Αντικείμενο ημερομηνία

Με τα αντικείμενα ημερομηνίας μπορείτε να κάνετε εξελιγμένες χειρισμούς σχετικούς με την ημερομηνία και την ώρα. Mπορεί να δημιουργηθεί με την ακόλουθη σύνταξη:

var CurrentTime = new Date();
var DateObject = new Date(2003, 12, 31, 13, 30, 25); // 31 Δεκεμβρίου, 2003, 13:30:25


Δημιουργοί

Date Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο ημερομηνίας και του ορίζει την ημερομηνία και την ώρα αυτής της στιγμής.
Date Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο ημερομηνίας και του ορίζει τη δοσμένη ημερομηνία και ώρα.

Μέθοδοι

GetYear Επιστρέφει το χρόνο που είναι αποθηκευμένος στο αντικείμενο.
GetMonth Επιστρέφει το μήνα που είναι αποθηκευμένος στο αντικείμενο.
GetDate Επιστρέφει τη μέρα που είναι αποθηκευμένη στο αντικείμενο.
GetHours Επιστρέφει τις ώρες που είναι αποθηκευμένες στο αντικείμενο.
GetMinutes Επιστρέφει τα λεπτά που είναι αποθηκευμένα στο αντικείμενο.
GetSeconds Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα που είναι αποθηκευμένα στο αντικείμενο.
GetWeekday Επιστρέφει την εβδομάδα της ημερομηνίας που είναι αποθηκευμένη στο αντικείμενο.
SetYear Ορίζει το χρόνο για το αντικείμενο.
SetMonth Ορίζει το μήνα για το αντικείμενο.
SetDate Ορίζει την ημέρα του μήνα για το αντικείμενο.
SetHours Ορίζει τις ώρες για το αντικείμενο.
SetMinutes Ορίζει τα λεπτά για το αντικείμενο.
SetSeconds Ορίζει τα δευτερόλεπτα για το αντικείμενο.
SetCurrentTime Ορίζει στο αντικείμενο την ημερομηνία και ώρα του συστήματος.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "date".

Date()

Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο ημερομηνίας και του ορίζει την ημερομηνία και την ώρα αυτής της στιγμής.


Date(Year, Month, Day, Hours, Minutes, Seconds)

Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο ημερομηνίας και του ορίζει τη δοσμένη ημερομηνία και ώρα.


GetYear()

Επιστρέφει το χρόνο που είναι αποθηκευμένος στο αντικείμενο.


GetMonth()

Επιστρέφει το μήνα που είναι αποθηκευμένος στο αντικείμενο.


GetDate()

Επιστρέφει τη μέρα που είναι αποθηκευμένη στο αντικείμενο.


GetHours()

Επιστρέφει τις ώρες που είναι αποθηκευμένες στο αντικείμενο.


GetMinutes()

Επιστρέφει τα λεπτά που είναι αποθηκευμένα στο αντικείμενο.


GetSeconds()

Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα που είναι αποθηκευμένα στο αντικείμενο.


GetWeekday()

Επιστρέφει την εβδομάδα της ημερομηνίας που είναι αποθηκευμένη στο αντικείμενο.


SetYear(Year)

Ορίζει το χρόνο για το αντικείμενο.


SetMonth(Month)

Ορίζει το μήνα για το αντικείμενο.


SetDate(Day)

Ορίζει την ημέρα του μήνα για το αντικείμενο.


SetHours(Hours)

Ορίζει τις ώρες για το αντικείμενο.


SetMinutes(Minutes)

Ορίζει τα λεπτά για το αντικείμενο.


SetSeconds(Seconds)

Ορίζει τα δευτερόλεπτα για το αντικείμενο.


SetCurrentTime()

Ορίζει στο αντικείμενο την ημερομηνία και ώρα του συστήματος.