Αντικείμενο αρχείο

Με τα αντικείμενα αρχεία μπορείτε να χειριστείτε αρχεία. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε ή να γράψετε σε αρχεία κειμένου ή binary. Η ανάγνωση αρχείων επιτρέπεται και για αρχεία που βρίσκονται μέσα στα πακέτα του παιχνιδιού σας (αρχεία DCP). Το αντικείμενο αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί με την παρακάτω σύνταξη:

var SomeFile = new File("c:\path\filename.txt");


Δημιουργοί

File Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο αρχείο για το δοσμένο αρχείο.

Μέθοδοι

Χειρισμοί
SetFilename Ορίζει το αρχείο που θα χειριστεί το αντικείμενο αρχείο.
OpenAsText Ανοίγει ένα αρχείο ως κείμενο για ανάγνωση ή εγγραφή.
OpenAsBinary Ανοίγει ένα αρχείο ως binary για ανάγνωση ή εγγραφή.
Close Κλείνει το αρχείο.
SetPosition Ορίζει μία νέα θέση για ανάγνωση ή εγγραφή στο ανοιγμένο αρχείο.
Delete Διαγράφει το αρχείο που είναι ορισμένο στο αντικείμενο.
Copy Γράφει το αρχείο στη δοσμένη τοποθεσία.
Πρόσβαση σε αρχεία κειμένου
ReadLine Διαβάζει μία γραμμή από το αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
ReadText Διαβάζει κάποιο κείμενο από το αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
WriteLine Γράφει μία γραμμή στο αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.
WriteText Γράφει το δωσμένο κείμενο στο αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.
Πρόσβαση σε αρχεία binary
ReadBool Διαβάζει μία τιμή boolean (1 byte) από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
ReadByte Διαβάζει μία τιμή 8-bit integer από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
ReadShort Διαβάζει μία τιμή 16-bit integer από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
ReadInt Διαβάζει μία τιμή 32-bit integer από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
ReadFloat Διαβάζει μία τιμή 16-bit floating point από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
ReadDouble Διαβάζει μία τιμή 32-bit floating point από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
ReadString Διαβάζει μία τιμή που τερματίζει με μηδέν από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.
WriteBool Γράφει μία τιμή boolean value (1 byte) στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή.
WriteByte Γράφει μία τιμή 8-bit integer στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.
WriteShort Γράφει μία τιμή 16-bit integer στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.
WriteInt Γράφει μία τιμή 32-bit integer στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.
WriteFloat Γράφει μία τιμή 16-bit floating point στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.
WriteDouble Γράφει μία τιμή 32-bit floating point στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.
WriteString Γράφει μία τιμή που τερματίζει με μηδέν στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση ή για εγγραφή με προσθήκη.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "file".
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου που είναι ορισμένο στο αντικείμενο.
Position (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει την ορισμένη θέση στο αρχείο για ανάγνωση ή εγγραφή.
Length (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το μέγεθος του αρχείου.
TextMode (μόνο για ανάγνωση) Αν το αρχείο είναι ανοιγμένο ως κείμενο επιστρέφει true.
AccessMode (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον τρόπο πρόσβασης που είναι ανοιγμένο το αρχείο (0 - δεν είναι ανοικτό, 1 - για ανάγνωση, 2 - για εγγραφή, 3 - για εγγραφή με προσθήκη.)

File(ΌνομαΑρχείου)

Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο αρχείο για το δοσμένο αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου που θα χειριστεί το αντικείμενο

SetFilename(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει το αρχείο που θα χειριστεί το αντικείμενο αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου που θα χειριστεί το αντικείμενο

OpenAsText(ΤρόποςΠρόσβασης)

Ανοίγει ένα αρχείο ως κείμενο για ανάγνωση ή εγγραφή.

Παράμετροι

ΤρόποςΠρόσβασης
Ορίζει τον τρόπο πρόσβασης στο αρχείο, 1 - ανάγνωση, 2 - εγγραφή, 3 - εγγραφή με προσθήκη

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αρχείο ανοιχτεί επιτυχώς επιστρέφει true.


