Αντικείμενο 3D χαρακτήρας

Το αντικείμενο 3D χαρακτήρας σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στις ιδιότητες των 3D χαρακτήρων σας. Δημιουργούνται με την φόρτωση ενός αρχείου προσδιορισμού χαρακτήρα με τις μεθόδους Game.LoadActor3D ή Scene.LoadActor3D.


Μέθοδοι

Ενέργειες
GoTo Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει μέχρι το δοσμένο σημείο.
GoToObject Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει μέχρι τη δοσμένη entity.
TurnTo Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει προς τη δοσμένη κατεύθυνση ή το δοσμένο αντικείμενο.
TurnToAngle Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει προς τη δοσμένη γωνία.
IsWalking Ελέγχει αν ο χαρακτήρας περπατάει αυτή τη στιγμή.
PlayAnim Παίζει ένα animation.
PlayAnimChannel Παίζει ένα animation στο δοσμένο κανάλι.
StopAnim Σταματάει το animation που παίζει αυτή τη στιγμή.
StopAnimChannel Σταματάει το animation που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.
SkipTo3D Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει μέχρι το δοσμένο σημείο στο τρισδιάστατο χώρο.
SetTexture Ορίζει μια νέα υφή στο δοσμένο υλικό.
Απευθείας έλεγχος
DirectWalk Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει ευθεία.
DirectWalkBack Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει προς τα πίσω.
DirectWalkStop Σταματάει το περπάτημα του χαρακτήρα.
DirectTurnLeft Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει αντίθετα από τη φορά του ρολογιού.
DirectTurnRight Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει προς τη φορά του ρολογιού.
DirectTurnStop Σταματάει το γύρισμα του χαρακτήρα.
Συναρτήσεις σχετικές με τη σκιά
SetShadowImage Ορίζει την εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως απλή σκιά για το χαρακτήρα.
GetShadowImage Καλεί την εικόνα που έχει οριστεί ως απλή σκιά για το χαρακτήρα.
SetLightPosition Ορίζει τη θέση ενός φωτός που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της σκιάς πραγματικού χρόνου.
Συναρτήσεις προσαρτήσεων μοντέλων
AddAttachment Φορτώνει ένα καινούριο μοντέλο από το δοσμένο αρχείο και το προσκολλά στο δοσμένο κόκκαλο του χαρακτήρα.
RemoveAttachment Αφαιρεί μόνιμα το δοσμένο μοντέλο προσάρτησης από τον χαρακτήρα.
GetAttachment Αναφορά στο δοσμένο μοντέλο προσάρτησης.
Συναρτήσεις σχετικές με τα mesh
(δεν προτείνεται η χρήση τους)
HideMesh Κρύβει το δοσμένο mesh του χαρακτήρα.
ShowMesh Εμφανίζει το δοσμένο mesh του χαρακτήρα.
AddMesh Φορτώνει ένα καινούριο μοντέλο από το αρχείο και το προσκολλά στο δοσμένο κόκκαλο του χαρακτήρα.
RemoveMesh Αφαιρεί μόνιμα το δοσμένο mesh από το χαρακτήρα.
MergeAnims Φορτώνει τα animations από το αρχείο X.
UnloadAnim Αφαιρεί το δοσμένο animation από την μνήμη.
Αντικείμενα
TakeItem Προσθέτει ένα αντικείμενο στο inventory.
DropItem Αφαιρεί ένα αντικείμενο από το inventory.
GetItem Ελέγχει το δοσμένο αντικείμενο του inventory.
HasItem Ελέγχει αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory του αντικειμένου (του παιχνιδιού).
Συναρτήσεις για τον κέρσορα
SetCursor Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.
GetCursor Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
RemoveCursor Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.
HasCursor Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.
Συναρτήσεις για scripts
AttachScript Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.
DetachScript Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.
IsScriptRunning Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.
CanHandleMethod Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.
Συναρτήσεις για ήχους
PlaySound Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
PlaySoundEvent Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
StopSound Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).
PauseSound Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.
ResumeSound Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.
IsSoundPlaying Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.
SetSoundPosition Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.
GetSoundPosition Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
SetSoundVolume Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
GetSoundVolume Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
LoadSound Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.
Συναρτήσεις για ηχητικά εφέ
SoundFXNone Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.
SoundFXEcho Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
SoundFXReverb Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
Συναρτήσεις γεγονότων
ApplyEvent Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.
CanHandleEvent Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.
Διάφορες Συναρτήσεις
Reset Σταματάει την ενέργεια που εκτελούσε το αντικείμενο (όπως ομιλία, περπάτημα κ.λπ.).
IsTalking Ελέγχει αν το αντικείμενο μιλάει αυτή τη στιγμή.
StopTalking Σταματάει την ομιλία του αντικειμένου.
Talk Δίνει εντολή στο αντικείμενο να μιλήσει.
