Αντικείμενο του inventory

Με το αντικείμενο του inventory έχετε πρόσβαση στις ιδιότητες των αντικειμένων του inventory. Δημιουργούνται κατά την εκκίνηση του παιχνιδιού ή με τη μέθοδο Game.CreateItem. Αντικείμενα που ήδη υπάρχουν μπορούν να καλεστούν με τη μέθοδο Game.GetItem.


Μέθοδοι

Ενέργειες
SetSprite Ορίζει το κανονικό sprite.
SetHoverSprite Ορίζει το sprite του αντικειμένου όταν ο κέρσορας του ποντικιού θα είναι πάνω από το αυτό.
SetTalkSprite Ορίζει το sprite ομιλίας.
AddTalkSprite Προσθέτει ένα sprite ομιλίας στη λίστα.
RemoveTalkSprite Αφαιρεί ένα sprite ομιλίας από τη λίστα.
GetSprite Καλεί το βασικό sprite του αντικειμένου.
GetHoverSprite Καλεί το sprite του αντικειμένου που χρησιμοποιείται όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.
GetSpriteObject Καλεί το βασικό sprite του αντικειμένου.
GetHoverSpriteObject Καλεί το sprite του αντικειμένου που χρησιμοποιείται όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.
Διάφορες Συναρτήσεις
Reset Σταματάει την ενέργεια που εκτελούσε το αντικείμενο (όπως ομιλία, περπάτημα κ.λπ.).
IsTalking Ελέγχει αν το αντικείμενο μιλάει αυτή τη στιγμή.
StopTalking Σταματάει την ομιλία του αντικειμένου.
Talk Δίνει εντολή στο αντικείμενο να μιλήσει.
StickToRegion Αναγκάζει τον/την χαρακτήρα/entity να δρα σαν βρίσκεται μέσα στο δοσμένο πεδίο.
SetFont Ορίζει τη γραμματοσειρά για αυτό το αντικείμενο.
GetFont Καλεί τη γραμματοσειρά που είναι ορισμένη στο αντικείμενο.
CreateParticleEmitter Δημιουργεί ένα particle emitter και το προσκολλά στο αντικείμενο.
DeleteParticleEmitter Διαγράφει το particle emitter του αντικειμένου.
PlayAnim Παίζει ένα animation.
ForceTalkAnim Αναγκάζει ένα ειδικό animation να παίξει την επόμενη φορά που θα καλέσετε τη μέθοδο Talk.
AddAttachment Προσαρτήζει μία entity στο αντικείμενο.
RemoveAttachment Αφαιρεί την προσαρτημένη entity από το αντικείμενο.
GetAttachment Επιστρέφει αναφορά στην entity που είναι προσαρτημένη στο αντικείμενο.
Συναρτήσεις για τον κέρσορα
SetCursor Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.
GetCursor Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
GetCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.
RemoveCursor Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.
HasCursor Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.
SetNormalCursor Ορίζει τον κανονικό κέρσορα όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο.
GetNormalCursor Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.
GetNormalCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.
SetHoverCursor Ορίζει τον κέρσορα όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο και όταν αυτός βρίσκεται πάνω από ένα διαδραστικό αντικείμενο.
GetHoverCursor Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο και όταν αυτός βρίσκεται πάνω από ένα διαδραστικό αντικείμενο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.
GetHoverCursorObject Επιστρέφει αναφορά στο sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο και όταν αυτός βρίσκεται πάνω από ένα διαδραστικό αντικείμενο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.
Συναρτήσεις για scripts
AttachScript Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.
DetachScript Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.
IsScriptRunning Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.
CanHandleMethod Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.
Συναρτήσεις για ήχους
PlaySound Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
PlaySoundEvent Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).
StopSound Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).
PauseSound Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.
ResumeSound Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.
IsSoundPlaying Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.
SetSoundPosition Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.
GetSoundPosition Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
SetSoundVolume Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
GetSoundVolume Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.
LoadSound Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.
Συναρτήσεις για ηχητικά εφέ
SoundFXNone Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.
SoundFXEcho Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
SoundFXReverb Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.
Συναρτήσεις γεγονότων
ApplyEvent Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.
CanHandleEvent Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "item".
