Αντικείμενο κουμπί

Το αντικείμενο κουμπί σας παρέχει πρόσβαση στις ιδιότητες των κουμπιών που περιέχονται στα παράθυρα του παιχνιδιού. Μπορούν να καλεστούν με τη μέθοδο Window.GetControl.


Μέθοδοι

SetFont Ορίζει την κανονική γραμματοσειρά.
SetImage Ορίζει μία εικόνα ως φόντο.
GetImage Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetImageObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
Focus Εστιάζει το αντικείμενο του παραθύρου.
MoveAfter Μετακινεί το αντικείμενο στον άξονα Z μετά από το δοσμένο αντικείμενο.
MoveBefore Μετακινεί το αντικείμενο στο άξονα Z πριν από το δοσμένο αντικείμενο.
MoveToTop Μετακινεί το αντικείμενο πάνω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.
MoveToBottom Μετακινεί το αντικείμενο πίσω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.
SkipTo Μετακινεί το αντικείμενο στη δοσμένη θέση.
Ενέργειες
SetDisabledFont Ορίζει μια γραμματοσειρά για χρήση όταν το κουμπί είναι σε ανενεργή κατάσταση.
SetHoverFont Ορίζει μία γραμματοσειρά για χρήση όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.
SetPressedFont Ορίζει μία γραμματοσειρά για χρήση όταν το κουμπί είναι πατημένο.
SetFocusedFont Ορίζει μία γραμματοσειρά για χρήση όταν το κουμπί είναι σε εστιασμένη κατάσταση.
SetDisabledImage Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν αυτό βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση.
GetDisabledImage Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι ανενεργό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetDisabledImageObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι ανενεργό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
SetHoverImage Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν o κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.
GetHoverImage Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν o κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetHoverImageObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν o κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
SetPressedImage Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν αυτό είναι πατημένο.
GetPressedImage Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι πατημένο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetPressedImageObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι πατημένο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
SetFocusedImage Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν αυτό είναι σε εστιασμένη κατάσταση.
GetFocusedImage Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που είναι ορισμένο ως φόντο στο κουμπί όταν αυτό είναι εστιασμένο ή null όταν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetFocusedImageObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που είναι ορισμένο ως φόντο στο κουμπί όταν αυτό είναι εστιασμένο ή null όταν δεν έχει οριστεί κανένα.
Press Πατάει το κουμπί μέσω του script.
Συναρτήσεις για τον κέρσορα
SetCursor Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.
GetCursor Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
RemoveCursor Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.
HasCursor Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.
Συναρτήσεις για scripts
AttachScript Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.
DetachScript Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.
IsScriptRunning Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.
CanHandleMethod Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.
Συναρτήσεις για ήχους
PlaySound Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
PlaySoundEvent Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
StopSound Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).
PauseSound Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.
ResumeSound Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.
IsSoundPlaying Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.
SetSoundPosition Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.
GetSoundPosition Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
SetSoundVolume Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
GetSoundVolume Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
LoadSound Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.
Συναρτήσεις για ηχητικά εφέ
SoundFXNone Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.
SoundFXEcho Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
SoundFXReverb Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
Συναρτήσεις γεγονότων
ApplyEvent Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.
CanHandleEvent Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.