StickToRegion Αναγκάζει τον/την χαρακτήρα/entity να δρα σαν βρίσκεται μέσα στο δοσμένο πεδίο.
SetFont Ορίζει τη γραμματοσειρά για αυτό το αντικείμενο.
GetFont Καλεί τη γραμματοσειρά που είναι ορισμένη στο αντικείμενο.
CreateParticleEmitter Δημιουργεί ένα particle emitter και το προσκολλά στο αντικείμενο.
DeleteParticleEmitter Διαγράφει το particle emitter του αντικειμένου.
SkipTo Μετακινεί το αντικείμενο στη δοσμένη θέση.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "actor3d".
Direction Η κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένος ο χαρακτήρας αυτή τη στιγμή.
DirectionAngle Η γωνία προς την οποία είναι στραμμένος ο χαρακτήρας αυτή τη στιγμή σε μοίρες.
Active Ορίζει αν το αντικείμενο είναι ορατό στη σκηνή.
IgnoreItems Ορίζει αν το αντικείμενο θα λειτουργεί ως μη διαδραστικό όταν ένα αντικείμενο του inventory χρησιμοποιηθεί σε αυτό.
SubtitlesPosRelative Ορίζει αν οι ιδιότητες SubtitlesPosX και SubtitlesPosY είναι σχετικές με τη θέση του αντικειμένου ή με τις συντεταγμένες της οθόνης.
SubtitlesPosX Η θέση στον άξονα X για τους υπότιτλους της ομιλίας (σχετική είτε με τη θέση του αντικειμένου είτε με τις συντεταγμένες της οθόνης)
SubtitlesPosY Η θέση στον άξονα Y για τους υπότιτλους της ομιλίας (σχετική είτε με τη θέση του αντικειμένου είτε με τις συντεταγμένες της οθόνης)
SubtitlesWidth Το μήκος των υποτίτλων ομιλίας. Για να επαναφέρετε την αρχική συμπεριφορά ορίστε το μηδέν.
SubtitlesPosXCenter Ορίζει αν η ιδιότητα SubtitlesPosX επηρεάζει το κέντρο ή την αριστερά πλευρά των υποτίτλων.
ParticleEmitter (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο particle emitter του αντικειμένου ή null αν δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο.
NumAttachments (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των entities που είναι ορισμένα στο αντικείμενο.
Name Το εσωτερικό όνομα του αντικειμένου.
Caption Ο τίτλος του αντικειμένου.
AccCaption Ειδική περιγραφή αντικειμένου που χρησιμοποιείται από τις ρυθμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης
X Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Χ.
Y Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Y.
Height (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το ύψος του αντικειμένου. Σε περίπτωση χαρακτήρων και entities η τιμή της αναλογίας διάστασης λαμβάνεται υπόψη.
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου.
Ready (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν το αντικείμενο δεν εκτελεί κάποια πράξη αυτή τη στιγμή.
Interactive Ορίζει αν το παιχνίδι θα είναι διαδραστικό, δηλαδή αν θα δέχεται τις ενέργειες του παίκτη.
SoundPanning Ορίζει αν οι ήχοι που παίζει το αντικείμενο τοποθετούνται αυτόματα στο χώρο ανάλογα με τη θέση αυτού στην οθόνη.
NonIntMouseEvents Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να δεχτεί τα γεγονότα MouseEntry και MouseLeave ακόμα και αν το παιχνίδι είναι είναι σε μη διαδραστική κατάσταση.
Scale Η αναλογία διάστασης του χαρακτήρα σε ποσοστό επί τοις εκατό. Επηρεάζει το μοντέλο του χαρακτήρα και τη σκιά του.
PosX Η συντεταγμένη στον άξονα Χ στο 3D περιβάλλον της θέσης του χαρακτήρα αυτή τη στιγμή.
PosY Η συντεταγμένη στον άξονα Y στο 3D περιβάλλον της θέσης του χαρακτήρα αυτή τη στιγμή.
PosZ Η συντεταγμένη στον άξονα Z στο 3D περιβάλλον της θέσης του χαρακτήρα αυτή τη στιγμή.
Velocity Η ταχύτητα κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί για το περπάτημα.
AngularVelocity Η ταχύτητα που θα χρησιμοποιηθεί για να γυρίζει ο χαρακτήρας.
ShadowType Ορίζει τη λεπτομέρεια της σκιάς που θα χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτήρα (0..καμία, 1..απλή, 2..επίπεδη, 3..σκιά stencil).
ShadowColor Το χρώμα στο πρότυπο RGBA της σκιάς πραγματικού χρόνου.
Shadow Ορίζει αν ο χαρακτήρας θα έχει σκιά (παλία ιδιότητα, χρησιμοποιείστε την ShadowType).
SimpleShadow Ορίζει αν αντί της σκιάς πραγματικού χρόνου θα χρησιμοποιηθεί η απλή (παλία ιδιότητα, χρησιμοποιείστε την ShadowType).
DrawBackfaces Ορίζει αν θα εμφανίζονται τα πολύγωνα του 3D μοντέλου που κοιτούν αντίθετα από την κάμερα.
TalkAnimName Το όνομα του animation που θα χρησιμοποιηθεί για την ομιλία.
WalkAnimName Το όνομα του animation που θα χρησιμοποιηθεί για το περπάτημα.
IdleAnimName Το όνομα του animation που θα χρησιμοποιηθεί όταν ο χαρακτήρας στέκεται ακίνητος.
TurnLeftAnimName Το όνομα του animation που θα χρησιμοποιείται για την στροφή προς τα αριστερά (αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού).
TurnRightAnimName Το όνομα του animation που θα χρησιμοποιείται για την στροφή προς τα δεξιά (όπως οι δείκτες του ρολογιού).
GoToTolerance Ορίζει την ελάχιστη απόσταση από τη θέση του χαρακτήρα μέχρι τη θέση της μεθόδου GoTo (σε εικονοστοιχεία). Αν η απόσταση είναι μικρότερη από την δοσμένη τιμή τότε η μέθοδος GoTo δεν εκτελείται.
AnimTransitionTime Ορίζει τον χρόνο που χρειάζεται για την ομαλή εναλλαγή ανάμεσα σε δύο animations (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου).