DisplayAmount Ορίζει δίπλα στο αντικείμενο θα εμφανίζεται η ποσότητά του.
Amount Η ποσότητα του αντικειμένου (ακέραιος).
AmountOffsetX Η θέση στο άξονα X της ετικέτας με την ποσότητα του αντικειμένου, σχετική με τη θέση αυτού στην οθόνη.
AmountOffsetY Η θέση στο άξονα Y της ετικέτας με την ποσότητα του αντικειμένου, σχετική με τη θέση αυτού στην οθόνη.
AmountAlign Ορίζει την ευθυγράμμιση της ετικέτας με τη ποσότητα (TAL_LEFT, TAL_RIGHT ή TAL_CENTER).
CursorCombined Ορίζει αν τα αντικείμενα θα εμφανίζονται μαζί με τον κανονικό κέρσορα όταν είναι επιλεγμένα.
AmountString Μια ετικέτα string που θα εμφανίζεται στο πλάι του αντικειμένου (ορίστε το null για να επιστρέψει το αντικείμενο στην αρχική του κατάσταση).
Active Ορίζει αν το αντικείμενο είναι ορατό στη σκηνή.
IgnoreItems Ορίζει αν το αντικείμενο θα λειτουργεί ως μη διαδραστικό όταν ένα αντικείμενο του inventory χρησιμοποιηθεί σε αυτό.
SubtitlesPosRelative Ορίζει αν οι ιδιότητες SubtitlesPosX και SubtitlesPosY είναι σχετικές με τη θέση του αντικειμένου ή με τις συντεταγμένες της οθόνης.
SubtitlesPosX Η θέση στον άξονα X για τους υπότιτλους της ομιλίας (σχετική είτε με τη θέση του αντικειμένου είτε με τις συντεταγμένες της οθόνης)
SubtitlesPosY Η θέση στον άξονα Y για τους υπότιτλους της ομιλίας (σχετική είτε με τη θέση του αντικειμένου είτε με τις συντεταγμένες της οθόνης)
SubtitlesWidth Το μήκος των υποτίτλων ομιλίας. Για να επαναφέρετε την αρχική συμπεριφορά ορίστε το μηδέν.
SubtitlesPosXCenter Ορίζει αν η ιδιότητα SubtitlesPosX επηρεάζει το κέντρο ή την αριστερά πλευρά των υποτίτλων.
ParticleEmitter (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο particle emitter του αντικειμένου ή null αν δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο.
NumAttachments (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των entities που είναι ορισμένα στο αντικείμενο.
Name Το εσωτερικό όνομα του αντικειμένου.
Caption Ο τίτλος του αντικειμένου.
AccCaption Ειδική περιγραφή αντικειμένου που χρησιμοποιείται από τις ρυθμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης
X Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Χ.
Y Η θέση του αντικειμένου στον άξονα Y.
Height (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το ύψος του αντικειμένου. Σε περίπτωση χαρακτήρων και entities η τιμή της αναλογίας διάστασης λαμβάνεται υπόψη.
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου.
Ready (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν το αντικείμενο δεν εκτελεί κάποια πράξη αυτή τη στιγμή.
Interactive Ορίζει αν το παιχνίδι θα είναι διαδραστικό, δηλαδή αν θα δέχεται τις ενέργειες του παίκτη.
SoundPanning Ορίζει αν οι ήχοι που παίζει το αντικείμενο τοποθετούνται αυτόματα στο χώρο ανάλογα με τη θέση αυτού στην οθόνη.
NonIntMouseEvents Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να δεχτεί τα γεγονότα MouseEntry και MouseLeave ακόμα και αν το παιχνίδι είναι είναι σε μη διαδραστική κατάσταση.
Movable Ορίζει αν το αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί από τα sprite του (σε περίπτωση που κάποιο από τα καρέ των sprites έχει ορισμένη την ιδιότητα "move").
Scalable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα επίπεδα αναλογίας διάστασης της σκηνής.
Rotatable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα επίπεδα περιστροφής της σκηνής.
Colorable Ορίζει αν το αντικείμενο επηρεάζεται από τα διακοσμητικά (ή χρωματικά) πεδία της σκηνής.
AlphaColor Ορίζει το χρώμα RGBA του αντικειμένου (υπερισχύει του χρωματισμού της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
BlendMode Ορίζει πως η γραφική απεικόνιση του αντικειμένου θα αναμειγνύεται με τα χρώματα του φόντου: 0...φυσιολογική κατάσταση, 1...προσθετική ανάμειξη, 2...αφαιρετική ανάμειξη
Scale Ορίζει την αναλογία διάστασης του αντικειμένου (υπερισχύει της ανλογίας διάστασης της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
ScaleX Ορίζει την οριζόντια αναλογία διάστασης του αντικειμένου. Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση δώστε τιμή μηδέν.
ScaleY Ορίζει την κάθετη αναλογία διάστασης του αντικειμένου. Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση δώστε τιμή μηδέν.
RelativeScale Ορίζει μία τιμή αναλογίας διάστασης να προστεθεί στην προκαθορισμένη αναλογία διάστασης της σκηνής.
Rotate Ορίζει την περιστροφή του αντικειμένου σε μοίρες (υπερισχύει των επιπέδων περιστροφής της σκηνής). Για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική κατάσταση ορίστε το μηδέν.
RelativeRotate Ορίζει μία περιστροφή να προστεθεί στη προκαθορισμένη περιστροφή της σκηνής.

