Αντικείμενο particle emitter

Τα particle emitters χρησιμοποιούνται για την δημιουργία διαφόρων εφέ πραγματικού χρόνου, όπως χιόνι, βροχή και καπνός. Πάντα ανήκουν σε μία entity ή ένα χαρακτήρα. Η δημιουργία τους γίνεται με την μέθοδο CreateParticleEmitter() μιας entiry ή ενός χαρακτήρα. Για να τους καλέσετε χρησιμοποιήστε την ιδιότητα ParticleEmitter.


Μέθοδοι

Λειτουργίες
SetBorder Ορίζει το περίγραμμα του παραλληλόγραμμου που θα περιλαμβάνει τα particles στην οθόνη.
SetBorderThickness Ορίζει το πάχος του περιγράμματος του παραλληλόγραμμου που δημιουργείται με την μέθοδο SetBorder().
AddSprite Προσθέτει ένα sprite στη λίστα αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την γραφική αναπαράσταση του particle.
RemoveSprite Αφαιρεί ένα sprite από τη λίστα.
Start Ξεκινάει την παραγωγή των particles.
Stop Σταματάει το particle emitter.
Pause Παγώνει την παραγωγή particles.
Resume Ξεκινά την παγωμένη παραγωγή particles.
AddGlobalForce Προσθέτει μία γενική δύναμη που θα επηρεάζει το ίδιο όλα τα particles.
AddPointForce Προσθέτει μία δύναμη σημείου που θα επηρεάζει τα particles ανάλογα με την απόστασή τους από το κεντρικό σημείο.
RemoveForce Αφαιρεί τη δύναμη με το δοσμένο όνομα.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "particle-emitter"
X Η θέση X του παραλληλόγραμμου του emitter
Y Η θέση Y του παραλληλόγραμμου του emitter
Width Το μήκος του παραλληλόγραμμου του emitter
Height Το ύψος του παραλληλόγραμμου του emitter
Scale1 Το χαμηλό όριο της αναλογίας διάστασης των particles
Scale2 Το υψηλό όριο της αναλογίας διάστασης των particles
ScaleZBased Ορίζει αν η αναλογία διάστασης του particle εξαρτάται από το βάθος του στη σκηνή
Velocity1 Το χαμηλό όριο της ταχύτητας των particles
Velocity2 Το υψηλό όριο της ταχύτητας των particles
VelocityZBased Ορίζει αν η ταχύτητα του particle εξαρτάται από το βάθος του στη σκηνή
LifeTime1 Το χαμηλό όριο της διάρκειας ζωής των particles (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)
LifeTime2 Το υψηλό όριο της διάρκειας ζωής των particles (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)
LifeTimeZBased Ορίζει αν η διάρκεια ζωής του particle εξαρτάται από το βάθος του στη σκηνή
Angle1 Το χαμηλό όριο της αρχικής διεύθυνσης των particles (σε μοίρες, 0 μοίρες είναι επάνω)
Angle2 Το υψηλό όριο της αρχικής διεύθυνσης των particles (σε μοίρες, 0 μοίρες είναι επάνω)
AngVelocity1 Το χαμηλό όριο της γωνιακής ταχύτητας (ταχύτητα περιστροφής) των particles
AngVelocity2 Το υψηλό όριο της γωνιακής ταχύτητας (ταχύτητα περιστροφής) των particles
Rotation1 Το χαμηλό όριο της αρχικής περιστροφής των particles (σε μοίρες, 0 μοίρες είναι επάνω)
Rotation2 Το υψηλό όριο της αρχικής περιστροφής των particles (σε μοίρες, 0 μοίρες είναι επάνω)
Alpha1 Το χαμηλό όριο της διαφάνειας των particles (από 0 έως 255)
Alpha2 Το υψηλό όριο της διαφάνειας των particles (από 0 έως 255)
AlphaTimeBased Ορίζει αν η διαφάνεια των particles θα αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου
GrowthRate1 Το χαμηλό όριο της μεγέθυνσης/σμίκρυνσης των particles (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
GrowthRate2 Το υψηλό όριο της μεγέθυνσης/σμίκρυνσης των particles (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
ExponentialGrowth Ορίζει αν η μεγέθυνση/σμίκρυνση των particles θα γίνεται εκθετικά (όσο μεγαλύτερα είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μεγέθυνση/σμίκρυνση) ή γραμμικά
UseRegion Αν δοθεί η τιμή true, τα particles θα είναι ορατά μόνο αν βρίσκονται μέσα σε ένα πεδίο (έχει αποτέλεσμα μόνο αν το particle emitter ανήκει σε ένα πεδίο entity)
MaxParticles Ορίζει τον μέγιστο αριθμό των particles που μπορούν να παραχθούν
NumLiveParticles (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των ενεργών, στην οθόνη, particles
GenerationInterval Ορίζει το χρονικό διάστημά ανάμεσα στην παραγωγή των ομάδων particles (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)
GenerationAmount Ορίζει τον αριθμό των particles που θα παράγονται όταν περάσει το χρονικό διάστημα GenerationInterval
MaxBatches Ορίζει τον μέγιστο αριθμό των ομάδων particles που θα δημιουργηθούν (0=χωρίς όριο)
FadeInTime Ο χρόνος ομαλής εμφάνισης των particles όταν παράγονται (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)
FadeOutTime Ο χρόνος ομαλής εξαφάνισης των particles όταν πεθαίνουν (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)
BlendMode Ορίζει πως η γραφική απεικόνιση των particles θα αναμειγνύεται με τα χρώματα του φόντου: 0...φυσιολογική κατάσταση, 1...προσθετική ανάμειξη, 2...αφαιρετική ανάμειξη
EmitEvent Το όνομα του γεγονότος που ενεργοποιείται στο αντικείμενο που ανήκει το emitter, όποτε μία νέα ομάδα particles δημιουργείται