Γεγονότα χαμηλού επιπέδου

MouseEntry Ο κέρσορας του ποντικιού μόλις μπήκε στο χώρο που καλύπτει το αντικείμενο.
MouseLeave Ο κέρσορας του ποντικιού μόλις βγήκε από το χώρο που καλύπτει το αντικείμενο.

GoTo(X, Y)
GoToAsync(X, Y)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει μέχρι το δοσμένο σημείο.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη στον άξονα X
Y
Η συντεταγμένη στον άξονα Y

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος GoTo παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι η κίνηση του χαρακτήρα να τελειώσει, ενώ η μέθοδος GoToAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως.


GoToObject(Entity)
GoToObjectAsync(Entity)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει μέχρι τη δοσμένη entity.

Παράμετροι

Entity
Το αντικείμενο entity μέχρι το οποίο πρέπει να περπατήσει ο χαρακτήρας.

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος αξιοποιεί τις ιδιότητες WalkToX, WalkToY και WalkToDirection της entity που μπορούν να εισαχθούν κατευθείαν μέσω του SceneEdit.


TurnTo(Κατεύθυνση)
TurnTo(Αντικείμενο)
TurnToAsync(Κατεύθυνση)
TurnToAsync(Αντικείμενο)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει προς τη δοσμένη κατεύθυνση ή το δοσμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

Κατεύθυνση
Η κατεύθυνση που θα γυρίσει ο χαρακτήρας
Αντικείμενο
Το αντικείμενο προς το οποίο θα γυρίσει ο χαρακτήρας

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος TurnTo παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι η κίνηση του χαρακτήρα να τελειώσει, ενώ η μέθοδος TurnToAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως. Οι πιθανές κατευθύνεις μπορεί να είναι: DI_UP, DI_UPRIGHT, DI_RIGHT, DI_DOWNRIGHT, DI_DOWN, DI_DOWNLEFT, DI_LEFT ή DI_UPLEFT (που ισοδυναμούν με τα νούμερα από το 0 έως το 7).