Γεγονότα χαμηλού επιπέδου

MouseEntry Ο κέρσορας του ποντικιού μόλις μπήκε στο χώρο που καλύπτει το αντικείμενο.
MouseLeave Ο κέρσορας του ποντικιού μόλις βγήκε από το χώρο που καλύπτει το αντικείμενο.

SetSprite(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει το κανονικό sprite.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως κανονικό sprite

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetHoverSprite(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει το sprite του αντικειμένου όταν ο κέρσορας του ποντικιού θα είναι πάνω από το αυτό.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από το αντικείμενο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


SetTalkSprite(ΌνομαΑρχείου, ΣτάσηΟμιλίας)

Ορίζει το sprite ομιλίας.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως sprite ομιλίας
ΣτάσηΟμιλίας
Ορίζει αν το sprite αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως ειδική στάση ομιλίας (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


AddTalkSprite(ΌνομαΑρχείου, ΣτάσηΟμιλίας)

Προσθέτει ένα sprite ομιλίας στη λίστα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα προστεθεί στη λίστα
ΣτάσηΟμιλίας
Ορίζει αν το sprite αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως ειδική στάση ομιλίας (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


RemoveTalkSprite(ΌνομαΑρχείου)

Αφαιρεί ένα sprite ομιλίας από τη λίστα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα αφαιρεθεί από τη λίστα

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSprite()

Καλεί το βασικό sprite του αντικειμένου.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του ορισμένου sprite.


GetHoverSprite()

Καλεί το sprite του αντικειμένου που χρησιμοποιείται όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του ορισμένου sprite.


GetSpriteObject()

Καλεί το βασικό sprite του αντικειμένου.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο ορισμένο sprite.


GetHoverSpriteObject()

Καλεί το sprite του αντικειμένου που χρησιμοποιείται όταν ο κέρσορας του ποντικιού είναι πάνω από αυτό.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο ορισμένο sprite.


Reset()

Σταματάει την ενέργεια που εκτελούσε το αντικείμενο (όπως ομιλία, περπάτημα κ.λπ.).


IsTalking()

Ελέγχει αν το αντικείμενο μιλάει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο μιλάει επιστρέφει true.


StopTalking()

Σταματάει την ομιλία του αντικειμένου.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση StopTalk().


