Αντικείμενο παιχνίδι

Με το αντικείμενο παιχνίδι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού σας και στην ίδια τη μηχανή. Πάντα υπάρχει ένα και μόνο ένα αντικείμενο παιχνίδι και είναι αποθηκευμένο στην προκαθορισμένη μεταβλητή Game.


Μέθοδοι

Διαγνωστικές συναρτήσεις
LOG Γράφει μία γραμμή κειμένου στο αρχείο καταγραφής της λειτουργίας της μηχανής.
Msg Εμφανίζει ένα γρήγορο διαγνωστικό μήνυμα στην οθόνη.
DumpTextureStats Γράφει τα δεδομένα της χρήσης υφών σε ένα αρχείο κειμένου CSV.
Χειρισμός αντικειμένων
ValidObject Ελέγχει αν μία δοσμένη αναφορά σε κάποιο αντικείμενο είναι αληθής.
UnloadObject Αφαιρεί κάποιο αντικείμενο από τη μνήμη.
LoadActor Φορτώνει ένα καινούριο χαρακτήρα από ένα αρχείο.
LoadActor3D Φορτώνει ένα καινούριο 3D χαρακτήρα από ένα αρχείο.
LoadEntity Φορτώνει μία καινούρια entity από ένα αρχείο.
LoadWindow Φορτώνει ένα καινούριο παράθυρο από ένα αρχείο.
ExpandString Διευρύνει μία δοσμένη string με βάση τον πίνακα κειμένων.
Συναρτήσεις για μουσική
MusicCrossfade Προκαλεί την ομαλή μετάβαση από ένα μουσικό κανάλι σε κάποιο άλλο.
PlayMusic Παίζει ένα αρχείο μουσικής.
StopMusic Σταματάει τη μουσική.
PauseMusic Διακόπτει τη μουσική.
ResumeMusic Συνεχίζει τη μουσική από το ίδιο σημείο που την έχετε διακόψει.
SetMusicPosition Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τη μουσική.
GetMusicPosition Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.
IsMusicPlaying Ελέγχει αν παίζει μουσική αυτή τη στιγμή.
GetMusic Ελέγχει το όνομα του αρχείου την μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.
SetMusicVolume Ορίζει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.
GetMusicVolume Ελέγχει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.
PlayMusicChannel Παίζει ένα αρχείο μουσικής σε ένα δοσμένο κανάλι.
StopMusicChannel Σταματάει τη μουσική στο δοσμένο κανάλι.
PauseMusicChannel Διακόπτει τη μουσική στο δοσμένο κανάλι.
ResumeMusicChannel Συνεχίζει από το ίδιο σημείο την μουσική που έχετε διακόψει στο δοσμένο κανάλι.
SetMusicChannelPosition Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τη μουσική στο δοσμένο κανάλι.
GetMusicChannelPosition Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.
IsMusicChannelPlaying Ελέγχει αν παίζει μουσική αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι
GetMusicChannel Ελέγχει το όνομα του αρχείου την μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.
SetMusicChannelVolume Ορίζει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.
GetMusicChannelVolume Ελέγχει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.
Συναρτήσεις για scripts
AttachScript Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.
DetachScript Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.
IsScriptRunning Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.
CanHandleMethod Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.
Συναρτήσεις για ήχους
GetSoundLength Ελέγχει τη διάρκεια ενός αρχείου ήχου.
PlaySound Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
PlaySoundEvent Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
StopSound Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).
PauseSound Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.
ResumeSound Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.
IsSoundPlaying Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.
SetSoundPosition Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.
GetSoundPosition Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
SetSoundVolume Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
GetSoundVolume Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
LoadSound Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.
Συναρτήσεις για ηχητικά εφέ
SoundFXNone Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.
SoundFXEcho Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
SoundFXReverb Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
Συναρτήσεις γεγονότων
ApplyEvent Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.
CanHandleEvent Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.
Διάφορες συναρτήσεις
SkipTo Μετακινεί το αντικείμενο στη δοσμένη θέση.
SetMousePos Ορίζει τη θέση του κέρσορα του ποντικιού.
LockMouseRect Περιορίζει την κίνηση του κέρσορα του ποντικιού σε ένα παραλληλόγραμμο.
QuitGame Τερματίζει/κλείνει το παιχνίδι.
FileExists Ελέγχει αν υπάρχει το δοσμένο αρχείο.
Screenshot Παίρνει "φωτογραφία" το παιχνίδι και την αποθηκεύει σε ένα αρχείο BMP.
ScreenshotEx Παίρνει "φωτογραφία" το παιχνίδι και την αποθηκεύει σε ένα αρχείο BMP (με δυνατότητα ορισμού του μεγέθους της εικόνας).
LoadStringTable Φορτώνει τον πίνακα κειμένων από ένα αρχείο.
AddSpeechDir Προσθέτει το δοσμένο φάκελο στη λίστα φακέλων που η WME θα αναζητά αυτόματα τα αρχεία ομιλίας.
RemoveSpeechDir Αφαιρεί το δοσμένο φάκελο από τη λίστα φακέλων που γίνεται η αναζήτηση για αρχεία ομιλίας.
Reset Σβήνει όλα τα μόνιμα δεδομένα του παιχνιδιού.
OpenDocument Ανοίγει το δοσμένο αρχείο ή τη διεύθυνση του διαδικτύου στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
SetLoadingScreen Ορίζει μία εικόνα που θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια επαναφοράς ενός παιχνιδιού.
SetSavingScreen Ορίζει μία εικόνα που θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αποθήκευσης ενός παιχνιδιού.
ClearScriptCache Σβήνει τα περιεχόμενα του script cache της μηχανής.
DisplayLoadingIcon Εμφανίζει γρήγορα ένα εικονίδιο φορτώματος/εργασίας.
HideLoadingIcon Εξαφανίζει το εικονίδιο φορτώματος που έχει εμφανιστεί με τη μέθοδο DisplayLoadingIcon().
Συναρτήσεις για βίντεο
PlayVideo Παίζει το δοσμένο βίντεο AVI.
PlayTheora Παίζει το δοσμένο βίντεο Theora.
Συναρτήσεις για το μητρώο
RegWriteNumber Γράφει τη δοσμένη αριθμητική τιμή στο μητρώο των Windows.
RegWriteString Γράφει τη δοσμένη γραμμή στο μητρώο των Windows.
RegReadNumber Διαβάζει μία αριθμητική τιμή από το μητρώο των Windows.
RegReadString Διαβάζει μία γραμμή από το μητρώο των Widnows.
Aποθήκευση/Επαναφορά
SaveGame Αποθηκεύει το παιχνίδι στη δοσμένη θέση.
LoadGame Φορτώνει το παιχνίδι από τη δοσμένη θέση.
IsSaveSlotUsed Ελέγχει αν η δοσμένη θέση για αποθήκευση είναι σε χρήση.
GetSaveSlotDescription Ελέγχει την περιγραφή της δοσμένης θέσης για αποθήκευση.
EmptySaveSlot Αδειάζει τη δοσμένη θέση αποθήκευσης.
Ένταση ήχου
SetGlobalSFXVolume Ορίζει την ένταση για τα ηχητικά εφέ.
SetGlobalSpeechVolume Ορίζει την ένταση για την ομιλία των χαρακτήρων.
SetGlobalMusicVolume Ορίζει την ένταση της μουσικής.
SetGlobalMasterVolume Ορίζει τη γενική ένταση του ήχου.
GetGlobalSFXVolume Ελέγχει την ένταση των ηχητικών εφέ.
GetGlobalSpeechVolume Ελέγχει την ένταση για την ομιλία.
GetGlobalMusicVolume Ελέγχει την ένταση της μουσικής.
GetGlobalMasterVolume Ελέγχει την γενική ένταση του ήχου.
Συναρτήσεις για τον κέρσορα
SetCursor Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.
GetCursor Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
RemoveCursor Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.
HasCursor Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.
SetActiveCursor Ορίζει τον ενεργό κέρσορα.
GetActiveCursor Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως ενεργός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένας κέρσορας.
GetActiveCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite του ενεργού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
RemoveActiveCursor Αφαιρεί τον ενεργό κέρσορα.
HasActiveCursor Ελέγχει αν ο ενεργός κέρσορας έχει οριστεί.
SetWaitCursor Ορίζει τον μη διαδραστικό κέρσορα.
GetWaitCursor Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως μη διαδραστικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένας κέρσορας.
GetWaitCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite του μη διαδραστικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
RemoveWaitCursor Αφαιρεί τον μη διαδραστικό κέρσορα.
Ομαλή διαβάθμιση σκηνών
FadeOut Σβήνει τη σκηνή προς το δοσμένο χρώμα.
FadeIn Εμφανίζει τη σκηνή από το δοσμένο χρώμα.
GetFadeColor Διαβάζει το ορισμένο χρώμα διαβάθμισης των σκηνών.
Συναρτήσεις σκηνών
ChangeScene Φορτώνει τη σκηνή από το δοσμένο αρχείο.
SetViewport Ορίζει την τοποθέτηση της σκηνής στην οθόνη.
Διάλογοι & inventory
AddResponse Προσθέτει μία απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου.
AddResponseOnce Προσθέτει μία απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου μόνο μία φορά σε κάθε παρακλάδι διαλόγου.
AddResponseOnceGame Προσθέτει μία απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου μόνο μία φορά σε κάθε παιχνίδι.
ResetResponse Επαναφέρει μία απενεργοποιημένη επιλογή διαλόγου.
GetResponse Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου και περιμένει τον παίκτη να κάνει μία επιλογή.
GetNumResponses Ελέγχει τον αριθμό των εναπομεινάντων απαντήσεων στο πλαίσιο διαλόγου.
ClearResponses Αφαιρεί τις απαντήσεις που έχουν προστεθεί στο πλαίσιο διαλόγου.
GetInventoryWindow Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο παράθυρο που χρησιμοποιείται από το πλαίσιο του inventory.
GetResponsesWindow Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο παράθυρο που χρησιμοποιείται από το πλαίσιο διαλόγων.
StartDlgBranch Δηλώνει την αρχή του παρακλαδιού του διαλόγου.
EndDlgBranch Δηλώνει το τέλος του παρακλαδιού του διαλόγου.
GetCurrentDlgBranch Ελέγχει το όνομα του παρακλαδιού του διαλόγου που είναι ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή.
LoadResponseBox Ξαναφορτώνει το πλαίσιο διαλόγου από ένα αρχείο.
LoadInventoryBox Ξαναφορτώνει το πλαίσιο του inventory από ένα αρχείο.
LoadItems Φορτώνει αντικείμενα του inventory από ένα αρχείο προσδιορισμού.
Αντικείμενα
TakeItem Προσθέτει ένα αντικείμενο στο inventory.
DropItem Αφαιρεί ένα αντικείμενο από το inventory.
GetItem Ελέγχει το δοσμένο αντικείμενο του inventory.
HasItem Ελέγχει αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory του αντικειμένου (του παιχνιδιού).
IsItemTaken Ελέγχει αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory κάποιου από τα αντικείμενα του παιχνιδιού.
QueryItem Καλεί το δοσμένο αντικείμενο του inventory από την λίστα με όλα τα αντικείμενα που είναι ορισμένα στο παιχνίδι.
Δυναμική δημιουργία αντικειμένων
CreateEntity Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο entity.
DeleteEntity Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο entity.
CreateWindow Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο παράθυρο.
DeleteWindow Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο παράθυρο.
CreateItem Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο του intentory.
DeleteItem Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο του inventory.
Σχετικά με τους 3D χαρακτήρες
SetShadowImage Ορίζει μία εικόνα για να χρησιμοποιηθεί ως απλή σκιά για τους 3D χαρακτήρες.
GetShadowImage Ελέγχει την εικόνα που είναι ορισμένη να χρησιμοποιηθεί ως απλή σκιά για τους 3D χαρακτήρες.
IsShadowTypeSupported Ελέγχει αν το δοσμένο είδος σκιάς υποστηρίζεται από τον υπολογιστή του χρήστη.
Ευκολίες για άτομα με προβλήματα όρασης
AccOutputText Στέλνει το δοσμένο κείμενο στη μηχανή δημιουργίας ομιλίας

