Αντικείμενο σκηνή

Το αντικείμενο σκηνή εκπροσωπεί τη σκηνή που είναι φορτωμένη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πάντα ένα και μόνο ένα αντικείμενο σκηνή διαθέσιμο και είναι προσβάσιμο μέσω της ιδιότητας Game.Scene. Για ευκολία τα πρότυπα αποθηκεύουν αυτόματα το αντικείμενο σε μία γενική μεταβλητή με το όνομα Scene.


Μέθοδοι

Χειρισμός αντικειμένων
LoadActor Φορτώνει ένα καινούριο χαρακτήρα από ένα αρχείο.
LoadActor3D Φορτώνει ένα καινούριο 3D χαρακτήρα από ένα αρχείο.
LoadEntity Φορτώνει μία καινούρια entity από ένα αρχείο.
UnloadObject Διαγράφει ένα αντικείμενο από τη μνήμη.
Συναρτήσεις σχετικές με scroll
SkipTo Ορίζει τη θέση scroll στο δοσμένο σημείο ή στο δοσμένο αντικείμενο.
ScrollTo Κάνει scroll τη σκηνή στο δοσμένο σημείο ή στο δοσμένο αντικείμενο.
Συναρτήσεις ελέγχου κόμβων
GetLayer Επιστρέφει το δοσμένο επίπεδο.
GetWaypointGroup Επιστρέφει τη δωσμένη ομάδα από σημεία πορείας.
GetNode Επιστρέφει το δοσμένο κόμβο της σκηνής (entity ή πεδίο).
GetFreeNode Επιστρέφει το δοσμένο ελεύθερο κόμβο της σκηνής (entity ή πεδίο).
GetRegionAt Επιστρέφει το πεδίο της σκηνής στη δοσμένη θέση.
Συναρτήσεις ελέγχου της σκηνής
IsBlockedAt Ελέγχει αν στο δοσμένο σημείο υπάρχει μπλοκαρισμένο πεδίο.
IsWalkableAt Ελέγχει αν στο δοσμένο σημείο μπορεί να κινηθεί ο χαρακτήρας.
GetScaleAt Ελέγχει τη τιμή της αναλογίας διάστασης στο δοσμένο σημείο της σκηνής.
GetRotationAt Ελέγχει τη τιμή περιστροφής στο δοσμένο σημείο της σκηνής.
IsPointInViewport Ελέγχει αν το δοσμένο σημείο βρίσκεται μέσα στο τμήμα της σκηνής που φαίνεται στην οθόνη.
Ομαλή διαβάθμιση σκηνών
FadeOut Σβήνει τη σκηνή προς το δοσμένο χρώμα.
FadeIn Εμφανίζει τη σκηνή από το δοσμένο χρώμα.
GetFadeColor Διαβάζει το ορισμένο χρώμα διαβάθμισης των σκηνών.
Δυναμική δημιουργία αντικειμένων
CreateEntity Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο entity.
DeleteEntity Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο entity.
AddLayer Προσθέτει ένα καινούριο επίπεδο πάνω πάνω στη σκηνή.
InsertLayer Προσθέτει ένα καινούριο επίπεδο στη σκηνή.
DeleteLayer Αφαιρεί μόνιμα το δοσμένο επίπεδο.
Σχετικά με τους 3D χαρακτήρες
EnableNode3D Ενεργοποιεί ένα πεδίο βαδίσματος στο 3D περιβάλλον ή ένα μπλοκαρισμένο αντικείμενο.
DisableNode3D Απενεργοποιεί ένα πεδίο βαδίσματος στο 3D περιβάλλον ή ένα μπλοκαρισμένο αντικείμενο.
EnableLight Ενεργοποιεί ένα φως 3D στη σκηνή.
DisableLight Απενεργοποιεί ένα φως 3D στη σκηνή.
SetLightColor Αλλάζει το χρώμα στο δοσμένο 3D φως.
SetActiveCamera Αλλάζει την κάμερα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των 3D αντικειμένων στη σκηνή.
Διάφορες συναρτήσεις
SetViewport Ορίζει την τοποθέτηση της σκηνής στην οθόνη.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "scene".
Name Το εσωτερικό όνομα της σκηνής.
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της σκηνής.
Ready (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αν η σκηνή είναι έτοιμη ή όχι (δηλαδή αν το scroll έχει τελειώσει).
NumLayers (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των επιπέδων της σκηνής.
NumWaypointGroups (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των ομάδων με σημεία πορείας.
MouseX (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τη συντεταγμένη X της θέσης του κέρσορα του ποντικιού στη σκηνή.
MouseY (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τη συντεταγμένη Y της θέσης του κέρσορα του ποντικιού στη σκηνή.
MainLayer (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει αναφορά στο κύριο επίπεδο της σκηνής.
AutoScroll Ορίζει αν η σκηνή θα κάνει scroll αυτόματα στο αντικείμενο Game.MainObject.
IsScrolling (μόνο για ανάγνωση) Αν η σκηνή είναι σε διαδικασία scroll επιστρέφει true.
PersistentState Ορίζει αν η μηχανή θα "θυμάται" την κατάσταση των κόμβων των σκηνών όταν ο παίκτης ξαναεπιστρέψει σε αυτές.
ScrollSpeedX Η ταχύτητα του οριζόντιου scroll σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προκαθορισμένη τιμή=10).
ScrollSpeedY Η ταχύτητα του κάθετου scroll σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προκαθορισμένη τιμή=10).
ScrollPixelsX Η μετακίνηση του οριζόντιου scroll σε εικονοστοιχεία (προκαθορισμένη τιμή=1)
ScrollPixelsY Η μετακίνηση του κάθετου scroll σε εικονοστοιχεία (προκαθορισμένη τιμή=1)
OffsetX Μετακινεί τη σκηνή στον οριζόντιο άξονα ανάλογα με τα δοσμένα εικονοστοιχεία.
OffsetY Μετακινεί τη σκηνή στον κάθετο άξονα ανάλογα με τα δοσμένα εικονοστοιχεία.
Width Ορίζει το μήκος του κεντρικού επιπέδου της σκηνής.
Height Ορίζει το ύψος του κεντρικού επιπέδου της σκηνής.
NumFreeNodes (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των ελεύθερων κόμβων της σκηνής
GeometryFile (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου της γεωμετρίας της σκηνής ή null αν δεν υπάρχει ορισμένη γεωμετρία.
ShowGeometry Ορίζει αν θα φαίνεται η κρυμμένη γεωμετρία της σκηνής (χρήσιμο μόνο κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού.
MaxShadowType Ορίζει το είδος της σκιάς που θα χρησιμοποιηθεί στην σκηνή (0..καμία, 1..απλή, 2..επίπεδη, 3..σκιά stencil).
AmbientLightColor Το χρώμα της περιβάλλοντος φωτός που επηρεάζει τους τρισδιάστατους χαρακτήρες.
ChangingScene (μόνο για ανάγνωση) Ορίζει αν βρίσκεται σε εξέλιξη αλλαγή σκηνής.