Talk(Κείμενο, ΌνομαΑρχείουΉχου, Διάρκεια, ΣτάσειςΟμιλίας, ΕυθυγράμμισηΚειμένου)
TalkAsync(Κείμενο, ΌνομαΑρχείουΉχου, Διάρκεια, ΣτάσειςΟμιλίας, ΕυθυγράμμισηΚειμένου)

Δίνει εντολή στο αντικείμενο να μιλήσει.

Παράμετροι

Κείμενο
Το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως υπότιτλος για την ομιλία
ΌνομαΑρχείουΉχου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο χωρίς ήχο)
Διάρκεια
Η διάρκεια των υποτίτλων σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
ΣτάσειςΟμιλίας
Λίστα από στάσεις ομιλίας, χωρισμένα με κόμμα, για χρήση κατά τη διάρκεια της ομιλίας (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο σε τυχαίες στάσεις)
ΕυθυγράμμισηΚειμένου
Η ευθυγράμμιση των υποτίτλων, 0-δεξιά, 1-αριστερά, 2-κέντρο (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=2)

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος Talk παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι το animation να τελειώσει, ενώ η μέθοδος TalkAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως. Αν η διάρκεια οριστεί σε μηδέν τότε υπολογίζεται αυτόματα είτε από το αρχείο ήχου είτε από το μέγεθος του υπότιτλου.


StickToRegion(Πεδίο)
StickToRegion(ΌνομαΠεδίου)

Αναγκάζει τον/την χαρακτήρα/entity να δρα σαν βρίσκεται μέσα στο δοσμένο πεδίο.

Παράμετροι

Πεδίο
Αναφορά σε ένα αντικείμενο πεδίο της σκηνής
ΌνομαΠεδίου
Το όνομα του πεδίου της σκηνής

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να "κλειδώσετε" την θέση z-order του χαρακτήρα ή της entity.


SetFont(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τη γραμματοσειρά για αυτό το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που θα οριστεί στο αντικείμενο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetFont()

Καλεί τη γραμματοσειρά που είναι ορισμένη στο αντικείμενο.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της γραμματοσειράς που είναι ορισμένη στο αντικείμενο.


CreateParticleEmitter()

Δημιουργεί ένα particle emitter και το προσκολλά στο αντικείμενο.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο particle emitter.

Παρατηρήσεις

Αφού δημιουργηθεί το αντικείμενο particle emitter με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να το καλέσετε με την ιδιότητα ParticleEmitter.


DeleteParticleEmitter()

Διαγράφει το particle emitter του αντικειμένου.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PlayAnim(ΌνομαΑρχείου)
PlayAnimAsync(ΌνομαΑρχείου)

Παίζει ένα animation.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα παίξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το animation παίξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος PlayAnim παγώνει την εκτέλεση του script μέχρι το animation να τελειώσει, ενώ η μέθοδος PlayAnimAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως.


ForceTalkAnim(ΌνομαΑρχείου)

Αναγκάζει ένα ειδικό animation να παίξει την επόμενη φορά που θα καλέσετε τη μέθοδο Talk.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως animation ομιλίας

Παρατηρήσεις

Αυτή η ρύθμιση έχει αποτέλεσμα μόνο στην επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Talk(). Μετά το πέρας της ομιλίας το animation ομιλίας επανέρχεται στην αρχική κατάσταση.


AddAttachment(ΌνομαΑρχείου, Θέση, ΣυντεταγμένηX, ΣυντεταγμένηY)

Προσαρτήζει μία entity στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της entity που θα προσαρτηθεί.
Θέση
Ορίζει αν η προσαρτημένη entity θα εμφανίζεται κάτω ή πάνω από το αντικείμενο (προαιρετικό, προεπιλογή=true)
ΣυντεταγμένηX
Η συντεταγμένη στον άξονα X σχετικά με την θέση του αντικειμένου που θα τοποθετηθεί η entity
ΣυντεταγμένηY
Η συντεταγμένη στον άξονα Y σχετικά με την θέση του αντικειμένου που θα τοποθετηθεί η entity

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η entity προσαρτηθεί επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος συνήθως χρησιμοποιείται για να προσαρτηθεί μία "απλή" σκιά σε ένα χαρακτήρα ή μία entity. Οι συντεταγμένες X και Y επηρεάζονται από την τιμή scale του αντικειμένου.