Ιδιότητες

Parent (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο παράθυρο που ανήκει το αντικείμενο ή null.
ParentNotify Ορίζει αν το αντικείμενο θα πρέπει να ειδοποιεί το παράθυρο στο οποίο ανήκει για τα γεγονότα.
Width Το μήκος του αντικειμένου.
Height Το ύψος τους αντικειμένου.
Visible Ορίζει αν το αντικείμενο είναι ορατό.
Disabled Ορίζει αν το αντικείμενο είναι ανενεργό.
Text Το κείμενο που περιέχει το αντικείμενο.
NextSibling (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο επόμενο αντικείμενο στον άξονα Z.
PrevSibling (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο προηγούμενο αντικείμενο στον άξονα Z.
Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "button".
Focusable Ορίζει αν το κουμπί μπορεί να εστιαστεί.
Pressed Ορίζει αν το κουμπί θα εμφανίζεται πατημένο συνέχεια (χρήσιμο για κουμπιά δύο καταστάσεων, όπως τα πλαίσια επιλογής).
PixelPerfect Ορίζει αν το κουμπί θα χρησιμοποιήσει ακρίβεια εικονοστοιχείου για τον έλεγχο αν ο κέρσορας του ποντικιού βρίσκεται πάνω από αυτό.
TextAlign Ορίζει την στοίχιση του κειμένου (TAL_LEFT, TAL_RIGHT ή TAL_CENTER).
Name Το εσωτερικό όνομα του αντικειμένου.
Caption Ο τίτλος του αντικειμένου.
AccCaption Ειδική περιγραφή αντικειμένου που χρησιμοποιείται από τις ρυθμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης
X Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Χ.
Y Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Y.
Height (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το ύψος του αντικειμένου. Σε περίπτωση χαρακτήρων και entities η τιμή της αναλογίας διάστασης λαμβάνεται υπόψη.
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου.
Ready (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν το αντικείμενο δεν εκτελεί κάποια πράξη αυτή τη στιγμή.
Interactive Ορίζει αν το παιχνίδι θα είναι διαδραστικό, δηλαδή αν θα δέχεται τις ενέργειες του παίκτη.
SoundPanning Ορίζει αν οι ήχοι που παίζει το αντικείμενο τοποθετούνται αυτόματα στο χώρο ανάλογα με τη θέση αυτού στην οθόνη.
NonIntMouseEvents Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να δεχτεί τα γεγονότα MouseEntry και MouseLeave ακόμα και αν το παιχνίδι είναι είναι σε μη διαδραστική κατάσταση.
Movable Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί από τα sprite του (σε περίπτωση που κάποιο από τα καρέ των sprites έχει ορισμένη την ιδιότητα "move").
Scalable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα επίπεδα αναλογίας διάστασης της σκηνής.
Rotatable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα επίπεδα περιστροφής της σκηνής.
Colorable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα διακοσμητικά (ή χρωματικά) πεδία της σκηνής.
AlphaColor Ορίζει το χρώμα RGBA του αντικειμένου (υπερισχύει του χρωματισμού της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
BlendMode Ορίζει πως η γραφική απεικόνιση του αντικειμένου θα αναμειγνύεται με τα χρώματα του φόντου: 0...φυσιολογική κατάσταση, 1...προσθετική ανάμειξη, 2...αφαιρετική ανάμειξη
Scale Ορίζει την αναλογία διάστασης του αντικειμένου (υπερισχύει της ανλογίας διάστασης της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
ScaleX Ορίζει την οριζόντια αναλογία διάστασης του αντικειμένου. Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση δώστε τιμή μηδέν.
ScaleY Ορίζει την κάθετη αναλογία διάστασης του αντικειμένου. Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση δώστε τιμή μηδέν.
RelativeScale Ορίζει μία τιμή αναλογίας διάστασης να προστεθεί στην προκαθορισμένη αναλογία διάστασης της σκηνής.
Rotate Ορίζει την περιστροφή του αντικειμένου σε μοίρες (υπερισχύει των επιπέδων περιστροφής της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
RelativeRotate Ορίζει μία περιστροφή να προστεθεί στη προκαθορισμένη περιστροφή της σκηνής.

SetFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει την κανονική γραμματοσειρά.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει μία εικόνα ως φόντο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetImage()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetImageObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


Focus()

Εστιάζει το αντικείμενο του παραθύρου.


MoveAfter(Αντικείμενο)
MoveAfter(ΌνομαΑντικειμένου)

Μετακινεί το αντικείμενο στον άξονα Z μετά από το δοσμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παραθύρου μετά το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας
ControlName
Το όνομα του αντικειμένου μετά το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


MoveBefore(Αντικείμενο)
MoveBefore(ΌνομαΑντικειμένου)

Μετακινεί το αντικείμενο στο άξονα Z πριν από το δοσμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παραθύρου πριν το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας
ControlName
Το όνομα του αντικειμένου πριν το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


MoveToTop()

Μετακινεί το αντικείμενο πάνω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


MoveToBottom()

Μετακινεί το αντικείμενο πίσω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SkipTo(X, Y)

Μετακινεί το αντικείμενο στη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

X
Συντεταγμένη στον άξονα X
Y
Συντεταγμένη στον άξονα Y

SetDisabledFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει μια γραμματοσειρά για χρήση όταν το κουμπί είναι σε ανενεργή κατάσταση.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetHoverFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει μία γραμματοσειρά για χρήση όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιήθει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetPressedFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει μία γραμματοσειρά για χρήση όταν το κουμπί είναι πατημένο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιήθει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetFocusedFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει μία γραμματοσειρά για χρήση όταν το κουμπί είναι σε εστιασμένη κατάσταση.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetDisabledImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν αυτό βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetDisabledImage()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι ανενεργό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetDisabledImageObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι ανενεργό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


SetHoverImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν o κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetHoverImage()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν o κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetHoverImageObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν o κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


SetPressedImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν αυτό είναι πατημένο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetPressedImage()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι πατημένο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetPressedImageObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που χρησιμοποιείται ως φόντο του κουμπιού όταν αυτό είναι πατημένο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


SetFocusedImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει την εικόνα για το φόντο του πλήκτρου όταν αυτό είναι σε εστιασμένη κατάσταση.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetFocusedImage()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που είναι ορισμένο ως φόντο στο κουμπί όταν αυτό είναι εστιασμένο ή null όταν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetFocusedImageObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που είναι ορισμένο ως φόντο στο κουμπί όταν αυτό είναι εστιασμένο ή null όταν δεν έχει οριστεί κανένα.


