Αντικείμενο καρέ

Το αντικείμενο καρέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στις ιδιότητες των καρέ των animations. Μπορούν να καλεστούν με τις μεθόδους Sprite.GetFrame και Sprite.AddFrame.

Σημείωση: Αν υπάρχει μόνο ένα υποκαρέ τότε όλοι οι μέθοδοι και ιδιότητες αυτού εφαρμόζονται και στο αντικείμενο καρέ.


Μέθοδοι

Ενέργειες
GetSound Επιστρέφει τον ήχο που είναι ορισμένος στο καρέ.
SetSound Ορίζει έναν ήχο σε αυτό το καρέ.
GetSubframe Επιστρέφει ένα υποκαρέ του καρέ.
AddSubframe Προσθέτει ένα νέο υποκαρέ στο animation καρέ.
InsertSubframe Τοποθετεί ένα νέο υποκαρέ στο animation.
Deletesubframe Διαγράφει το δοσμένο υποκαρέ από το animation.
GetEvent Επιστρέφει ένα γεγονός που είναι ορισμένο στο καρέ.
AddEvent Προσθέτει το δοσμένο γεγονός στο καρέ.
DeleteEvent Αφαιρεί το δοσμένο γεγονός από το καρέ.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "frame".
Delay Η καθυστέρηση του καρέ σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Keyframe Ορίζει αν το καρέ είναι καρέ κλειδί (δε χρησιμοποιείται).
KillSounds Ορίζει αν το καρέ θα σταματήσει όσους ήχους έχουν ξεκινήσει να παίζουν από το sprite στο οποίο ανήκει.
MoveX Ορίζει τη μετακίνηση στον άξονα X του αντικειμένου στο οποίο ανήκει το καρέ.
MoveY Ορίζει τη μετακίνηση στον άξονα Y του αντικειμένου στο οποίο ανήκει το καρέ.
NumSubframes (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των υποκαρέ που περιλαμβάνει το καρέ.
NumEvents (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των γεγονότων που είναι ορισμένα στο καρέ.

GetSound()

Επιστρέφει τον ήχο που είναι ορισμένος στο καρέ.

Επιστρεφόμενη τιμή

Το όνομα του αρχείου του ορισμένου ήχου ή null.


SetSound(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει έναν ήχο σε αυτό το καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του ήχου που θα οριστεί.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSubframe(Θέση)

Επιστρέφει ένα υποκαρέ του καρέ.

Παράμετροι

Θέση
Η βασισμένη στο μηδέν αριθμητική θέση του υποκαρέ που θα επιστρέψει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει ένα αντικείμενο υποκαρέ.


AddSubframe(ΌνομαΑρχείου)

Προσθέτει ένα νέο υποκαρέ στο animation καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως υποκαρέ

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το καινούριο αντικείμενο υποκαρέ.


InsertSubframe(Θέση, ΌνομαΑρχείου)

Τοποθετεί ένα νέο υποκαρέ στο animation.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση που θα τοποθετηθεί το νέο υποκαρέ
ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως υποκαρέ

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το καινούριο αντικείμενο υποκαρέ.


Deletesubframe(Θέση)
Deletesubframe(Υποκαρέ)

Διαγράφει το δοσμένο υποκαρέ από το animation.

Παράμετροι

Θέση
Η βασισμένη στο μηδέν αριθμητική θέση του υποκαρέ που θα διαγραφεί
Υποκαρέ
Το αντικείμενο υποκαρέ που θα διαγραφεί

GetEvent(Θέση)

Επιστρέφει ένα γεγονός που είναι ορισμένο στο καρέ.

Παράμετροι

Θέση
Η βασισμένη στο μηδέν αριθμητική θέση του καρέ του οποίου το γεγονός θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει το όνομα του γεγονότος.


AddEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Προσθέτει το δοσμένο γεγονός στο καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα προστεθεί

DeleteEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Αφαιρεί το δοσμένο γεγονός από το καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα αφαιρεθεί