RemoveAttachment(ΌνομαΠροσαρτημένου)
RemoveAttachment(ΘέσηΠροσαρτημένου)

Αφαιρεί την προσαρτημένη entity από το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΠροσαρτημένου
Το όνομα της entity που θα αφαιρεθεί
ΘέσηΠροσαρτημένου
Η θέση της entity που θα αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η προσαρτημένη entity αφαιρεθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetAttachment(ΌνομαΠροσαρτημένου)
GetAttachment(ΘέσηΠροσαρτημένου)

Επιστρέφει αναφορά στην entity που είναι προσαρτημένη στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΠροσαρτημένου
Το όνομα της entity που θα επιστραφεί
ΘέσηΠροσαρτημένου
Η θέση της entity που θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στην προσαρτημένη entity ή null αν η δοσμένη entity δεν υπάρχει.


SetCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον κανονικό κέρσορα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του sprite που θα χρησιμοποιηθεί ως κέρσορας.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας ορισθεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetCursor()

Επιστρέφει το όνομα του sprite που χρησιμοποιείται ως κανονικός κέρσορας ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


GetCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite του κανονικού κέρσορα ή null αν δεν έχει οριστεί κανένα.


RemoveCursor()

Αφαιρέι τον κανονικό κέρσορα.


HasCursor()

Ελέγχει αν ο κανονικός κέρσορας έχει ορισθεί.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κανονικός κέρσορας του αντικειμένου έχει ορισθεί επιστρέφει true.


SetNormalCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον κανονικό κέρσορα όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας οριστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetNormalCursor()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.


GetNormalCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.


SetHoverCursor(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει τον κέρσορα όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο και όταν αυτός βρίσκεται πάνω από ένα διαδραστικό αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κέρσορας οριστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


GetHoverCursor()

Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο και όταν αυτός βρίσκεται πάνω από ένα διαδραστικό αντικείμενο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.


GetHoverCursorObject()

Επιστρέφει αναφορά στο sprite που έχει οριστεί ως κέρσορας όταν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο και όταν αυτός βρίσκεται πάνω από ένα διαδραστικό αντικείμενο ή null αν δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο.


AttachScript(ΌνομαΑρχείου)

Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου script που θα τρέξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script τρέξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Κάθε αντικείμενο της WME μπορεί να έχει ορισμένα πολλά scripts.


DetachScript(ΌνομαΑρχείου, ΤερματισμόςΔιεργασιών)

Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script (που τρέχει αυτή τη στιγμή) που θα σταματήσει
ΤερματισμόςΔιεργασιών
Ορίζει αν θα τερματιστούν όλες οι διεργασίες του script (προαιρετικό, προεπιλογή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script σταματήσει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Διεργασίες των scripts είναι οι χειριστές γεγονότων και οι μέθοδοι.


IsScriptRunning(ΌνομαΑρχείου)

Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο επιστρέφει true.


CanHandleMethod(ΌνομαΜεθόδου)

Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.

Παράμετροι

ΌνομαΜεθόδου
Το όνομα της μεθόδου που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο επιστρέφει true.


PlaySound(ΌνομαΑρχείου, Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)
PlaySound(Βρόχος, ΑρχήΒρόχου)

Παίζει έναν ήχο. Αν δεν δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
Looping
Ορίζει αν ο ήχος θα επαναλαμβάνεται μετά το τέλος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false).
LoopStart
Η θέση από όπου θα παίζει το αρχείο στην επανάληψη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PlaySoundEvent(ΌνομαΑρχείου, ΌνομαΓεγονότος)
PlaySoundEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Παίζει έναν ήχο και ενεργοποιεί ένα γεγονός όταν τελειώσει. Αν δε δοθεί κάποιο όνομα αρχείου τότε παίζει τον προσδιορισμένο ήχο (αν υπάρχει).

