Γενικές συναρτήσεις και μεταβλητές

Αυτές οι συναρτήσεις και οι μεταβλητές είναι διαθέσιμες σε όλα τα scripts.


Γενικές συναρτήσεις

Sleep Διακόπτει προσωρινά το script για το δοσμένο χρόνο.
WaitFor Διακόπτει το script εώς ότου το δοσμένο αντικείμενο να είναι "έτοιμο".
Random Επιστρέφει ένα ψεύδο-τυχαίο αριθμό μέσα στα δοσμένα όρια.
SetScriptTimeSlice Διακόπτει το script αυτόματα κάθε φορά που περνάει ο δοσμένος χρόνος.
Debug Παγώνει το παιχνίδι και εμφανίζει την κονσόλα εκσφαλμάτωσης.
MakeRGBA Ενώνει τις χρωματικές τιμές Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Διαφάνεια σε έναν αριθμό.
GetRValue Εξάγει το κόκκινο συστατικό του δοσμένου χρώματος.
GetGValue Εξάγει το πράσινο συστατικό του δοσμένου χρώματος.
GetBValue Εξάγει το μπλε συστατικό του δοσμένου χρώματος.
GetAValue Εξάγει τη διαφάνεια του δοσμένου χρώματος.
ToString Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε string.
ToInt Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε ακέραιο.
ToBool Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε boolean (λογική τιμή).
ToFloat Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε αριθμό κινητής υποδιαστολής.

Γενικές μεταβλητές

Game (μόνο για ανάγνωση) Το ένα και μοναδικό αντικείμενο που αναφέρεται στο αντικείμενο παιχνίδι.

Sleep(ΧιλιοστάΔευτερολέπτου)

Διακόπτει προσωρινά το script για το δοσμένο χρόνο.

Παράμετροι

ΧιλιοστάΔευτερολέπτου
H διάρκεια του χρόνου που θα διακοπεί το script σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Παρατηρήσεις

Η συνάρτηση Sleep διακόπτει προσωρινά το script και επιστρέφει τον έλεγχο στη μηχανή. Αν έχετε ένα script που τρέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να καλείτε τη συνάρτηση Sleep γιατί, σε αντίθετη περίπτωση, το παιχνίδι θα φαίνεται να έχει "κολλήσει" μέχρι το script να τελειώσει.


WaitFor(Αντικείμενο)

Διακόπτει το script εώς ότου το δοσμένο αντικείμενο να είναι "έτοιμο".

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο που θα περιμένει

Παρατηρήσεις

Το αντικείμενο είναι "έτοιμο" όταν δεν εκτελεί καμία ενέργεια (όπως περπάτημα, ομιλία κ.λπ.).


Random(Από, Έως)

Επιστρέφει ένα ψεύδο-τυχαίο αριθμό μέσα στα δοσμένα όρια.

Παράμετροι

Από
Ο αρχικός αριθμός του ορίου
To
Ο τελικός αριθμός του ορίου

SetScriptTimeSlice(ΧιλιοστάΔευτερολέπτου)

Διακόπτει το script αυτόματα κάθε φορά που περνάει ο δοσμένος χρόνος.

Παράμετροι

ΧιλιοστάΔευτερολέπτου
Ο χρόνος μετά το πέρας του οποίου θα διακόπτεται το script

Παρατηρήσεις

Αν έχετε ένα script που τρέχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να επιστρέφετε τον έλεγχο στη μηχανή. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε είτε καλώντας τη μέθοδο Sleep είτε τη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω. Στη τελευταία περίπτωση η μηχανή θα διακόπτει το script αυτόματα, θα εκτελεί άλλες εργασίες και στη συνεχεία θα επιστρέφει τον έλεγχο στο script και πάλι.


Debug ()

Παγώνει το παιχνίδι και εμφανίζει την κονσόλα εκσφαλμάτωσης.

Παρατηρήσεις

Αν η κονσόλα εκσφαλμάτωσης είναι απενεργοποιημένη αυτή η συνάρτηση θα αγνοηθεί.


MakeRGBA(R, G, B, A)

Ενώνει τις χρωματικές τιμές Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Διαφάνεια σε έναν αριθμό.

Παράμετροι

R
Το κόκκινο συστατικό του ζητούμενου χρώματος
G
Το πράσινο συστατικό του ζητούμενου χρώματος
B
Το μπλε συστατικό του ζητούμενου χρώματος
A
Η διαφάνεια του ζητούμενου χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=255)

Παρατηρήσεις

Όλα τα χρωματικά συστατικά μπορούν να έχουν τιμές από 0 έως 255. Η διαφάνεια μπορεί να έχει τιμές από 0 (εντελώς διάφανο) έως 255 (αδιαφανές).


GetRValue(Χρώμα)

Εξάγει το κόκκινο συστατικό του δοσμένου χρώματος.

Παράμετροι

Χρώμα
Ένα χρώμα στο πρότυπο RGBA

GetGValue(Χρώμα)

Εξάγει το πράσινο συστατικό του δοσμένου χρώματος.

Παράμετροι

Χρώμα
Ένα χρώμα στο πρότυπο RGBA

GetBValue(Χρώμα)

Εξάγει το μπλε συστατικό του δοσμένου χρώματος.

Παράμετροι

Χρώμα
Ένα χρώμα στο πρότυπο RGBA

GetAValue(Χρώμα)

Εξάγει τη διαφάνεια του δοσμένου χρώματος.

Παράμετροι

Χρώμα
Ένα χρώμα στο πρότυπο RGBA

ToString(Τιμή)

Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε string.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα μετατραπεί

ToInt(Τιμή)

Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε ακέραιο.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα μετατραπεί

ToBool(Τιμή)

Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε boolean (λογική τιμή).

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα μετατραπεί

ToFloat(Τιμή)

Μετατρέπει τη δοσμένη τιμή σε αριθμό κινητής υποδιαστολής.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα μετατραπεί