Αντικείμενο μαθηματικών πράξεων

Με το αντικείμενο μαθηματικών πράξεων μπορείτε να εκτελέσετε εξελιγμένες μαθηματικές πράξεις. Αυτό το αντικείμενο είναι πάντα διαθέσιμο στη προκαθορισμένη γενική μεταβλητή Math.

// υπολογισμός του ημίτονου των 90 μοιρών
var Sine90 = Math.Sin(90);


Μέθοδοι

Abs Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του δοσμένου αριθμού.
Acos Επιστρέφει το τόξο συνημιτόνου του δοσμένου αριθμού.
Asin Επιστρέφει το τόξο ημίτονου του δοσμένου αριθμού.
Atan Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης του δοσμένου αριθμού.
Atan2 Επιστρέφει τη γωνία (σε ραντ) από τον άξονα X στο δοσμένο σημείο (y,x).
Ceil Επιστρέφει τον μικρότερο ακέραιο μεγαλύτερο από ή ίσο του δοσμένου αριθμού.
Cos Επιστρέφει το συνημίτονο της δοσμένης γωνίας.
Cosh Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο του δοσμένου αριθμού.
Exp Επιστρέφει τον αριθμό e (η βάση των φυσικών λογαρίθμων) αυξημένο εκθετικά ως προς το δοσμένο αριθμό.
Floor Επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο μικρότερο από ή ίσο του δοσμένου αριθμού.
Log Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο του δοσμένου αριθμού.
Log10 Επιστρέφει τον βασισμένο στο δέκα λογάριθμο του δοσμένου αριθμού.
Pow Αυξάνει τη βασική τιμή με τον εκθέτη και επιστρέφει το αποτέλεσμα.
Sin Επιστρέφει το ημίτονο της δοσμένης γωνίας.
Sinh Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο του δοσμένου αριθμού.
Tan Επιστρέφει την εφαπτομένη της δοσμένης γωνίας.
Tanh Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη του δοσμένου αριθμού.
Sqrt Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του δοσμένου αριθμού.
DegToRad Μετατρέπει τη δοσμένη γωνία από μοίρες σε ραντ.
RadToDeg Μετατρέπει τη δοσμένη γωνία από ραντ σε μοίρες.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "math".
PI (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον σταθερό αριθμό π, αποτέλεσμα της διαίρεσης της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, περίπου 3.141592653589793

Abs(Αριθμός)

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του δοσμένου αριθμού.


Acos(Αριθμός)

Επιστρέφει το τόξο συνημιτόνου του δοσμένου αριθμού.


Asin(Αριθμός)

Επιστρέφει το τόξο ημίτονου του δοσμένου αριθμού.


Atan(Αριθμός)

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης του δοσμένου αριθμού.


Atan2(Y, X)

Επιστρέφει τη γωνία (σε ραντ) από τον άξονα X στο δοσμένο σημείο (y,x).

Παράμετροι

X
Νούμερο που αντιπροσωπεύει την καρτεσιανή συντεταγμένη X
X
Νούμερο που αντιπροσωπεύει την καρτεσιανή συντεταγμένη Y

Ceil(Αριθμός)

Επιστρέφει τον μικρότερο ακέραιο μεγαλύτερο από ή ίσο του δοσμένου αριθμού.


Cos(Γωνία)

Επιστρέφει το συνημίτονο της δοσμένης γωνίας.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία σε μοίρες

Cosh(Γωνία)

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο του δοσμένου αριθμού.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία σε μοίρες

Exp(Αριθμός)

Επιστρέφει τον αριθμό e (η βάση των φυσικών λογαρίθμων) αυξημένο εκθετικά ως προς το δοσμένο αριθμό.


Floor(Αριθμός)

Επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο μικρότερο από ή ίσο του δοσμένου αριθμού.


Log(Αριθμός)

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο του δοσμένου αριθμού.


Log10(Αριθμός)

Επιστρέφει τον βασισμένο στο δέκα λογάριθμο του δοσμένου αριθμού.


Pow(ΒασικήΤιμή, Εκθέτης)

Αυξάνει τη βασική τιμή με τον εκθέτη και επιστρέφει το αποτέλεσμα.


Sin(Γωνία)

Επιστρέφει το ημίτονο της δοσμένης γωνίας.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία σε μοίρες

Sinh(Γωνία)

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο του δοσμένου αριθμού.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία σε μοίρες

Tan(Γωνία)

Επιστρέφει την εφαπτομένη της δοσμένης γωνίας.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία σε μοίρες

Tanh(Γωνία)

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη του δοσμένου αριθμού.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία σε μοίρες

Sqrt(Αριθμός)

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του δοσμένου αριθμού.


DegToRad(Γωνία)

Μετατρέπει τη δοσμένη γωνία από μοίρες σε ραντ.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία που θα μετατραπεί (δοσμένη σε μοίρες)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την γωνία σε ραντ


RadToDeg(Γωνία)

Μετατρέπει τη δοσμένη γωνία από ραντ σε μοίρες.

Παράμετροι

Γωνία
Η γωνία που θα μετατραπεί (δοσμένη σε ραντ)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την γωνία σε μοίρες