Αντικείμενο φάκελος

Το αντικείμενο φάκελος σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε φακέλους του δίσκου. Είναι πάντα διαθέσιμο στη προκαθορισμένη γενική μεταβλητή Directory.

// δημιουργία δομής του φακέλου
Directory.Create("c:\somedir\otherdir");


Μέθοδοι

Create Δημιουργεί ένα καινούργιο φάκελο ή μία διαδρομή από φακέλους.
Delete Διαγράφει ένα φάκελο.
GetFiles Επιστρέφει μία λίστα με τα αρχεία που βρίσκονται στο δοσμένο φάκελο.
GetDirectories Επιστρέφει μία λίστα με τους φακέλους που βρίσκονται στο δοσμένο φάκελο.
GetDrives Επιστρέφει μία λίστα με τους δίσκους του συστήματος.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "directory".
PathSeparator (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον βασικό χαρακτήρα διαχωρισμού των διαδρομών.
CurrentDirectory Επιστρέφει ή ορίζει τον φάκελο εργασίας αυτής της στιγμής ενός προγράμματος .
TempDirectory (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον προσωρινό φάκελο αποθήκευσης των Windows.

Create(Διαδρομή)

Δημιουργεί ένα καινούργιο φάκελο ή μία διαδρομή από φακέλους.

Παράμετροι

Διαδρομή
Ορίζει το φάκελο που θα δημιουργηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η διαδρομή των φακέλων δημιουργηθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


Delete(Διαδρομή)

Διαγράφει ένα φάκελο.

Παράμετροι

Διαδρομή
Ο φάκελος που θα διαγραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο φάκελος διαγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος διαγράφει μόνο ένα φάκελο και όχι όλη τη διαδρομή που θα οριστεί ως παράμετρος.


GetFiles(Διαδρομή, Μάσκα)

Επιστρέφει μία λίστα με τα αρχεία που βρίσκονται στο δοσμένο φάκελο.

Παράμετροι

Διαδρομή
Ο φάκελος που θα ερευνηθεί
Μάσκα
Προσδιορισμός για το ποια αρχεία θα αναζητήσει (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=*.*)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει ένα αντικείμενο πίνακα που περιέχει όλα τα ονόματα των αρχείων που προέκυψαν από την αναζήτηση.


GetDirectories(Διαδρομή, Μάσκα)

Επιστρέφει μία λίστα με τους φακέλους που βρίσκονται στο δοσμένο φάκελο.

Παράμετροι

Διαδρομή
Ο φάκελος που θα ερευνηθεί
Μάσκα
Προσδιορισμός για το ποιους φακέλους θα αναζητήσει (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=*.*)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει ένα αντικείμενο πίνακα που περιέχει όλα τα ονόματα των υποφακέλων που προέκυψαν από την αναζήτηση.


GetDrives()

Επιστρέφει μία λίστα με τους δίσκους του συστήματος.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει ένα αντικείμενο πίνακα που περιέχει όλους τους δίσκους που προέκυψαν από την αναζήτηση, όπως "c:\"