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "game".
Accelerated (μόνο για ανάγνωση) Αν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί την 3D επιτάχυνση γραφικών επιστρέφει true.
CurrentTime (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το χρόνο που έχει περάσει από τη στιγμή που ξεκίνησε το παιχνίδι.
WindowsTime (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το χρόνο που έχει περάσει από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα Windows.
TextEncoding Ορίζει την κωδικοποίηση για τα εσωτερικά του παιχνιδιού κείμενα, 0 για ANSI και 1 για UTF8.
TextRTL Ορίζει αν τα κείμενα του παιχνιδιού διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (για Εβραϊκά και Αραβικά). Επηρεάζει μόνο τις γραμματοσειρές TrueType.
MouseX Η θέση του κέρσορα του ποντικιού στον άξονα X.
MouseY Η θέση του κέρσορα του ποντικιού στον άξονα Y.
MainObject Το αντικείμενο με βάση το οποίο λειτουργεί το αυτόματο scroll της σκηνής. Μπορεί να οριστεί και ως null.
ActiveObject (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το αντικείμενο που βρίσκεται κάτω από τον κέρσορα του ποντικιού ή null αν δεν υπάρχει κανένα.
InventoryObject Το όνομα του αντικειμένου του οποίου το inventory παρουσιάζεται στην οθόνη.
ScreenWidth (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το μήκος της οθόνης σε εικονοστοιχεία.
ScreenHeight (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το ύψος της οθόνης σε εικονοστοιχεία.
DebugMode (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν το παιχνίδι τρέχει στην κατάσταση εκσφαλμάτωσης ή όχι.
SoundAvailable (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν ο ήχος είναι διαθέσιμος και ενεργός.
Keyboard (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο πληκτρολόγιο.
Subtitles Ορίζει αν οι υπότιτλοι είναι ενεργοί.
VideoSubtitles Ορίζει αν οι υπότιτλοι για τα βίντεο AVI και Theora είναι ενεργοί.
SubtitlesSpeed Ορίζει την ταχύτητα των υποτίτλων (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για κάθε χαρακτήρα).
Scene (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο σκηνή που είναι φορτωμένο αυτή τη στιγμή.
SelectedItem Το επιλεγμένο αντικείμενο του inventory ή null αν δεν υπάρχει κανένα.
NumItems (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των αντικειμένων στο inventory του παίκτη.
TotalNumItems Επιστρέφει τον αριθμό όλων των αντικειμένων του inventory που έχουν οριστεί στο παιχνίδι.
SmartItemCursor Ορίζει αν ο κέρσορας με επιλεγμένο αντικείμενο θα ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενο του παιχνιδιού που βρίσκεται κάτω από αυτόν μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτό.
TalkSkipButton Ορίζει πιο πλήκτρο του ποντικιού θα χρησιμοποιείται για το προσπέρασμα των διαλόγων (0-δεξιό, 1-αριστερό, 2-και τα δύο, 3-το προσπέρασμα δεν είναι δυνατό).
InventoryVisible Ορίζει αν το πλαίσιο του inventory είναι ορατό αυτή τη στιγμή.
InventoryScrollOffset Ορίζει τη θέση μετακίνησης των αντικειμένων του inventory μέσα στο πλαίσιο αυτού.
ResponsesVisible (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν κάποιο πλαίσιο διαλόγου είναι ενεργό αυτή τη στιγμή (για παράδειγμα όταν το παιχνίδι περιμένει την επιλογή του παίκτη).
WindowedMode (μόνο για ανάγνωση) Αν το παιχνίδι τρέχει σε παράθυρο και όχι σε πλήρη οθόνη επιστρέφει true.
Hwnd (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το window handle (HWND) του παραθύρου του παιχνιδιού (χρήσιμο μόνο για τη δημιουργία πρόσθετων αρθρωμάτων).
PrevScene (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα της προηγούμενης σκηνής.
PrevSceneFilename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της προηγούμενης σκηνής.
LastResponse (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το κείμενο του τελευταίου επιλεγμένου διαλόγου.
LastResponseOrig (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το κείμενο του τελευταίου επιλεγμένου διαλόγου στην αρχική του (όχι μεταφρασμένη) μορφή.
FPS (μόνο για ανάγνωση) Επιστρεφει το ρυθμό ανανέωσης αυτής της στιγμής (σε καρέ ανά δευτερόλεπτο).
MaxShadowType Ορίζει τη μέγιστη ποιότητα σκιάς που θα χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδια (0..καμία, 1..απλή, 2..επίπεδη, 3..σκιά stencil).
Shadows Ορίζει αν οι σκιές για τους 3D χαρακτήρες είναι ενεργές (παλι ιδιότητα, χρησιμοποιήστε την MaxShadowType).
SimpleShadows Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθούν απλές σκιές για τους 3D χαρακτήρες. Αυτή η ιδιότητα δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αν οι σκιές πραγματικού χρόνου δεν υποστηρίζονται (παλι ιδιότητα, χρησιμοποιήστε την MaxShadowType).
SupportsRealTimeShadows (μόνο για ανάγνωση) Αν η κάρτα γραφικών υποστηρίζει σκιές πραγματικού χρόνου επιστρέφει true (παλιά ιδιότητα, χρησιμοποιήστε την IsShadowTypeSupported()).
Direct3DDevice (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το δείκτη στο θεμελιώδες αντικείμενο IDirect3DDevice8 (χρήσιμο μόνο για δημιουργία πρόσθετων αρθρωμάτων).
DirectDrawInterface (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το δείκτη στο θεμελιώδες αντικείμενο IDirectDraw7 (χρήσιμο μόνο για δημιουργία πρόσθετων αρθρωμάτων).
Frozen (μόνο για ανάγνωση) Αν το παιχνίδι είναι σε παγωμένη κατάσταση επιστρέφει true.
SoundBufferSize Ορίζει το μέγεθος της μνήμης αποθήκευσης για ήχους ροής (όπως η μουσική) σε δευτερόλεπτα.
SuspendedRendering Ορίζει αν το παιχνίδι θα ανανεώνει την οθόνη. Να χρησιμοποιείται με προσοχή.
Name Το εσωτερικό όνομα του αντικειμένου.
Caption Ο τίτλος του αντικειμένου.
AccCaption Ειδική περιγραφή αντικειμένου που χρησιμοποιείται από τις ρυθμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης
X Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Χ.
Y Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Y.
Height (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το ύψος του αντικειμένου. Σε περίπτωση χαρακτήρων και entities η τιμή της αναλογίας διάστασης λαμβάνεται υπόψη.
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου.
Ready (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν το αντικείμενο δεν εκτελεί κάποια πράξη αυτή τη στιγμή.
Interactive Ορίζει αν το παιχνίδι θα είναι διαδραστικό, δηλαδή αν θα δέχεται τις ενέργειες του παίκτη.
SoundPanning Ορίζει αν οι ήχοι που παίζει το αντικείμενο τοποθετούνται αυτόματα στο χώρο ανάλογα με τη θέση αυτού στην οθόνη.
NonIntMouseEvents Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να δεχτεί τα γεγονότα MouseEntry και MouseLeave ακόμα και αν το παιχνίδι είναι είναι σε μη διαδραστική κατάσταση.
AccTTSEnabled (μόνο για ανάγνωση) Ευκολία: η ρύθμιση που στέλνει τα κείμενα στη μηχανή δημιουργίας ομιλίας είναι ενεργοποιημένη.
AccTTSCaptions (μόνο για ανάγνωση) Ευκολία: η ρύθμιση που στέλνει τις περιγραφές των αντικειμένων στη μηχανή δημιουργίας ομιλίας είναι ενεργοποιημένη.
AccTTSTalk (μόνο για ανάγνωση) Ευκολία: η ρύθμιση που στέλνει τους διαλόγους στη μηχανή δημιουργίας ομιλίας είναι ενεργοποιημένη.
AccTTSKeypress (μόνο για ανάγνωση) Ευκολία: η ρύθμιση που στέλνει τα κείμενα που γράφονται μέσω του πληκτρολογίου στη μηχανή δημιουργίας ομιλίας είναι ενεργοποιημένη.
AccKeyboardEnabled (μόνο για ανάγνωση) Ευκολία: ο τονισμός των ενεργών αντικειμένων είναι ενεργοποιημένος.
AccKeyboardCursorSkip (μόνο για ανάγνωση) Ευκολία: ο τονισμός των ενεργών αντικειμένων με χρήση συντόμευσης στέλνει τον κέρσορα πάνω στο τονισμένο αντικείμενο.
AccKeyboardPause (μόνο για ανάγνωση) Ευκολία: η ρύθμιση που παγώνει το παιχνίδι με την συντόμευση Ctrl+Space είναι ενεργοποιημένη.
SuppressScriptErrors Ορίζει αν η wme θα πρέπει να εμφανίζει μία προειδοποίηση στην οθόνη όταν υπάρχει ένα script runtime error.