Press()

Πατάει το κουμπί μέσω του script.


SetCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως κέρσορας.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας ορισθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetCursor()

Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


RemoveCursor()

Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.


HasCursor()

Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κανονικός κέρσορας του αντικειμένου έχει ορισθεί επιστρέφει true.


AttachScript(ΌνομαΑρχείου)

Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου script που θα τρέξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script τρέξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Κάθε αντικείμενο της WME μπορεί να έχει ορισμένα πολλά scripts.


DetachScript(ΌνομαΑρχείου, ΤερματισμόςΔιεργασιών)

Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script (που τρέχει αυτή τη στιγμή) που θα σταματήσει
ΤερματισμόςΔιεργασιών
Ορίζει αν θα τερματιστούν όλες οι διεργασίες του script (προαιρετικό, προεπιλογή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script σταματήσει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Διεργασίες των scripts είναι οι χειριστές γεγονότων και οι μέθοδοι.


IsScriptRunning(ΌνομαΑρχείου)

Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο επιστρέφει true.


CanHandleMethod(ΌνομαΜεθόδου)

Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.

Παράμετροι

ΌνομαΜεθόδου
Το όνομα της μεθόδου που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο επιστρέφει true.


PlaySound(ΌνομαΑρχείου, Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)
PlaySound(Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)

Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
Looping
Ορίζει αν ο ήχος θα επαναλαμβάνεται μετά το τέλος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false).
LoopStart
Η θέση από όπου θα παίζει το αρχείο στην επανάληψη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PlaySoundEvent(ΌνομαΑρχείου, ΌνομαΓεγονότος)
PlaySoundEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ενεργοποιηθεί αφού τελειώσει ο ήχος.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


StopSound()

Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PauseSound()

Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


ResumeSound()

Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


IsSoundPlaying()

Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν παίζει κάποιος ήχος επιστρέφει true.


SetSoundPosition(Χρόνος)

Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.

Παράμετροι

Χρόνος
Το καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundPosition()

Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής αυτής της στιγμής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


SetSoundVolume(Ένταση)

Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Παράμετροι

Ένταση
Η ένταση του ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundVolume()

Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή σε ποσοστό επί τοις εκατό.


LoadSound(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να φορτώσετε στη μνήμη το αρχείο ήχου. Η διαδικασία αυτή παίρνει λίγο χρόνο και μερικές φορές είναι επιθυμητό να την μεταφέρετε για παράδειγμα στην αρχή της σκηνής ώστε συνεχόμενες κλίσεις σε αυτό να μην καθυστερούν το παιχνίδι. Για αυτό το λόγο υπάρχει η μέθοδος LoadSound. Για να παίξετε τον ήχο που έχει ήδη φορτωθεί απλώς καλέστε την μέθοδο PlaySound χωρίς να ορίσετε το αρχείο. Για παράδειγμα SomeObject.PlaySound(false);


SoundFXNone()

Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.


SoundFXEcho(ΜίξηΉχου, ΈντασηΉχου, ΑριστερήΚαθυστέρηση, ΔεξιάΚαθυστέρηση)

Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΜίξηΉχου
Μίξη του αλλοιωμένου ήχου με τον αρχικό ήχο σε ποσοστό επί τοις εκατό. (0 έως 100).
ΈντασηΉχου
Η ένταση του επιστρεφόμενου ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό (0 έως 100).
ΑριστερήΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο αριστερό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).
ΔεξιάΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο δεξιό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXEcho(50, 50);


SoundFXReverb(ΈντασηΕισόδου, ΈντασηΕξόδου, ΧρόνοςΕπιστροφής, ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων)

Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΈντασηΕισόδου
Η ένταση του εισαχθέντος ήχου σε dB (-96 έως 0)
ΈντασηΕξόδου
Η ένταση του ήχου που θα παίξει σε dB (-96 έως 0)
ΧρόνοςΕπιστροφής
Ο χρόνος επιστροφής του ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0.001 έως 3000)
ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων
Η ποσότητα της απορρόφησης των υψηλών συχνοτήτων (0.001 έως 0.999)

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXReverb(0, 0, 2000);


ApplyEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα εφαρμοστεί στο αντικείμενο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το γεγονός εφαρμοστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


CanHandleEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο μπορεί να χειριστεί το δοσμένο γεγονός επιστρέφει true.