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα παίξει.
ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ενεργοποιηθεί αφού τελειώσει ο ήχος.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


StopSound()

Σταματάει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή (αν υπάρχει).

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


PauseSound()

Διακόπτει τον ήχο που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


ResumeSound()

Συνεχίζει από το ίδιο σημείο τον ήχο που έχετε διακόψει.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


IsSoundPlaying()

Ελέγχει αν παίζει κάποιος ήχος αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν παίζει κάποιος ήχος επιστρέφει true.


SetSoundPosition(Χρόνος)

Ορίζει καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής για τον ήχο.

Παράμετροι

Χρόνος
Το καινούριο χρονικό σημείο αναπαραγωγής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundPosition()

Ελέγχει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το χρονικό σημείο αναπαραγωγής αυτής της στιγμής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


SetSoundVolume(Ένταση)

Ορίζει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Παράμετροι

Ένταση
Η ένταση του ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSoundVolume()

Ελέγχει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την ένταση του ήχου που παίζει αυτή τη στιγμή σε ποσοστό επί τοις εκατό.


LoadSound(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει τον ήχο από το δοσμένο αρχείο για να είναι έτοιμο να παίξει όταν χρειαστεί.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου ήχου που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να φορτώσετε στη μνήμη το αρχείο ήχου. Η διαδικασία αυτή παίρνει λίγο χρόνο και μερικές φορές είναι επιθυμητό να την μεταφέρετε για παράδειγμα στην αρχή της σκηνής ώστε συνεχόμενες κλίσεις σε αυτό να μην καθυστερούν το παιχνίδι. Για αυτό το λόγο υπάρχει η μέθοδος LoadSound. Για να παίξετε τον ήχο που έχει ήδη φορτωθεί απλώς καλέστε την μέθοδο PlaySound χωρίς να ορίσετε το αρχείο. Για παράδειγμα SomeObject.PlaySound(false);


SoundFXNone()

Αφαιρεί οποιοδήποτε εφέ είναι ενεργοποιημένο στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή.


SoundFXEcho(ΜίξηΉχου, ΈντασηΉχου, ΑριστερήΚαθυστέρηση, ΔεξιάΚαθυστέρηση)

Ενεργοποιεί το εφέ ηχώ στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΜίξηΉχου
Μίξη του αλλοιωμένου ήχου με τον αρχικό ήχο σε ποσοστό επί τοις εκατό. (0 έως 100).
ΈντασηΉχου
Η ένταση του επιστρεφόμενου ήχου σε ποσοστό επί τοις εκατό (0 έως 100).
ΑριστερήΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο αριστερό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).
ΔεξιάΚαθυστέρηση
H καθυστέρηση στο δεξιό κανάλι ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 έως 2000).

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXEcho(50, 50);


SoundFXReverb(ΈντασηΕισόδου, ΈντασηΕξόδου, ΧρόνοςΕπιστροφής, ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων)

Ενεργοποιεί το εφέ αντανάκλαση στον ήχο που παίζει το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΈντασηΕισόδου
Η ένταση του εισαχθέντος ήχου σε dB (-96 έως 0)
ΈντασηΕξόδου
Η ένταση του ήχου που θα παίξει σε dB (-96 έως 0)
ΧρόνοςΕπιστροφής
Ο χρόνος επιστροφής του ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0.001 έως 3000)
ΑπορρόφησηΣυχνοτήτων
Η ποσότητα της απορρόφησης των υψηλών συχνοτήτων (0.001 έως 0.999)

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα: actor.SoundFXReverb(0, 0, 2000);


ApplyEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Εφαρμογή του δοσμένου γεγονότος στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα εφαρμοστεί στο αντικείμενο

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το γεγονός εφαρμοστεί επιτυχώς επιστρέφει true.


CanHandleEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Ελέγχει αν το αντικείμενο έχει ορισμένο κάποιο χειριστή γεγονότος για το δοσμένο γεγονός.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο μπορεί να χειριστεί το δοσμένο γεγονός επιστρέφει true.