TurnToAngle(Γωνία)
TurnToAngleAsync(Γωνία)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει προς τη δοσμένη γωνία.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία που θα γυρίσει ο χαρακτήρας σε μοίρες

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος TurnToAngle παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι η κίνηση του χαρακτήρα να τελειώσει, ενώ η μέθοδος TurnToAngleAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως.


IsWalking()

Ελέγχει αν ο χαρακτήρας περπατάει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο χαρακτήρας περπατάει επιστρέφει true.


PlayAnim(ΌνομαAnim)
PlayAnimAsync(ΌνομαAnim)

Παίζει ένα animation.

Παράμετροι

ΌνομαAnim
Το όνομα του animation που θα παίξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το animation παίξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος PlayAnim παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι το animation να τελειώσει, ενώ η μέθοδος PlayAnimAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως. Η μέθοδος PlayAnim είναι ισοδύναμη με τη μέθοδο PlayAnimChannel όταν το κανάλι στη τελευταία είναι ορισμένο μηδέν.


PlayAnimChannel(Κανάλι, ΌνομαAnim)
PlayAnimChannelAsync(Κανάλι, ΌνομαAnim)

Παίζει ένα animation στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το animation (0 - 9)
ΌνομαAnim
Το όνομα του animation που θα παίξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το animation παίξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος PlayAnimChannel παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι το animation να τελειώσει, ενώ η μέθοδος PlayAnimChannelAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως.


StopAnim()

Σταματάει το animation που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το animation σταματήσει επιτυχώς επιστρέφει true.


StopAnimChannel(Κανάλι)

Σταματάει το animation που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι το οποίο παίζει το animation που πρέπει να σταματήσει (0 - 9)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το animation σταματήσει επιτυχώς επιστρέφει true.


SkipTo3D(X, Y, Z)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει μέχρι το δοσμένο σημείο στο τρισδιάστατο χώρο.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη στον άξονα X
Y
Η συντεταγμένη στον άξονα Y
z
Η συντεταγμένη στον άξονα Z

SetTexture(ΌνομαΥλικού, ΌνομαΑρχείουΥφής)

Ορίζει μια νέα υφή στο δοσμένο υλικό.

Παράμετροι

ΌνομαΥλικού
Το όνομα του υλικού στο οποίο θα αντικατασταθεί η υφή
ΌνομαΑρχείουΥφής
Το όνομα του αρχείου της νέας υφής

Παρατηρήσεις

Το ΌνομαΥλικού είναι προκαθορισμένο στο όνομα της αρχικής υφής που είναι ορισμένη στο μοντέλο, χωρίς την κατάληξη. Για παράδειγμα, αν το μοντέλο χρησιμοποιεί την υφή "path\some_texture.png", το υλικό θα λέγεται "some_texture". Το ΌνομαΑρχείουΥφής μπορεί να είναι μία στατική εικόνα ή ένα sprite.


DirectWalk(Ταχύτητα, Animation)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει ευθεία.

Παράμετροι

Ταχύτητα
Η ταχύτητα βαδίσματος που θα χρησιμοποιηθεί (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένη η κανονική ταχύτητα)
Animation
Το animation που θα χρησιμοποιηθεί (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο το κανονικό animation)

DirectWalkBack(Ταχύτητα, Animation)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να περπατήσει προς τα πίσω.

Παράμετροι

Ταχύτητα
Η ταχύτητα βαδίσματος που θα χρησιμοποιηθεί (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένη η κανονική ταχύτητα)
Animation
Το animation που θα χρησιμοποιηθεί (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο το κανονικό animation)

DirectWalkStop()

Σταματάει το περπάτημα του χαρακτήρα.


DirectTurnLeft(Ταχύτητα, Animation)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει αντίθετα από τη φορά του ρολογιού.

Παράμετροι

Ταχύτητα
Η ταχύτητα με την οποία θα γυρίσει ο χαρακτήρας (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένη η κανονική ταχύτητα)
Animation
Το animation που θα χρησιμοποιηθεί (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο το κανονικό animation)

DirectTurnRight(Ταχύτητα, Animation)

Δίνει εντολή στο χαρακτήρα να γυρίσει προς τη φορά του ρολογιού.

Παράμετροι

Ταχύτητα
Η ταχύτητα με την οποία θα γυρίσει ο χαρακτήρας (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένη η κανονική ταχύτητα)
Animation
Το animation που θα χρησιμοποιηθεί (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο το κανονικό animation)

DirectTurnStop()

Σταματάει το γύρισμα του χαρακτήρα.


SetShadowImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει την εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως απλή σκιά για το χαρακτήρα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η εικόνα οριστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetShadowImage()

Καλεί την εικόνα που έχει οριστεί ως απλή σκιά για το χαρακτήρα.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της εικόνας που έχει οριστεί ως απλή σκιά ή null αν δεν έχει οριστεί καμία εικόνα.


SetLightPosition(X, Y, Z)

Ορίζει τη θέση ενός φωτός που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της σκιάς πραγματικού χρόνου.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη Χ του φωτός
Y
Η συντεταγμένη Y του φωτός
Z
Η συντεταγμένη Z του φωτός

Παρατηρήσεις

Η θέση του φωτός είναι σχετική με τη θέση του χαρακτήρα.


AddAttachment(ΌνομαΑρχείου, ΌνομαΠροσάρτησης, ParentBone)

Φορτώνει ένα καινούριο μοντέλο από το δοσμένο αρχείο και το προσκολλά στο δοσμένο κόκκαλο του χαρακτήρα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του μοντέλου που θα φορτωθεί (αρχείο X)
ΌνομαΠροσάρτησης
Το όνομα του μοντέλου προσάρτησης που θα φορτωθεί
ΑρχικόΚόκκαλο
Το όνομα της άρθρωσης που θα προσκολληθεί το καινούριο μοντέλο προσάρτησης

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το μοντέλο προσάρτησης φορτωθεί και προσκολληθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


RemoveAttachment(ΌνομαΠροσάρτησης)

Αφαιρεί μόνιμα το δοσμένο μοντέλο προσάρτησης από τον χαρακτήρα.

Παράμετροι

ΌνομαΠροσάρτησης
Το όνομα του μοντέλου προσάρτησης που θα αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το μοντέλο προσάρτησης αφαιρεθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetAttachment(ΌνομαΠροσάρτησης)

Αναφορά στο δοσμένο μοντέλο προσάρτησης.

Παράμετροι

ΌνομαΠροσάρτησης
Το μοντέλο προσάρτησης που θα ελεγθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο δοσμένο μοντέλο προσάρτησης ή null αν δεν υπάρχει μοντέλο με αυτό το όνομα.


HideMesh(ΌνομαMesh)

Κρύβει το δοσμένο mesh του χαρακτήρα.

Παράμετροι

ΌνομαMesh
Το mesh που θα κρυφτεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το mesh κρυφτεί επιτυχώς επιστρέφει true.


ShowMesh(ΌνομαMesh)

Εμφανίζει το δοσμένο mesh του χαρακτήρα.

Παράμετροι

ΌνομαMesh
Το mesh που θα εμφανιστεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το mesh εμφανιστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


AddMesh(ΌνομαΑρχείου, ΌνομαMesh, ΑρχικόΚόκκαλο)

Φορτώνει ένα καινούριο μοντέλο από το αρχείο και το προσκολλά στο δοσμένο κόκκαλο του χαρακτήρα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του μοντέλου που θα φορτωθεί (αρχείο MS3D)
ΌνομαMesh
Το όνομα του mesh που θα φορτωθεί
ΑρχικόΚόκκαλο
Το όνομα της άρθρωσης που θα προσκολληθεί το καινούριο mesh

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το mesh φορτωθεί και προσκολληθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


RemoveMesh(ΌνομαMesh)

Αφαιρεί μόνιμα το δοσμένο mesh από το χαρακτήρα.

Παράμετροι

ΌνομαMesh
Το mesh που θα αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το mesh αφαιρεθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


MergeAnims(ΌνομαΜοντέλου)

Φορτώνει τα animations από το αρχείο X.

Παράμετροι

ΌνομαΜοντέλου
Το όνομα του μοντέλου X του οποίου τα animations φορτωθούν

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν τα animations φορτωθούν επιτυχώς επιστρέφει true.


UnloadAnim(ΌνομαAnimation)

Αφαιρεί το δοσμένο animation από την μνήμη.

Παράμετροι

ΌνομαAnimation
Το όνομα του animation που θα αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το animation αφαιρεθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


TakeItem(ΌνομαΑντικειμένου, ΕισαγωγήΜετάΑπό)

Προσθέτει ένα αντικείμενο στο inventory.

