Αντικείμενο entity container

Το αντικείμενο entity container σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε ένα ανεπτυγμένο διαδραστικό αντικείμενο (μία entity) στο γραφικό περιβάλλον χειρισμού και στα παράθυρα του παιχνιδιού σας. Μπορείτε να καλέσετε μια entity container με τη μέθοδο Window.GetControl.


Μέθοδοι

SetFont Ορίζει την κανονική γραμματοσειρά.
SetImage Ορίζει μία εικόνα ως φόντο.
GetImage Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetImageObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
Focus Εστιάζει το αντικείμενο του παραθύρου.
MoveAfter Μετακινεί το αντικείμενο στον άξονα Z μετά από το δοσμένο αντικείμενο.
MoveBefore Μετακινεί το αντικείμενο στο άξονα Z πριν από το δοσμένο αντικείμενο.
MoveToTop Μετακινεί το αντικείμενο πάνω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.
MoveToBottom Μετακινεί το αντικείμενο πίσω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.
Ενέργειες
GetEntity Επιστρέφει το αντικείμενο entity που είναι ορισμένο στον container.
SetEntity Ορίζει το δωσμένο αντικείμενο entity στον container.

Ιδιότητες

Parent (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο παράθυρο που ανήκει το αντικείμενο ή null.
ParentNotify Ορίζει αν το αντικείμενο θα πρέπει να ειδοποιεί το παράθυρο στο οποίο ανήκει για τα γεγονότα.
Width Το μήκος του αντικειμένου.
Height Το ύψος τους αντικειμένου.
Visible Ορίζει αν το αντικείμενο είναι ορατό.
Disabled Ορίζει αν το αντικείμενο είναι ανενεργό.
Text Το κείμενο που περιέχει το αντικείμενο.
NextSibling (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο επόμενο αντικείμενο στον άξονα Z.
PrevSibling (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο προηγούμενο αντικείμενο στον άξονα Z.
Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "entity container".
Freezable Ορίζει αν η περιεχόμενη entity θα παγώνει όταν ένα ενεργό παράθυρο είναι σε αποκλειστική κατάσταση συστήματος.
Name Το εσωτερικό όνομα του αντικειμένου.
Caption Ο τίτλος του αντικειμένου.
AccCaption Ειδική περιγραφή αντικειμένου που χρησιμοποιείται από τις ρυθμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης
X Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Χ.
Y Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Y.
Height (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το ύψος του αντικειμένου. Σε περίπτωση χαρακτήρων και entities η τιμή της αναλογίας διάστασης λαμβάνεται υπόψη.
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου.
Ready (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν το αντικείμενο δεν εκτελεί κάποια πράξη αυτή τη στιγμή.
Interactive Ορίζει αν το παιχνίδι θα είναι διαδραστικό, δηλαδή αν θα δέχεται τις ενέργειες του παίκτη.
SoundPanning Ορίζει αν οι ήχοι που παίζει το αντικείμενο τοποθετούνται αυτόματα στο χώρο ανάλογα με τη θέση αυτού στην οθόνη.
NonIntMouseEvents Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να δεχτεί τα γεγονότα MouseEntry και MouseLeave ακόμα και αν το παιχνίδι είναι είναι σε μη διαδραστική κατάσταση.
Movable Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί από τα sprite του (σε περίπτωση που κάποιο από τα καρέ των sprites έχει ορισμένη την ιδιότητα "move").
Scalable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα επίπεδα αναλογίας διάστασης της σκηνής.
Rotatable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα επίπεδα περιστροφής της σκηνής.
Colorable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα διακοσμητικά (ή χρωματικά) πεδία της σκηνής.
AlphaColor Ορίζει το χρώμα RGBA του αντικειμένου (υπερισχύει του χρωματισμού της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
BlendMode Ορίζει πως η γραφική απεικόνιση του αντικειμένου θα αναμειγνύεται με τα χρώματα του φόντου: 0...φυσιολογική κατάσταση, 1...προσθετική ανάμειξη, 2...αφαιρετική ανάμειξη
Scale Ορίζει την αναλογία διάστασης του αντικειμένου (υπερισχύει της ανλογίας διάστασης της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
ScaleX Ορίζει την οριζόντια αναλογία διάστασης του αντικειμένου. Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση δώστε τιμή μηδέν.
ScaleY Ορίζει την κάθετη αναλογία διάστασης του αντικειμένου. Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση δώστε τιμή μηδέν.
RelativeScale Ορίζει μία τιμή αναλογίας διάστασης να προστεθεί στην προκαθορισμένη αναλογία διάστασης της σκηνής.
Rotate Ορίζει την περιστροφή του αντικειμένου σε μοίρες (υπερισχύει των επιπέδων περιστροφής της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
RelativeRotate Ορίζει μία περιστροφή να προστεθεί στη προκαθορισμένη περιστροφή της σκηνής.

SetFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει την κανονική γραμματοσειρά.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει μία εικόνα ως φόντο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetImage()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetImageObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


Focus()

Εστιάζει το αντικείμενο του παραθύρου.


MoveAfter(Αντικείμενο)
MoveAfter(ΌνομαΑντικειμένου)

Μετακινεί το αντικείμενο στον άξονα Z μετά από το δοσμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παραθύρου μετά το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας
ControlName
Το όνομα του αντικειμένου μετά το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


MoveBefore(Αντικείμενο)
MoveBefore(ΌνομαΑντικειμένου)

Μετακινεί το αντικείμενο στο άξονα Z πριν από το δοσμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παραθύρου πριν το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας
ControlName
Το όνομα του αντικειμένου πριν το οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


MoveToTop()

Μετακινεί το αντικείμενο πάνω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


MoveToBottom()

Μετακινεί το αντικείμενο πίσω από όλα τα άλλα στον άξονα Z.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetEntity()

Επιστρέφει το αντικείμενο entity που είναι ορισμένο στον container.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο entity.


SetEntity(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει το δωσμένο αντικείμενο entity στον container.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της entity που θα οριστεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.