Γεγονότα χαμηλού επιπέδου

LeftClick Έχει πατηθεί το αριστερό κουμπί του ποντικιού.
RightClick Έχει πατηθεί το δεξί κουμπί του ποντικιού.
MiddleClick Έχει πατηθεί το μεσαίο κουμπί του ποντικιού.
LeftDoubleClick Έχει πατηθεί γρήγορα δύο φορές το αριστερό κουμπί του ποντικιού.
RightDoubleClick Έχει πατηθεί γρήγορα δύο φορές το δεξί κουμπί του ποντικιού.
LeftRelease Το αριστερό κουμπί του ποντικιού έχει ελευθερωθεί.
RightRelease Το δεξί κουμπί του ποντικιού έχει ελευθερωθεί.
MiddleRelease Το μεσαίο κουμπί του ποντικιού έχει ελευθερωθεί.
MouseWheelUp Το ροδάκι του ποντικιού έχει κυλίσει προς τα πάνω.
MouseWheelDown Το ροδάκι του ποντικιού έχει κυλίσει προς τα κάτω.
Keypress Κάποιο κουμπί έχει πατηθεί. Χρησιμοποιήστε τη μεταβλητή Keyboard για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
BeforeSave Το παιχνίδι πρόκειται να αποθηκεύσει τη κατάστασή του.
AfterLoad Το παιχνίδι μόλις φόρτωσε μία αποθηκευμένη κατάσταση.

LOG(Κείμενο)

Γράφει μία γραμμή κειμένου στο αρχείο καταγραφής της λειτουργίας της μηχανής.

Παράμετροι

Κείμενο
Η γραμμή κειμένου που θα γραφεί στο αρχείο καταγραφής της λειτουργίας της μηχανής

Παρατηρήσεις

Όταν το παιχνίδι τρέχει στην κατάσταση εκσφαλμάτωσης δημιουργεί το αρχείο "wme.log" στον ίδιο φάκελο που βρίσκεται αυτό. Με τη μέθοδο αυτή μπορείτε να εισάγετε τα δικά σας διαγνωστικά μηνύματα σε αυτό.


Msg(Κείμενο)

Εμφανίζει ένα γρήγορο διαγνωστικό μήνυμα στην οθόνη.

Παράμετροι

Κείμενο
Το κείμενο που θα εμφανιστεί στην οθόνη

Παρατηρήσεις

Το μήνυμα θα εξαφανιστεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα.


DumpTextureStats(ΌνομαΑρχείου)

Γράφει τα δεδομένα της χρήσης υφών σε ένα αρχείο κειμένου CSV.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου που θα δημιουργηθεί

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος είναι διαθέσιμη μόνο όταν το παιχνίδι τρέχει με την επιτάχυνση υλικού.


ValidObject(Αντικείμενο)

Ελέγχει αν μία δοσμένη αναφορά σε κάποιο αντικείμενο είναι αληθής.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Μία αναφορά σε αντικείμενο για να ελεγχθεί η εγκυρότητά της

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η αναφορά στο αντικείμενο είναι έγκυρη τότε επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Αν αποθηκεύσετε μία αναφορά αντικειμένου σε μία μεταβλητή μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο είναι ακόμα έγκυρο με την χρήση της μεθόδου ValidObject. Τα αντικείμενα γίνονται άκυρα όταν σβηστούν από τη μνήμη (είτε μόνιμα είτε, για παράδειγμα, με την αλλαγή της σκηνής).


