Αντικείμενο πεδίο

Το αντικείμενο πεδίο σας δίνει πρόσβαση στις ιδιότητες των πεδίων των σκηνών σας. Τα πεδία μπορούν να καλεστούν με τη μέθοδο Scene.GetNode.


Μέθοδοι

Διαχείριση σημείων
AddPoint Προσθέτει ένα καινούριο σημείο στο πεδίο.
InsertPoint Προσθέτει ένα καινούριο σημείο στο πεδίο.
SetPoint Αλλάζει τις συντεταγμένες του δοσμένου σημείου του πεδίου.
RemovePoint Αφαιρεί το δοσμένο σημείο από το πεδίο.
GetPoint Ελέγχει και επιστρέφει πληροφορίες για το δοσμένο σημείου του πεδίου.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "region".
Name Το εσωτερικό όνομα του πεδίου.
Active Ορίζει αν το πεδίο είναι ενεργό.
NumPoints (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον συνολικό αριθμό των σημείων του πεδίου.
Blocked Ορίζει αν είναι μπλοκαρισμένο πεδίο.
Decoration Ορίζει αν είναι διακοσμητικό πεδίο.
Scale Η τιμή της αναλογίας διάστασης του πεδίου.
AlphaColor Το alpha color του πεδίου
SaveState Ορίζει αν το πεδίο θα θυμάται την κατάσταση του όταν ο παίκτης φύγει από τη σκηνή.

Γεγονότα χαμηλού επιπέδου

ActorEntry Κάποιος από τους χαρακτήρες μόλις μπήκε στο πεδίο.
ActorLeave Κάποιος από τους χαρακτήρες μόλις μπήκε στο πεδίο.

AddPoint(X, Y)

Προσθέτει ένα καινούριο σημείο στο πεδίο.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη X του σημείου
Y
Η συντεταγμένη Y του σημείου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος επιτύχει επιστρέφει true.


InsertPoint(Θέση, X, Y)

Προσθέτει ένα καινούριο σημείο στο πεδίο.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση που θα τοποθετηθεί το καινούριο σημείο
X
Η συντεταγμένη X του σημείου
Y
Η συντεταγμένη Y του σημείου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος επιτύχει επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Αν η θέση είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των σημείων που ήδη υπάρχουν στο πεδίο, τότε η μέθοδος αποτυγχάνει.


SetPoint(Θέση, X, Y)

Αλλάζει τις συντεταγμένες του δοσμένου σημείου του πεδίου.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση του σημείου που θα αλλαχθεί
X
Η νέα συντεταγμένη X του σημείου
Y
Η νέα συντεταγμένη Y του σημείου

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος επιτύχει επιστρέφει true.


RemovePoint(Θέση)

Αφαιρεί το δοσμένο σημείο από το πεδίο.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση του σημείου που θα αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος επιτύχει επιστρέφει true.


GetPoint(Θέση)

Ελέγχει και επιστρέφει πληροφορίες για το δοσμένο σημείου του πεδίου.

Παράμετροι

Θέσει
Η θέση του σημείου

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει ένα αντικείμενο που μπορεί να δεχθεί τις ιδιότητες X και Y.