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου που θα προστεθεί στο inventory
ΕισαγωγήΜετάΑπό
Το όνομα του αντικειμένου μετά από το οποίο θα τοποθετηθεί το νέο αντικείμενο (προαιρετικό)

DropItem(ΌνομαΑντικειμένου)

Αφαιρεί ένα αντικείμενο από το inventory.

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου που θα αφαιρεθεί από το inventory

GetItem(ΘέσηΑντικειμένου)
GetItem(ΌνομαΑντικειμένου)

Ελέγχει το δοσμένο αντικείμενο του inventory.

Παράμετροι

ΘέσηΑντικειμένου
Η αριθμητική θέση ενός αντικειμένου που βρίσκεται στο inventory για να ελέγξει
ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου του inventory που θα ελέγξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο αντικείμενο του δοσμένου ονόματος ή στη θέση αυτού στο inventory.


HasItem(ΌνομαΑντικειμένου)
HasItem(ΑναφοράΑντικειμένου)

Ελέγχει αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory του αντικειμένου (του παιχνιδιού).

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου που θα ελεγχθεί
ΑναφοράΑντικειμένου
Αναφορά στο αντικείμενο που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory του αντικειμένου επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος ψάχνει μόνο στο inventory του αντικειμένου που βρίσκεται σε χρήση. Αν θέλετε να ψάξετε τα inventory όλων των αντικειμένων χρησιμοποιείστε τη μέθοδο Game.IsItemTaken().


SetCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως κέρσορας.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας ορισθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetCursor()

Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


RemoveCursor()

Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.


HasCursor()

Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κανονικός κέρσορας του αντικειμένου έχει ορισθεί επιστρέφει true.


AttachScript(ΌνομαΑρχείου)

Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου script που θα τρέξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script τρέξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Κάθε αντικείμενο της WME μπορεί να έχει ορισμένα πολλά scripts.


DetachScript(ΌνομαΑρχείου, ΤερματισμόςΔιεργασιών)

Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script (που τρέχει αυτή τη στιγμή) που θα σταματήσει
ΤερματισμόςΔιεργασιών
Ορίζει αν θα τερματιστούν όλες οι διεργασίες του script (προαιρετικό, προεπιλογή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script σταματήσει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Διεργασίες των scripts είναι οι χειριστές γεγονότων και οι μέθοδοι.


IsScriptRunning(ΌνομαΑρχείου)

Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο επιστρέφει true.


CanHandleMethod(ΌνομαΜεθόδου)

Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.

Παράμετροι

ΌνομαΜεθόδου
Το όνομα της μεθόδου που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο επιστρέφει true.


PlaySound(ΌνομαΑρχείου, Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)
PlaySound(Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)

Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
Looping
Ορίζει αν ο ήχος θα επαναλαμβάνεται μετά το τέλος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false).
LoopStart
Η θέση από όπου θα παίζει το αρχείο στην επανάληψη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PlaySoundEvent(ΌνομαΑρχείου, ΌνομαΓεγονότος)
PlaySoundEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ενεργοποιηθεί αφού τελειώσει ο ήχος.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


StopSound()

Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PauseSound()

Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


ResumeSound()

Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


IsSoundPlaying()

Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν παίζει κάποιος ήχος επιστρέφει true.


SetSoundPosition(Χρόνος)

Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.

Παράμετροι

Χρόνος
Το καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundPosition()

Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής αυτής της στιγμής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


SetSoundVolume(Ένταση)

Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Παράμετροι

Ένταση
Η ένταση του ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundVolume()

Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή σε ποσοστό επί τοις εκατό.


LoadSound(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να φορτώσετε στη μνήμη το αρχείο ήχου. Η διαδικασία αυτή παίρνει λίγο χρόνο και μερικές φορές είναι επιθυμητό να την μεταφέρετε για παράδειγμα στην αρχή της σκηνής ώστε συνεχόμενες κλίσεις σε αυτό να μην καθυστερούν το παιχνίδι. Για αυτό το λόγο υπάρχει η μέθοδος LoadSound. Για να παίξετε τον ήχο που έχει ήδη φορτωθεί απλώς καλέστε την μέθοδο PlaySound χωρίς να ορίσετε το αρχείο. Για παράδειγμα SomeObject.PlaySound(false);


SoundFXNone()

Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.