UnloadObject(Αντικείμενο)

Αφαιρεί κάποιο αντικείμενο από τη μνήμη.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο που θα αφαιρεθεί από τη μνήμη

Παρατηρήσεις

Αν φορτώσετε ένα αντικείμενο με τις μεθόδους Game.LoadActor, GameLoadEntity και άλλες παρόμοιες πρέπει να τα ξεφορτώσετε όταν πλέον δεν τα χρειάζεστε για να ελευθερώσετε τη μνήμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα μείνουν στη μνήμη εώς ότου κλείσετε το παιχνίδι.


LoadActor(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει ένα καινούριο χαρακτήρα από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του χαρακτήρα που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο καινούριο αντικείμενο χαρακτήρα. Αν η μέθοδος αποτύχει τότε επιστρέφει null.


LoadActor3D(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει ένα καινούριο 3D χαρακτήρα από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του 3D χαρακτήρα που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο καινούριο αντικείμενο 3D χαρακτήρα. Αν η μέθοδος αποτύχει τότε επιστρέφει null.


LoadEntity(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει μία καινούρια entity από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της entity που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο καινούριο αντικείμενο entity. Αν η μέθοδος αποτύχει τότε επιστρέφει null.


LoadWindow(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει ένα καινούριο παράθυρο από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου προσδιορισμού του παραθύρου που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο καινούριο αντικείμενο παράθυρο. Αν η μέθοδος αποτύχει τότε επιστρέφει null.


ExpandString(String)

Διευρύνει μία δοσμένη string με βάση τον πίνακα κειμένων.

Παράμετροι

Η
γραμμή κειμένου που θα διευρυνθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τη διευρυμένη γραμμή κειμένου.

Παρατηρήσεις

Σημειώστε ότι μέθοδοι όπως Actor.Talk() διευρύνουν τις γραμμές αυτόματα.


MusicCrossfade(Κανάλι1, Κανάλι2, Χρόνος, ΑλλαγήΚαναλιών)

Προκαλεί την ομαλή μετάβαση από ένα μουσικό κανάλι σε κάποιο άλλο.

Παράμετροι

Κανάλι1
Το κανάλι του οποίου η ένταση θα μειωθεί σταδιακά
Κανάλι2
Το κανάλι του οποίου η ένταση θα αυξηθεί σταδιακά
Χρόνος
Ο χρόνος που θα κρατήσει η διαδικασία
ΑλλαγήΚαναλιών
Ορίζει αν τα δύο κανάλια θα αλλάξουν θέση μετά το τέλος της διαδικασίας (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)

Παρατηρήσεις

Μόνο δύο κανάλια μπορούν να εναλλαχτούν την ίδια στιγμή.


PlayMusic(ΌνομαΑρχείου, Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)

Παίζει ένα αρχείο μουσικής.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου μουσικής που θα παίξει
Βρόχος
Ορίζει αν η μουσική θα επαναλαμβάνεται μετά το τέλος της (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)
ΑρχήΒρόχου
Η θέση από όπου θα παίζει το αρχείο στην επανάληψη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


StopMusic()

Σταματάει τη μουσική.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PauseMusic()

Διακόπτει τη μουσική.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


ResumeMusic()

Συνεχίζει τη μουσική από το ίδιο σημείο που την έχετε διακόψει.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetMusicPosition(Χρόνος)

Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τη μουσική.

Παράμετροι

Χρόνος
Το καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetMusicPosition()

Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής αυτής της στιγμής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


IsMusicPlaying()

Ελέγχει αν παίζει μουσική αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μουσική παίζει επιστρέφει true.


GetMusic()

Ελέγχει το όνομα του αρχείου την μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της μουσικής ή null αν δεν παίζει μουσική.


SetMusicVolume(Ένταση)

Ορίζει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.

Παράμετροι

Ένταση
Η ένταση της μουσικής σε ποσοστό επί τοις εκατό.

GetMusicVolume()

Ελέγχει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση της μουσικής σε ποσοστό επί τοις εκατό.


PlayMusicChannel(Κανάλι, ΌνομαΑρχείου, Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)

Παίζει ένα αρχείο μουσικής σε ένα δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι μουσικής που θα χρησιμοποιήσει
ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου μουσικής που θα παίξει
Βρόχος
Ορίζει αν η μουσική θα επαναλαμβάνεται μετά το τέλος της (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true).
ΑρχήΒρόχου
Η θέση από όπου θα παίζει το αρχείο στην επανάληψη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


StopMusicChannel(Κανάλι)

Σταματάει τη μουσική στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PauseMusicChannel(Κανάλι)

Διακόπτει τη μουσική στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


ResumeMusicChannel(Κανάλι)

Συνεχίζει από το ίδιο σημείο την μουσική που έχετε διακόψει στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetMusicChannelPosition(Κανάλι, Χρόνος)

Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τη μουσική στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει
Χρόνος
Το καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetMusicChannelPosition(Κανάλι)

Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής αυτής της στιγμής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


IsMusicChannelPlaying(Κανάλι)

Ελέγχει αν παίζει μουσική αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μουσική παίζει επιστρέφει true.


GetMusicChannel(Κανάλι)

Ελέγχει το όνομα του αρχείου την μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της μουσικής ή null αν δεν παίζει μουσική.


SetMusicChannelVolume(Κανάλι, Ένταση)

Ορίζει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει
Ένταση
Η ένταση της μουσικής σε ποσοστό επί τοις εκατό.

GetMusicChannelVolume(Κανάλι)

Ελέγχει την ένταση της μουσικής που παίζει αυτή τη στιγμή στο δοσμένο κανάλι.

Παράμετροι

Κανάλι
Το κανάλι που θα χρησιμοποιήσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Η ένταση της μουσικής σε ποσοστό επί τοις εκατό.


AttachScript(ΌνομαΑρχείου)

Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου script που θα τρέξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script τρέξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Κάθε αντικείμενο της WME μπορεί να έχει ορισμένα πολλά scripts.


DetachScript(ΌνομαΑρχείου, ΤερματισμόςΔιεργασιών)

Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script (που τρέχει αυτή τη στιγμή) που θα σταματήσει
ΤερματισμόςΔιεργασιών
Ορίζει αν θα τερματιστούν όλες οι διεργασίες του script (προαιρετικό, προεπιλογή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script σταματήσει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Διεργασίες των scripts είναι οι χειριστές γεγονότων και οι μέθοδοι.


IsScriptRunning(ΌνομαΑρχείου)

Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο επιστρέφει true.


CanHandleMethod(ΌνομαΜεθόδου)

Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.

Παράμετροι

ΌνομαΜεθόδου
Το όνομα της μεθόδου που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο επιστρέφει true.


GetSoundLength(ΌνομαΑρχείου)

Ελέγχει τη διάρκεια ενός αρχείου ήχου.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τη διάρκεια του αρχείου ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


PlaySound(ΌνομαΑρχείου, Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)
PlaySound(Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)

Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
Looping
Ορίζει αν ο ήχος θα επαναλαμβάνεται μετά το τέλος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false).
LoopStart
Η θέση από όπου θα παίζει το αρχείο στην επανάληψη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PlaySoundEvent(ΌνομαΑρχείου, ΌνομαΓεγονότος)
PlaySoundEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ενεργοποιηθεί αφού τελειώσει ο ήχος.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


StopSound()

Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PauseSound()

Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


ResumeSound()

Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


IsSoundPlaying()

Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν παίζει κάποιος ήχος επιστρέφει true.


SetSoundPosition(Χρόνος)

Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.

Παράμετροι

Χρόνος
Το καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundPosition()

Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής αυτής της στιγμής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


SetSoundVolume(Ένταση)

Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Παράμετροι

Ένταση
Η ένταση του ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundVolume()

Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή σε ποσοστό επί τοις εκατό.


LoadSound(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να φορτώσετε στη μνήμη το αρχείο ήχου. Η διαδικασία αυτή παίρνει λίγο χρόνο και μερικές φορές είναι επιθυμητό να την μεταφέρετε για παράδειγμα στην αρχή της σκηνής ώστε συνεχόμενες κλίσεις σε αυτό να μην καθυστερούν το παιχνίδι. Για αυτό το λόγο υπάρχει η μέθοδος LoadSound. Για να παίξετε τον ήχο που έχει ήδη φορτωθεί απλώς καλέστε την μέθοδο PlaySound χωρίς να ορίσετε το αρχείο. Για παράδειγμα SomeObject.PlaySound(false);


SoundFXNone()

Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.