LoadActor(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει ένα καινούριο χαρακτήρα από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του χαρακτήρα που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο νέο αντικείμενο χαρακτήρα. Αν η μέθοδος αποτύχει επιστρέφει null.

Παρατηρήσεις

Χαρακτήρες που φορτώνονται με αυτή τη μέθοδο διαγράφονται αυτόματα όταν το παιχνίδι αλλάξει σκηνή (σε αντίθεση με τη μέθοδο Game.LoadActor).


LoadActor3D(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει ένα καινούριο 3D χαρακτήρα από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του 3D χαρακτήρα που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο νέο αντικείμενο 3D χαρακτήρα. Αν η μέθοδος αποτύχει επιστρέφει null.

Παρατηρήσεις

Χαρακτήρες που φορτώνονται με αυτή τη μέθοδο διαγράφονται αυτόματα όταν το παιχνίδι αλλάξει σκηνή (σε αντίθεση με τη μέθοδο Game.LoadActor3D).


LoadEntity(ΌνομαΑρχείου)

Φορτώνει μία καινούρια entity από ένα αρχείο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της entity που θα φορτωθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αναφορά στο νέο αντικείμενο entity. Αν η μέθοδος αποτύχει επιστρέφει null.

Παρατηρήσεις

Entities που φορτώνονται με αυτή τη μέθοδο διαγράφονται αυτόματα όταν το παιχνίδι αλλάξει σκηνή (σε αντίθεση με τη μέθοδο Game.LoadEntity).


UnloadObject(Αντικείμενο)

Διαγράφει ένα αντικείμενο από τη μνήμη.

Παράμετροι

Αντικείμενο
Το αντικείμενο που θα διαγραφεί από τη μνήμη

Παρατηρήσεις

Αν φορτώσετε ένα αντικείμενο με τις μεθόδους Scene.LoadActor ή Scene.LoadEntity πρέπει να το διαγράψετε όταν δεν το χρειαζόσαστε πλέον για να ελευθερώσετε μνήμη. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά τα αντικείμενα θα διαγραφούν αυτόματα στην επόμενη αλλαγή σκηνή.