SoundFXEcho(ΜίξηΉχου, ΈντασηΉχου, ΑριστερήΚαθυστέρηση, ΔεξιάΚαθυστέρηση)

Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΜίξηΉχου
Μίξη του αλλοιωμένου ήχου με τον αρχικό ήχο σε ποσοστό επί τοις εκατό. (0 έως 100).
ΈντασηΉχου
Η ένταση του επιστρεφόμενου ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό (0 έως 100).
ΑριστερήΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο αριστερό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).
ΔεξιάΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο δεξιό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXEcho(50, 50);


SoundFXReverb(ΈντασηΕισόδου, ΈντασηΕξόδου, ΧρόνοςΕπιστροφής, ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων)

Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΈντασηΕισόδου
Η ένταση του εισαχθέντος ήχου σε dB (-96 έως 0)
ΈντασηΕξόδου
Η ένταση του ήχου που θα παίξει σε dB (-96 έως 0)
ΧρόνοςΕπιστροφής
Ο χρόνος επιστροφής του ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0.001 έως 3000)
ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων
Η ποσότητα της απορρόφησης των υψηλών συχνοτήτων (0.001 έως 0.999)

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXReverb(0, 0, 2000);


ApplyEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα εφαρμοστεί στο αντικείμενο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το γεγονός εφαρμοστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


CanHandleEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο μπορεί να χειριστεί το δοσμένο γεγονός επιστρέφει true.


Reset()

Σταματάει την ενέργεια που εκτελούσε το αντικείμενο (όπως ομιλία, περπάτημα κ.λπ.).


IsTalking()

Ελέγχει αν το αντικείμενο μιλάει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο μιλάει επιστρέφει true.


StopTalking()

Σταματάει την ομιλία του αντικειμένου.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση StopTalk().


Talk(Κείμενο, ΌνομαΑρχείουΉχου, Διάρκεια, ΣτάσειςΟμιλίας, ΕυθυγράμμισηΚειμένου)
TalkAsync(Κείμενο, ΌνομαΑρχείουΉχου, Διάρκεια, ΣτάσειςΟμιλίας, ΕυθυγράμμισηΚειμένου)

Δίνει εντολή στο αντικείμενο να μιλήσει.

Παράμετροι

Κείμενο
Το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως υπότιτλος για την ομιλία
ΌνομαΑρχείουΉχου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο χωρίς ήχο)
Διάρκεια
Η διάρκεια των υποτίτλων σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
ΣτάσειςΟμιλίας
Λίστα από στάσεις ομιλίας, χωρισμένα με κόμμα, για χρήση κατά τη διάρκεια της ομιλίας (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο σε τυχαίες στάσεις)
ΕυθυγράμμισηΚειμένου
Η ευθυγράμμιση των υποτίτλων, 0-δεξιά, 1-αριστερά, 2-κέντρο (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=2)

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος Talk παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι το animation να τελειώσει, ενώ η μέθοδος TalkAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως. Αν η διάρκεια οριστεί σε μηδέν τότε υπολογίζεται αυτόματα είτε από το αρχείο ήχου είτε από το μέγεθος του υπότιτλου.


StickToRegion(Πεδίο)
StickToRegion(ΌνομαΠεδίου)

Αναγκάζει τον/την χαρακτήρα/entity να δρα σαν βρίσκεται μέσα στο δοσμένο πεδίο.

Παράμετροι

Πεδίο
Αναφορά σε ένα αντικείμενο πεδίο της σκηνής
ΌνομαΠεδίου
Το όνομα του πεδίου της σκηνής

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να "κλειδώσετε" την θέση z-order του χαρακτήρα ή της entity.


SetFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τη γραμματοσειρά για αυτό το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα οριστεί στο αντικείμενο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetFont()

Καλεί τη γραμματοσειρά που είναι ορισμένη στο αντικείμενο.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που είναι ορισμένη στο αντικείμενο.


CreateParticleEmitter()

Δημιουργεί ένα particle emitter και το προσκολλά στο αντικείμενο.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο particle emitter.

Παρατηρήσεις

Αφού δημιουργηθεί το αντικείμενο particle emitter με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να το καλέσετε με την ιδιότητα ParticleEmitter.


DeleteParticleEmitter()

Διαγράφει το particle emitter του αντικειμένου.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SkipTo(X, Y)

Μετακινεί το αντικείμενο στη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

X
Συντεταγμένη στον άξονα X
Y
Συντεταγμένη στον άξονα Y