SoundFXEcho(ΜίξηΉχου, ΈντασηΉχου, ΑριστερήΚαθυστέρηση, ΔεξιάΚαθυστέρηση)

Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΜίξηΉχου
Μίξη του αλλοιωμένου ήχου με τον αρχικό ήχο σε ποσοστό επί τοις εκατό. (0 έως 100).
ΈντασηΉχου
Η ένταση του επιστρεφόμενου ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό (0 έως 100).
ΑριστερήΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο αριστερό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).
ΔεξιάΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο δεξιό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXEcho(50, 50);


SoundFXReverb(ΈντασηΕισόδου, ΈντασηΕξόδου, ΧρόνοςΕπιστροφής, ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων)

Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΈντασηΕισόδου
Η ένταση του εισαχθέντος ήχου σε dB (-96 έως 0)
ΈντασηΕξόδου
Η ένταση του ήχου που θα παίξει σε dB (-96 έως 0)
ΧρόνοςΕπιστροφής
Ο χρόνος επιστροφής του ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0.001 έως 3000)
ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων
Η ποσότητα της απορρόφησης των υψηλών συχνοτήτων (0.001 έως 0.999)

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXReverb(0, 0, 2000);


ApplyEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα εφαρμοστεί στο αντικείμενο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το γεγονός εφαρμοστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


CanHandleEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο μπορεί να χειριστεί το δοσμένο γεγονός επιστρέφει true.


SkipTo(X, Y)

Μετακινεί το αντικείμενο στη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

X
Συντεταγμένη στον άξονα X
Y
Συντεταγμένη στον άξονα Y

SetMousePos(X, Y)

Ορίζει τη θέση του κέρσορα του ποντικιού.

Παράμετροι

X
Συντεταγμένη στον άξονα X.
Y
Συντεταγμένη στον άξονα Y.

LockMouseRect(Αριστερά, Πάνω, Δεξιά, Κάτω)

Περιορίζει την κίνηση του κέρσορα του ποντικιού σε ένα παραλληλόγραμμο.

Παράμετροι

Αριστερά
Το αριστερό όριο του παραλληλόγραμμου.
Πάνω
Το πάνω όριο του παραλληλόγραμμου.
Δεξιά
Το δεξιό όριο του παραλληλόγραμμου.
Κάτω
Το κάτω όριο του παραλληλόγραμμου.

Παρατηρήσεις

Για να αφαιρέσετε το περιορισμό καλέστε τη μέθοδο χωρίς παραμέτρους ή με όλες τις παραμέτρους μηδέν.


QuitGame()

Τερματίζει/κλείνει το παιχνίδι.


FileExists(ΌνομαΑρχείου)

Ελέγχει αν υπάρχει το δοσμένο αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου που θα ελεγχθεί.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αρχείο υπάρχει επιστρέφει true.


Screenshot(ΌνομαΑρχείου)

Παίρνει "φωτογραφία" το παιχνίδι και την αποθηκεύει σε ένα αρχείο BMP.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το βασικό όνομα που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του αρχείου BMP (προαιρετικό, προκαθορισμένο όνομα είναι το Game.Name).

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


ScreenshotEx(ΌνομαΑρχείου, Μήκος, Ύψος)

Παίρνει "φωτογραφία" το παιχνίδι και την αποθηκεύει σε ένα αρχείο BMP (με δυνατότητα ορισμού του μεγέθους της εικόνας).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου BMP που θα δημιουργηθεί.
Μήκος
Το μήκος της εικόνας.
Ύψος
Το ύψος της εικόνας.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


LoadStringTable(ΌνομαΑρχείου, ClearOld)

Φορτώνει τον πίνακα κειμένων από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου που περιέχει τον πίνακα κειμένων.
ClearOld
Αφαιρεί το παλιό string από τον πίνακα κειμένων (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)

Παρατηρήσεις

Ο πίνακας κειμένων ΔΕΝ είναι τμήμα των αποθηκευμένων παιχνιδιών. Πρέπει κάθε φορά που ξεκινάει το παιχνίδι να ζητάτε από τον παίκτη να επιλέξει γλώσσα ή να αποθηκεύσετε την ρύθμιση αυτή στο μητρώο των windows.


AddSpeechDir(Φάκελος)

Προσθέτει το δοσμένο φάκελο στη λίστα φακέλων που η WME θα αναζητά αυτόματα τα αρχεία ομιλίας.

Παράμετροι

Φάκελος
Ο φάκελος που θα ψάξει

Παρατηρήσεις

Η WME είναι προκαθορισμένη να ψάχνει για αρχεία ομιλίας μόνο στο φάκελο "speech".


RemoveSpeechDir(Φάκελος)

Αφαιρεί το δοσμένο φάκελο από τη λίστα φακέλων που γίνεται η αναζήτηση για αρχεία ομιλίας.

Παράμετροι

Φάκελος
Ο φάκελος που θα αφαιρεθεί

Reset()

Σβήνει όλα τα μόνιμα δεδομένα του παιχνιδιού.

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος σβήνει όλες τις καταστάσεις των σκηνών, τις επιλογές, επαναφέρει τον μετρητή χρόνου στο μηδέν και επιπλέον διαγράφει κάθε γενική μεταβλητή εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αντικείμενα του παιχνιδιού (όπως παράθυρα ή entities). Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο αν θέλετε να επανεκκινήσετε το παιχνίδι


OpenDocument(ΌνομαΑρχείου)

Ανοίγει το δοσμένο αρχείο ή τη διεύθυνση του διαδικτύου στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου που θέλετε να ανοίξει

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί τους συνδέσμους των Windows για τις προεκτάσεις των αρχείων για να ξεκινήσει το κατάλληλο πρόγραμμα. Σημειώστε ότι το αρχείο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι αποθηκευμένο μέσα στα πακέτα του παιχνιδιού. Αντίθετα πρέπει να είναι ένα συνηθισμένο αρχείο και πρέπει να το καλέσετε είτε με την πλήρη διαδρομή είτε με τη σχετική με τον φάκελο του παιχνιδιού διαδρομή.


SetLoadingScreen(ΌνομαΕικόνας, ΘέσηX, ΘέσηY)

Ορίζει μία εικόνα που θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια επαναφοράς ενός παιχνιδιού.

Παράμετροι

ΌνομαΕικόνας
Το όνομα του αρχείου της εικόνας ή null
PosX
Συντεταγμένη στον άξονα X
PosY
Συντεταγμένη στον άξονα Y

SetSavingScreen(ΌνομαΕικόνας, ΘέσηX, ΘέσηY)

Ορίζει μία εικόνα που θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αποθήκευσης ενός παιχνιδιού.

Παράμετροι

ImageFilename
Το όνομα του αρχείου της εικόνας ή null
PosX
Συντεταγμένη στον άξονα X
PosY
Συντεταγμένη στον άξονα Y

ClearScriptCache()

Σβήνει τα περιεχόμενα του script cache της μηχανής.

Παρατηρήσεις

Συνήθως η μηχανή κρατά τα μεταγλωττισμένα scripts ώστε να μην χρειάζονται να μεταγλωττίζονται συνεχώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να αδειάσετε τα περιεχόμενα του script cache, σε περίπτωση που δημιουργείτε scripts δυναμικά και χρειάζεστε να μεταγλωττίζονται συνεχώς.


DisplayLoadingIcon(Sprite, X, Y, Παραμονή)

Εμφανίζει γρήγορα ένα εικονίδιο φορτώματος/εργασίας.

Παράμετροι

Sprite
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως εικονίδιο
X
Συντεταγμένη στον άξονα X που θα εμφανιστεί το εικονίδιο
Y
Συντεταγμένη στον άξονα Y που θα εμφανιστεί το εικονίδιο
Παραμονή
Ορίζει αν το εικονίδιο θα μείνει στην οθόνη μέχρι να καλέσετε τη μέθοδο HideLoadingIcon() (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false)

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να εμφανίσετε γρήγορα ένα σύμβολο που να δείχνει ότι κάποια εργασία γίνεται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα καλέστε αυτή τη μέθοδο πριν από μία εντολή που διαρκεί αρκετή ώρα (φόρτωμα ενός παραθύρου, μεγάλα animations κ.λπ.). Το εικονίδιο παραμένει στην οθόνη μέχρι το script να επιστρέψει τον έλεγχο στη μηχανή, εκτός και αν έχετε ορίσει την παράμετρο Παραμονή σε true. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να κρύψετε εσείς το εικονίδιο με τη μέθοδο Game.HideLoadingIcon().