OpenAsBinary(ΤρόποςΠρόσβασης)

Ανοίγει ένα αρχείο ως binary για ανάγνωση ή εγγραφή.

Παράμετροι

ΤρόποςΠρόσβασης
Ορίζει τον τρόπο πρόσβασης στο αρχείο, 1 - ανάγνωση, 2 - εγγραφή, 3 - εγγραφή με προσθήκη

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αρχείο ανοιχτεί επιτυχώς επιστρέφει true.


Close()

Κλείνει το αρχείο.

Παρατηρήσεις

Τα αρχεία κλείνουν αυτόματα όταν τα αντικείμενα στα οποία ανήκουν καταστραφούν, αλλά είναι καλή ιδέα να τα κλείνετε αμέσως αφού τελειώσετε τη δουλειά που θέλατε.


SetPosition(Θέση)

Ορίζει μία νέα θέση για ανάγνωση ή εγγραφή στο ανοιγμένο αρχείο.

Παράμετροι

Θέση
Η επιθυμητή για ανάγνωση ή εγγραφή θέση

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η θέση για ανάγνωση ή εγγραφή οριστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


Delete()

Διαγράφει το αρχείο που είναι ορισμένο στο αντικείμενο.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αρχείο διαγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


Copy(ΌνομαΑρχείουΠροορισμού, Αντικατάσταση)

Γράφει το αρχείο στη δοσμένη τοποθεσία.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείουΠροορισμού
Η νέα τοποθεσία που θα αντιγραφεί το αρχείο
Αντικατάσταση
Ορίζει αν το αρχείο θα αντιγραφεί ακόμα και αν στη νέα τοποθεσία βρίσκεται ήδη ένα αρχείο με το ίδιο όνομα (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αρχείο αντιγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


ReadLine()

Διαβάζει μία γραμμή από το αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει μία τιμή string που περιέχει τη γραμμή κειμένου ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


ReadText(Μέγεθος)

Διαβάζει κάποιο κείμενο από το αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Παράμετροι

Μέγεθος
Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα διαβαστούν από το αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει μία τιμή string που περιέχει τη γραμμή κειμένου ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


WriteLine(Γραμμή)

Γράφει μία γραμμή στο αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Γραμμή
Η γραμμή κειμένου που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το κείμενο εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


WriteText(Κείμενο)

Γράφει το δωσμένο κείμενο στο αρχείο κειμένου που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Κείμενο
Το κείμενο που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το κείμενο εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


ReadBool()

Διαβάζει μία τιμή boolean (1 byte) από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


ReadByte()

Διαβάζει μία τιμή 8-bit integer από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


ReadShort()

Διαβάζει μία τιμή 16-bit integer από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


ReadInt()
ReadLong()

Διαβάζει μία τιμή 32-bit integer από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


ReadFloat()

Διαβάζει μία τιμή 16-bit floating point από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


ReadDouble()

Διαβάζει μία τιμή 32-bit floating point από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


ReadString()

Διαβάζει μία τιμή που τερματίζει με μηδέν από το αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή ή null αν το αρχείο δεν μπορεί να διαβαστεί ή η θέση ανάγνωσης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.


WriteBool(Τιμή)

Γράφει μία τιμή boolean value (1 byte) στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η τιμή εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


WriteByte(Τιμή)

Γράφει μία τιμή 8-bit integer στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η τιμή εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


WriteShort(Τιμή)

Γράφει μία τιμή 16-bit integer στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η τιμή εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


WriteInt(Τιμή)
WriteLong(Τιμή)

Γράφει μία τιμή 32-bit integer στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η τιμή εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


WriteFloat(Τιμή)

Γράφει μία τιμή 16-bit floating point στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η τιμή εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


WriteDouble(Τιμή)

Γράφει μία τιμή 32-bit floating point στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για εγγραφή ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η τιμή εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


WriteString(Τιμή)

Γράφει μία τιμή που τερματίζει με μηδέν στο αρχείο binary που είναι ανοιγμένο για ανάγνωση ή για εγγραφή με προσθήκη.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο αρχείο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η τιμή εγγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.