SetBorder(X, Y, Μήκος, Ύψος)

Ορίζει το περίγραμμα του παραλληλόγραμμου που θα περιλαμβάνει τα particles στην οθόνη.

Παράμετροι

X
H θέση του περιγράμματος στον άξονα X
Y
H θέση του περιγράμματος στον άξονα Υ
Μήκος
Το μήκος του περιγράμματος
Ύψος
Το ύψος του περιγράμματος

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Το παραλληλόγραμμο περιορίζει το χώρο μέσα στον οποίο μπορούν να βρίσκονται τα particles. Όταν ένα από αυτά ξεπεράσει τα όρια του περιγράμματός καταστρέφεται. Για να ορίσετε το πάχος του περιγράμματος χρησιμοποιήστε τη μέθοδο SetBorderThickness(). Αν την καλέσετε χωρίς παραμέτρους θα απενεργοποιήσετε το περίγραμμα.


SetBorderThickness(Αριστερά, Δεξιά, Πάνω, Κάτω)

Ορίζει το πάχος του περιγράμματος του παραλληλόγραμμου που δημιουργείται με την μέθοδο SetBorder().

Παράμετροι

Αριστερά
Ορίζει το πάχος του αριστερού τμήματος του περιγράμματος
Δεξιά
Ορίζει το πάχος του δεξιού τμήματος του περιγράμματος
Πάνω
Ορίζει το πάχος του επάνω τμήματος του περιγράμματος
Κάτω
Ορίζει το πάχος του κάτω τμήματος του περιγράμματος

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


AddSprite(ΌνομαΑρχείου)

Προσθέτει ένα sprite στη λίστα αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την γραφική αναπαράσταση του particle.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του sprite

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να προσθέσετε όσα sprite θέλετε. Όταν δημιουργείται ένα νέο particle χρησιμοποιείται ένα τυχαίο sprite από αυτή τη λίστα.


RemoveSprite(ΌνομαΑρχείου)

Αφαιρεί ένα sprite από τη λίστα.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου που θα αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


Start(ΧρόνοςΕκκίνησης)

Ξεκινάει την παραγωγή των particles.

Παράμετροι

ΧρόνοςΕκκίνησης
Ο χρόνος μετά τον οποίο θα εμφανιστούν τα particles στην οθόνη (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Η παράμετρος ΧρόνοςΕκκίνησης χρησιμοποιείται ώστε να γεμίσει ο emitter με particles πριν πρωτοπαρουσιαστεί στην οθόνη. Μην ορίσετε πολύ μεγάλο χρόνο γιατί θα καθυστερήσει τη λειτουργία του παιχνιδιού.


Stop()

Σταματάει το particle emitter.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


Pause()

Παγώνει την παραγωγή particles.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


Resume()

Ξεκινά την παγωμένη παραγωγή particles.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


AddGlobalForce(Όνομα, Γωνία, Ένταση)

Προσθέτει μία γενική δύναμη που θα επηρεάζει το ίδιο όλα τα particles.

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα της δύναμης
Γωνία
Η διεύθυνση της δύναμης σε μοίρες (ο μοίρες είναι επάνω)
Ένταση
Η ένταση της δύναμης

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


AddPointForce(Όνομα, X, Y, Γωνία, Ένταση)

Προσθέτει μία δύναμη σημείου που θα επηρεάζει τα particles ανάλογα με την απόστασή τους από το κεντρικό σημείο.

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα της δύναμης
X
Η θέση X του κεντρικού σημείου
Y
Η θέση Y του κεντρικού σημείου
Γωνία
Η διεύθυνση της δύναμης σε μοίρες (ο μοίρες είναι επάνω)
Ένταση
Η ένταση της δύναμης

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


RemoveForce(Όνομα)

Αφαιρεί τη δύναμη με το δοσμένο όνομα.

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα της δύναμης που θα αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.