HideLoadingIcon()

Εξαφανίζει το εικονίδιο φορτώματος που έχει εμφανιστεί με τη μέθοδο DisplayLoadingIcon().


PlayVideo(ΌνομαΑρχείου, ΕίδοςΠροβολής, X, Y, ΔιακοπήΜουσικής)

Παίζει το δοσμένο βίντεο AVI.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου AVI που θα παίξει
ΕίδοςΠροβολής
Ο τρόπος που θα παίξει το βίντεο στην οθόνη. Οι τιμές που μπορεί να έχει είναι: 0=στις δωσμένες συντεταγμένες, 1=να μεγεθυνθεί ώστε να καταλαμβάνει όλη την οθόνη, 2=στο κέντρο της οθόνης (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=1)
X
Συντεταγμένη στον άξονα X. Χρησιμεύει μόνο σε περίπτωση που το ΕίδοςΠροβολής είναι μηδέν (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Y
Συντεταγμένη στον άξονα Y. Χρησιμεύει μόνο σε περίπτωση που το ΕίδοςΠροβολής είναι μηδέν (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
ΔιακοπήΜουσικής
Ορίζει αν η μουσική θα πρέπει να σταματήσει προσωρινά όταν παίζει το βίντεο (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PlayTheora(ΌνομαΑρχείου, ΕίδοςΠροβολής, X, Y, ΔιακοπήΜουσικής, ΑπόρριψηΚαρέ)

Παίζει το δοσμένο βίντεο Theora.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου Ogg Theora που θα παίξει.
ΕίδοςΠροβολής
Ο τρόπος που θα παίξει το βίντεο στην οθόνη. Οι τιμές που μπορεί να έχει είναι: 0=στις δοσμένες συντεταγμένες, 1=να μεγεθυνθεί ώστε να καταλαμβάνει όλη την οθόνη, 2=στο κέντρο της οθόνης (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=1)
X
Συντεταγμένη στον άξονα X. Χρησιμεύει μόνο σε περίπτωση που το ΕίδοςΠροβολής είναι μηδέν (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Y
Συντεταγμένη στον άξονα Y. Χρησιμεύει μόνο σε περίπτωση που το ΕίδοςΠροβολής είναι μηδέν (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
ΔιακοπήΜουσικής
Ορίζει αν η μουσική θα πρέπει να σταματήσει προσωρινά όταν παίζει το βίντεο (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)
ΑπόρριψηΚαρέ
Ορίζει αν ο αποκωδικοποιητής θα απορρίπτει καρέ σε περίπτωση που ο υπολογιστής είναι αργός για να παίξει το βίντεο (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


RegWriteNumber(Κλειδί, Τιμή)

Γράφει τη δοσμένη αριθμητική τιμή στο μητρώο των Windows.

Παράμετροι

Κλειδί
Το όνομα κλειδί της θέσης όπου θα αποθηκευτεί η πληροφορία
Τιμή
Η τιμή που θα γραφεί στο μητρώο

RegWriteString(Κλειδί, Τιμή)

Γράφει τη δοσμένη γραμμή στο μητρώο των Windows.

Παράμετροι

Κλειδί
Το όνομα κλειδί της θέσης όπου θα αποθηκευτεί η πληροφορία
Τιμή
Η γραμμή που θα γραφεί στο μητρώο

RegReadNumber(Κλειδί, ΑρχικήΤιμή)

Διαβάζει μία αριθμητική τιμή από το μητρώο των Windows.

Παράμετροι

Κλειδί
Το όνομα κλειδί της θέσης στο μητρώο από το οποίο θα διαβάσει την πληροφορία
ΑρχικήΤιμή
Η τιμή που θα επιστραφεί αν η θέση κλειδί δεν υπάρχει (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=null)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή που διάβασε από το μητρώο των windows.


RegReadString(Κλειδί, ΑρχικήΤιμή)

Διαβάζει μία γραμμή από το μητρώο των Widnows.

Παράμετροι

Κλειδί
Το όνομα κλειδί της θέσης στο μητρώο από το οποίο θα διαβάσει την πληροφορία
ΑρχικήΤιμή
Η τιμή που θα επιστραφεί αν η θέση κλειδί δεν υπάρχει (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=null)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την γραμμή που διάβασε από το μητρώο των windows.


SaveGame(Θέση, Περιγραφή)

Αποθηκεύει το παιχνίδι στη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέση αποθήκευσης που θα χρησιμοποιήθει
Περιγραφή
Η περιγραφή του παιχνιδιού που θα αποθηκευτεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


LoadGame(Θέση)

Φορτώνει το παιχνίδι από τη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέση αποθήκευσης που θα χρησιμοποιήθει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος αποτύχει επιστρέφει false.


IsSaveSlotUsed(Θέση)

Ελέγχει αν η δοσμένη θέση για αποθήκευση είναι σε χρήση.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέση αποθήκευσης που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η θέση αποθήκευση χρησιμοποιείται ήδη επιστρέφει true.


GetSaveSlotDescription(Θέση)

Ελέγχει την περιγραφή της δοσμένης θέσης για αποθήκευση.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέση αποθήκευσης που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την περιγραφή της δοσμένης θέσης αποθήκευσης.


EmptySaveSlot(Θέση)

Αδειάζει τη δοσμένη θέση αποθήκευσης.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης που θα αδειάσει

SetGlobalSFXVolume(Ποσοστό)

Ορίζει την ένταση για τα ηχητικά εφέ.

Παράμετροι

Ποσοστό
Η ένταση των ηχητικών εφέ σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetGlobalSpeechVolume(Ποσοστό)

Ορίζει την ένταση για την ομιλία των χαρακτήρων.

Παράμετροι

Ποσοστό
Η ένταση της ομιλίας των χαρακτήρων σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetGlobalMusicVolume(Ποσοστό)

Ορίζει την ένταση της μουσικής.

Παράμετροι

Ποσοστό
Η ένταση της μουσικής σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetGlobalMasterVolume(Ποσοστό)

Ορίζει τη γενική ένταση του ήχου.

Παράμετροι

Ποσοστό
Η γενική ένταση σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetGlobalSFXVolume()

Ελέγχει την ένταση των ηχητικών εφέ.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση των ηχητικών εφέ σε ποσοστό επί τοις εκατό.


GetGlobalSpeechVolume()

Ελέγχει την ένταση για την ομιλία.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση της ομιλίας των χαρακτήρων σε ποσοστό επί τοις εκατό.


GetGlobalMusicVolume()

Ελέγχει την ένταση της μουσικής.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση της μουσικής σε ποσοστό επί τοις εκατό.


GetGlobalMasterVolume()

Ελέγχει την γενική ένταση του ήχου.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την γενική ένταση σε ποσοστό επί τοις εκατό.


SetCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως κέρσορας.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας ορισθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetCursor()

Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


RemoveCursor()

Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.


HasCursor()

Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κανονικός κέρσορας του αντικειμένου έχει ορισθεί επιστρέφει true.


SetActiveCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον ενεργό κέρσορα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως ενεργός κέρσορα

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας ορισθεί επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Ο ενεργός κέρσορας χρησιμοποιείται όταν το δείκτης του ποντικιού είναι πάνω από ένα διαδραστικό αντικείμενο.


GetActiveCursor()

Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως ενεργός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένας κέρσορας.


GetActiveCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite του ενεργού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


RemoveActiveCursor()

Αφαιρεί τον ενεργό κέρσορα.


HasActiveCursor()

Ελέγχει αν ο ενεργός κέρσορας έχει οριστεί.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο ενεργός κέρσορας του αντικειμένου έχει ορισθεί επιστρέφει true.


SetWaitCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον μη διαδραστικό κέρσορα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως μη διαδραστικός κέρσορας.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας ορισθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetWaitCursor()

Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως μη διαδραστικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένας κέρσορας.


GetWaitCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite του μη διαδραστικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


RemoveWaitCursor()

Αφαιρεί τον μη διαδραστικό κέρσορα.


FadeOut(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
FadeOutAsync(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
SystemFadeOut(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
SystemFadeOutAsync(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)

Σβήνει τη σκηνή προς το δοσμένο χρώμα.

Παράμετροι

Διάρκεια
Ορίζει τη διάρκεια της διαδικασίας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=500)
Κόκκινο
Ορίζει το κόκκινο συστατικό του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Πράσινο
Ορίζει το πράσινο συστατικό του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Μπλε
Ορίζει το μπλε συστατικό του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Διαφάνεια
Ορίζει τη διαφάνεια του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=255)

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος FadeOut διακόπτει την εκτέλεση του script εώς το τέλος της διαδικασίας, ενώ η μέθοδος FadeOutAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως. Οι μέθοδοι SystemFadeOut και SystemFadeOutAsync συνεχίζουν τη διαδικασία ακόμα και όταν το παιχνίδι μπει στην αποκλειστική κατάσταση συστήματος.


FadeIn(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
FadeInAsync(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
SystemFadeIn(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
SystemFadeInAsync(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)

Εμφανίζει τη σκηνή από το δοσμένο χρώμα.

Παράμετροι

Κόκκινο
Ορίζει το κόκκινο συστατικό του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Πράσινο
Ορίζει το πράσινο συστατικό του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Μπλε
Ορίζει το μπλε συστατικό του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Διαφάνεια
Ορίζει τη διαφάνεια του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=255)

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος FadeOut διακόπτει την εκτέλεση του script εώς το τέλος της διαδικασίας, ενώ η μέθοδος FadeOutAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως. Οι μέθοδοι SystemFadeOut και SystemFadeOutAsync συνεχίζουν τη διαδικασία ακόμα και όταν το παιχνίδι μπει στην αποκλειστική κατάσταση συστήματος.


GetFadeColor()

Διαβάζει το ορισμένο χρώμα διαβάθμισης των σκηνών.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το ορισμένο χρώμα διαβάθμισης.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους GetRValue(), GetGValue(), GetBValue() και GetAValue() για να διαβάσετε κάθε συστατικό του χρώματος ξεχωριστά.


ChangeScene(ΌνομαΑρχείου, Εξαφάνιση, Εμφάνιση)

Φορτώνει τη σκηνή από το δοσμένο αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου τη σκηνής που θα φορτώσει
Εξαφάνιση
Ορίζει αν η παλιά σκηνή θα σβήσει σταδιακά πριν την αλλαγή της σκηνής (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)
Εμφάνιση
Ορίζει αν η νέα σκηνή θα εμφανιστεί σταδιακά μετά την αλλαγή της σκηνής (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=true)

SetViewport(X, Y, Μήκος, Ύψος)

Ορίζει την τοποθέτηση της σκηνής στην οθόνη.

Παράμετροι

X
Η τοποθέτηση της σκηνής, στην οθόνη, στον άξονα Χ
Y
Η τοποθέτηση της σκηνής, στην οθόνη, στον άξονα Υ
Μήκος
Το μήκος της νέας διάστασης της σκηνής
Ύψος
Το ύψος της νέας διάστασης της σκηνής

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος επηρεάζει όλες τις σκηνές (σε αντίθεση με την Scene.SetSceneViewport). Για να ορίσετε την σκηνή σε πλήρη οθόνη, καλέστε αυτή την μέθοδο χωρίς καμία παράμετρο.


AddResponse(Θέση, Απάντηση, ΑρχείοΕικονιδίου, ΕνεργόΑρχείοΕικονιδίου, ΠατημένοΑρχείοΕικονιδίου, Γραμματοσειρά)

Προσθέτει μία απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέσης για αυτή την απάντηση
Απάντηση
Το κείμενο της απάντησης
ΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση (προαιρετικό)
ΕνεργόΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι επάνω από αυτό (προαιρετικό)
ΠατημένοΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση όταν είναι επιλεγμένο (προαιρετικό)
Γραμματοσειρά
Το όνομα αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το διάλογο (προαιρετικό)

AddResponseOnce(Θέση, Απάντηση, ΑρχείοΕικονιδίου, ΕνεργόΑρχείοΕικονιδίου, ΠατημένοΑρχείοΕικονιδίου, Γραμματοσειρά)

Προσθέτει μία απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου μόνο μία φορά σε κάθε παρακλάδι διαλόγου.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέσης για αυτή την απάντηση
Απάντηση
Το κείμενο της απάντησης
ΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση (προαιρετικό)
ΕνεργόΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι επάνω από αυτό (προαιρετικό)
ΠατημένοΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση όταν είναι επιλεγμένο (προαιρετικό)
Γραμματοσειρά
Το όνομα αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το διάλογο (προαιρετικό)

Παρατηρήσεις

Η μηχανή θα προσθέσει την απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου μόνο αν δεν έχει επιλεγεί προηγουμένως σε αυτό το παρακλάδι του διαλόγου. Πρέπει να οριοθετήσετε το παρακλάδι του διαλόγου με τις μεθόδους Game.StartDlgBranch() και Game.EntDlgBranch() για να δουλέψει αυτή η μέθοδος.


AddResponseOnceGame(Θέση, Απάντηση, ΑρχείοΕικονιδίου, ΕνεργόΑρχείοΕικονιδίου, ΠατημένοΑρχείοΕικονιδίου, Γραμματοσειρά)

Προσθέτει μία απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου μόνο μία φορά σε κάθε παιχνίδι.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέσης για αυτή την απάντηση
Απάντηση
Το κείμενο της απάντησης
ΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση (προαιρετικό)
ΕνεργόΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι επάνω από αυτό (προαιρετικό)
ΠατημένοΑρχείοΕικονιδίου
Το όνομα του αρχείου του sprite για αυτή την απάντηση όταν είναι επιλεγμένο (προαιρετικό)
Γραμματοσειρά
Το όνομα αρχείου της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το διάλογο (προαιρετικό)

Παρατηρήσεις

Η μηχανή θα προσθέσει την απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου μόνο αν δεν έχει επιλεγεί προηγουμένως. Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος πρέπει να οριοθετήσετε το παρακλάδι του διαλόγου με τις μεθόδους Game.StartDlgBranch() και Game.EntDlgBranch().


ResetResponse(Θέση)

Επαναφέρει μία απενεργοποιημένη επιλογή διαλόγου.

Παράμετροι

Θέση
Ο αριθμός της θέσης διαλόγου που θα επαναφέρει

Παρατηρήσεις

Αν προσθέσετε μία απάντηση με τις μεθόδους Game.AddResponseOnce() ή Game.AddResponseOnceGame() θα απενεργοποιηθεί μόλις ο παίκτης την επιλέξει. Αν θέλετε εν συνεχεία να την επαναφέρετε χρησιμοποιείστε τη μέθοδο ReserRespone(),


GetResponse(ΑυτόματηΕπιλογή)

Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου και περιμένει τον παίκτη να κάνει μία επιλογή.

Παράμετροι

ΑυτόματηΕπιλογή
Ορίζει αν η απάντηση που μείνει τελευταία θα πρέπει να επιλεχτεί αυτόματα ή όχι (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τον αριθμό θέσης της επιλεγμένης απάντησης.


GetNumResponses()

Ελέγχει τον αριθμό των εναπομεινάντων απαντήσεων στο πλαίσιο διαλόγου.

Επιστρεφόμενη τιμή

ΕΠιστρέφει τον αριθμό των εναπομεινάντων απαντήσεων στο πλαίσιο διαλόγου.

Παρατηρήσεις

Ορισμένες από τις απαντήσεις που έχουν προστεθεί από τις μεθόδους AddResponseOnce ή AddResponseOnceGame μπορεί να μην έχουν πραγματικά προστεθεί στο πλαίσιο διαλόγου. Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να μάθετε πόσες πιθανές επιλογές είναι διαθέσιμες σε αυτό.


ClearResponses()

Αφαιρεί τις απαντήσεις που έχουν προστεθεί στο πλαίσιο διαλόγου.


