Αντικείμενο επίπεδο

Το αντικείμενο επίπεδο σας δίνει πρόσβαση στις ιδιότητες των επιπέδων της σκηνής σας. Τα επίπεδα μπορούν να καλεστούν με τη μέθοδο Scene.GetLayer.


Μέθοδοι

Ενέργειες
GetNode Επιστρέφει το δοσμένο κόμβο της σκηνής (entity ή πεδίο).
Δυναμική δημιουργία αντικειμένων
AddEntity Προσθέτει μία καινούρια entity στο επίπεδο.
InsertEntity Προσθέτει μία καινούρια entity στο επίπεδο στην δοσμένη θέση.
AddRegion Προσθέτει ένα καινούριο πεδίο στο επίπεδο.
InsertRegion Προσθέτει ένα καινούριο πεδίο στο επίπεδο στη δοσμένη θέση.
DeleteNode Αφαιρεί μόνιμα τον δοσμένη κόμβο (entity ή πεδίο) από το επίπεδο της σκηνής.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "layer".
Name Το εσωτερικό όνομα του επιπέδου.
Active Ορίζει αν το επίπεδο είναι ορατό στη σκηνή.
NumNodes (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των κόμβων του επιπέδου.
Width (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το μήκος του επιπέδου.
Height (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το ύψος του επιπέδου.
Main (μόνο για ανάγνωση) Αν το επίπεδο είναι το βασικό της σκηνής επιστρέφει true.

GetNode(ΘέσηΚόμβου)
GetNode(ΌνομαΚόμβου)

Επιστρέφει το δοσμένο κόμβο της σκηνής (entity ή πεδίο).

Παράμετροι

ΘέσηΚόμβου
Η αριθμητική θέση του κόμβου της σκηνής
Όνομα
Το όνομα του κόμβου της σκηνής

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στον κόμβο της σκηνής ή null αν ο δοσμένος κόμβος δεν υπάρχει.


AddEntity(₯νομαEntity)

Προσθέτει μία καινούρια entity στο επίπεδο.

Παράμετροι

₯νομαEntity
Το όνομα της καινούριας entity

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο entity.


InsertEntity(Index, ₯νομαEntity)

Προσθέτει μία καινούρια entity στο επίπεδο στην δοσμένη θέση.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση στη λίστα των κόμβων της σκηνής που θα εισαχθεί η καινούρια entity
₯νομαEntity
Το όνομα της καινούριας entity

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο entity.


AddRegion(₯νομαΠεδίου)

Προσθέτει ένα καινούριο πεδίο στο επίπεδο.

Παράμετροι

₯νομαΠεδίου
Το όνομα του καινούριου πεδίου

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο πεδίο.


InsertRegion(Θέση, ₯νομαΠεδίου)

Προσθέτει ένα καινούριο πεδίο στο επίπεδο στη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση στη λίστα των κόμβων της σκηνής που θα εισαχθεί το καινούριο πεδίο
₯νομαΠεδίου
Το όνομα του καινούριου πεδίου

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο πεδίο.


DeleteNode(ΘέσηΚόμβου)
DeleteNode(₯νομαΚόμβου)

Αφαιρεί μόνιμα τον δοσμένη κόμβο (entity ή πεδίο) από το επίπεδο της σκηνής.

Παράμετροι

ΘέσηΚόμβου
Η θέση του κόμβου της σκηνής που θα διαγραφεί
NodeObject
Το όνομα του κόμβου της σκηνής που θα διαγραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κόμβος αφαιρεθεί επιτυχώς επιστρέφει true.