GetInventoryWindow()

Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο παράθυρο που χρησιμοποιείται από το πλαίσιο του inventory.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο αντικείμενο παράθυρο του inventory.


GetResponsesWindow()

Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο παράθυρο που χρησιμοποιείται από το πλαίσιο διαλόγων.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο αντικείμενο παράθυρο του πλαισίου διαλόγων.


StartDlgBranch(ΌνομαΔιαλόγου)

Δηλώνει την αρχή του παρακλαδιού του διαλόγου.

Παράμετροι

ΌνομαΔιαλόγου
Το όνομα του παρακλαδιού του διαλόγου. Τα ονόματα των παρακλαδιών πρέπει να είναι μοναδικά σε κάθε αρχείο script (προαιρετικό αλλά προτείνεται).

Παρατηρήσεις

Τα παρακλάδια των διαλόγων πρέπει να οριοθετηθούν μόνο αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους Game.AddResponseOnce() ή Game.AddResponseOnceGame().


EndDlgBranch(ΌνομαΔιαλόγου)

Δηλώνει το τέλος του παρακλαδιού του διαλόγου.

Παράμετροι

ΌνομαΔιαλόγου
Το όνομα του παρακλαδιού του διαλόγου. Τα ονόματα των παρακλαδιών πρέπει να είναι μοναδικά σε κάθε αρχείο script (προαιρετικό αλλά αν δεν το ορίσετε το εσωτερικό παρακλάδι του διαλόγου τερματίζει)

Παρατηρήσεις

Τα παρακλάδια των διαλόγων πρέπει να οριοθετηθούν μόνο να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους Game.AddResponseOnce() ή Game.AddResponseOnceGame().


GetCurrentDlgBranch()

Ελέγχει το όνομα του παρακλαδιού του διαλόγου που είναι ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του παρακλαδιού που είναι ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή (και ορισμένο από τη μέθοδο Game.StartDlgBranch) ή null αν δεν υπάρχει κανένα ενεργοποιημένο.


LoadResponseBox(ΌνομαΑρχείου)

Ξαναφορτώνει το πλαίσιο διαλόγου από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου προσδιορισμού του πλαισίου διαλόγου που θα φορτώσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


LoadInventoryBox(ΌνομαΑρχείου)

Ξαναφορτώνει το πλαίσιο του inventory από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου προσδιορισμού του πλαισίου του inventory που θα φορτώσει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


LoadItems(ΌνομαΑρχείου, Προσθήκη)

Φορτώνει αντικείμενα του inventory από ένα αρχείο προσδιορισμού.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου προσδιορισμού των αντικειμένων που θα φορτώσει
Προσθήκη
Ορίζει αν τα νέα αντικείμενα θα προστεθούν σε αυτά που είδη υπάρχουν (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν τα αντικείμενα φορτωθούν επιτυχώς επιστρέφει true.


TakeItem(ΌνομαΑντικειμένου, ΕισαγωγήΜετάΑπό)

Προσθέτει ένα αντικείμενο στο inventory.

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου που θα προστεθεί στο inventory
ΕισαγωγήΜετάΑπό
Το όνομα του αντικειμένου μετά από το οποίο θα τοποθετηθεί το νέο αντικείμενο (προαιρετικό)

DropItem(ΌνομαΑντικειμένου)

Αφαιρεί ένα αντικείμενο από το inventory.

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου που θα αφαιρεθεί από το inventory

GetItem(ΘέσηΑντικειμένου)
GetItem(ΌνομαΑντικειμένου)

Ελέγχει το δοσμένο αντικείμενο του inventory.

Παράμετροι

ΘέσηΑντικειμένου
Η αριθμητική θέση ενός αντικειμένου που βρίσκεται στο inventory για να ελέγξει
ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου του inventory που θα ελέγξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο αντικείμενο του δοσμένου ονόματος ή στη θέση αυτού στο inventory.


HasItem(ΌνομαΑντικειμένου)
HasItem(ΑναφοράΑντικειμένου)

Ελέγχει αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory του αντικειμένου (του παιχνιδιού).

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου που θα ελεγχθεί
ΑναφοράΑντικειμένου
Αναφορά στο αντικείμενο που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory του αντικειμένου επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος ψάχνει μόνο στο inventory του αντικειμένου που βρίσκεται σε χρήση. Αν θέλετε να ψάξετε τα inventory όλων των αντικειμένων χρησιμοποιείστε τη μέθοδο Game.IsItemTaken().


IsItemTaken(ΌνομαΑντικειμένου)
IsItemTaken(ΑναφοράΑντικειμένου)

Ελέγχει αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται στο inventory κάποιου από τα αντικείμενα του παιχνιδιού.

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου που θα ελεγχθεί
ΑναφοράΑντικειμένου
Αναφορά στο αντικείμενο που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το δοσμένο αντικείμενο βρίσκεται σε κάποιο inventory επιστρέφει true.


QueryItem(ΌνομαΑντικειμένου)
QueryItem(ΘέσηΑντικειμένου)

Καλεί το δοσμένο αντικείμενο του inventory από την λίστα με όλα τα αντικείμενα που είναι ορισμένα στο παιχνίδι.

Παράμετροι

ΌνομαΑντικειμένου
Το όνομα του αντικειμένου
ΘέσηΑντικειμένου
Η αριθμητική θέση του αντικειμένου

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο δοσμένο αντικείμενο ή null αν έστω μία από τις δύο παραμέτρους δεν ισχύει.

Παρατηρήσεις

Για να καλέσετε όλα τα αντικείμενα του inventory, δημιουργείστε ένα βρόγχο από το μηδέν έως το Game.TotalNumItems - 1.


CreateEntity(Όνομα)

Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο entity.

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα του αντικειμένου entity (προαιρετικό)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο entity.


DeleteEntity(Entity)

Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο entity.

Παράμετροι

Entity
Το αντικείμενο entity που θα διαγραφεί

CreateWindow(Όνομα)

Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο παράθυρο.

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα του αντικειμένου παράθυρο (προαιρετικό)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο παράθυρο.


DeleteWindow(Παράθυρο)

Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο παράθυρο.

Παράμετροι

Παράθυρο
Το αντικείμενο παράθυρο που θα διαγραφεί

CreateItem(Όνομα)

Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο του intentory.

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα του αντικειμένου του inventory (προαιρετικό)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο του inventory.


DeleteItem(Αντικείμενο)

Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο του inventory.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο του inventory που θα διαγραφεί

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος διαγράφει μόνιμα το δοσμένο αντικείμενο του inventory. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να το καλέσετε από μεθόδους όπως TakeItem κ.λπ.


SetShadowImage(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει μία εικόνα για να χρησιμοποιηθεί ως απλή σκιά για τους 3D χαρακτήρες.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως απλή σκιά

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η εικόνα οριστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetShadowImage()

Ελέγχει την εικόνα που είναι ορισμένη να χρησιμοποιηθεί ως απλή σκιά για τους 3D χαρακτήρες.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της εικόνας που έχει ορισθεί ως απλή σκιά ή null αν δεν υπάρχει ορισμένη εικόνα.


IsShadowTypeSupported(ΕίδοςΣκιάς)

Ελέγχει αν το δοσμένο είδος σκιάς υποστηρίζεται από τον υπολογιστή του χρήστη.

Παράμετροι

ΕίδοςΣκιάς
Το είδος της σκιάς που θα ελεγχθεί (0..χωρίς σκιά, 1..απλή, 2..επίπεδη, 3..σκιά stencil)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η δοσμένη σκιά υποστηρίζεται από την κάρτα γραφικών του χρήστη επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Οι επιλογές χωρίς σκιά και απλή σκιά είναι πάντα διαθέσιμες.


AccOutputText(Κείμενο, Είδος)

Στέλνει το δοσμένο κείμενο στη μηχανή δημιουργίας ομιλίας

Παράμετροι

Κείμενο
Το κείμενο που θα μετατραπεί σε ομιλία
Είδος
Το είδος του κειμένου (0..περιγραφή, 1..ομιλία χαρακτήρα, 2..πλήκτρα)

Παρατηρήσεις

Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος θα πρέπει η αντίστοιχη επιλογή στο αρχικό παράθυρο ρυθμίσεων της WME να είναι ενεργοποιημένη.