SkipTo(X, Y)
SkipTo(Αντικείμενο)

Ορίζει τη θέση scroll στο δοσμένο σημείο ή στο δοσμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

X
Νέα συντεταγμένη X για τη θέση scroll
Y
Νέα συντεταγμένη Y για τη θέση scroll
Αντικείμενο
Το αντικείμενο (χαρακτήρας ή entity) που θα χρησιμοποιηθεί ως η καινούρια θέση για scroll

ScrollTo(X, Y)
ScrollTo(Αντικείμενο)

Κάνει scroll τη σκηνή στο δοσμένο σημείο ή στο δοσμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

X
Συντεταγμένη X για τη θέση που θα κάνει scroll
Y
Συντεταγμένη Y για τη θέση που θα κάνει scroll
Αντικείμενο
Το αντικείμενο (χαρακτήρας ή entity) προς το οποίο θα κάνει scroll

Παρατηρήσεις

Για να λειτουργήσει αυτή η μέθοδος η ιδιότητα Scene.AutoScroll πρέπει να οριστεί ως true.


GetLayer(ΘέσηΕπιπέδου)
GetLayer(ΌνομαΕπιπέδου)

Επιστρέφει το δοσμένο επίπεδο.

Παράμετροι

ΘέσηΕπιπέδου
Η αριθμητική θέση του επιπέδου που θα επιστραφεί
ΌνομαΕπιπέδου
Το όνομα του επιπέδου που θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο επίπεδο ή null αν δεν υπάρχει το δοσμένο επίπεδο.


GetWaypointGroup(ΘέσηΟμάδαςΣημείωνΠορείας)

Επιστρέφει τη δωσμένη ομάδα από σημεία πορείας.

Παράμετροι

ΘέσηΟμάδαςΣημείωνΠορείας
Η αριθμητική θέση της ομάδας των σημείων πορείας που θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο αντικείμενο ομάδα σημείων πορείας ή null αν η δοσμένη ομάδα δεν υπάρχει.


GetNode(Όνομα)

Επιστρέφει το δοσμένο κόμβο της σκηνής (entity ή πεδίο).

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα του κόμβου της σκηνής που θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στον κόμβο της σκηνής ή null αν ο δοσμένος κόμβος δεν υπάρχει.

Παρατηρήσεις

Οι κόμβοι των σκηνών θα πρέπει να έχουν μοναδικά ονόματα για να δουλέψει αυτή η μέθοδος σωστά.


GetFreeNode(Όνομα)
GetFreeNode(Θέση)

Επιστρέφει το δοσμένο ελεύθερο κόμβο της σκηνής (entity ή πεδίο).

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα του κόμβου της σκηνής που θα επιστραφεί
Θέση
Ο δείκτης/θέση του κόμβου της σκηνής που θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στον κόμβο της σκηνής ή null αν ο δοσμένος κόμβος δεν υπάρχει.


GetRegionAt(X, Y, ΔιακοσμητικάΠεδία)

Επιστρέφει το πεδίο της σκηνής στη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη Χ της σκηνής που θα ερευνηθεί για πεδία
Y
Η συντεταγμένη Y της σκηνής που θα ερευνηθεί για πεδία
ΔιακοσμητικάΠεδία
Ορίζει αν τα διακοσμητικά πεδία θα συμπεριληφθούν στην αναζήτηση (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο πεδίο της σκηνής ή null αν δεν υπάρχει κάποιο πεδίο στη δοσμένη θέση.


IsBlockedAt(X, Y)

Ελέγχει αν στο δοσμένο σημείο υπάρχει μπλοκαρισμένο πεδίο.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη X της σκηνής που θα ελεγχθεί
Y
Η συντεταγμένη Y της σκηνής που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η σκηνή είναι μπλοκαρισμένη στις δοσμένες συντεταγμένες επιστρέφει true.


IsWalkableAt(X, Y)

Ελέγχει αν στο δοσμένο σημείο μπορεί να κινηθεί ο χαρακτήρας.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη X της σκηνής που θα ελεγχθεί
Y
Η συντεταγμένη Y της σκηνής που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο χαρακτήρας μπορεί να περπατήσει στις δοσμένες συντεταγμένες επιστρέφει true.


GetScaleAt(X, Y)

Ελέγχει τη τιμή της αναλογίας διάστασης στο δοσμένο σημείο της σκηνής.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη X της σκηνής που θα ελεγχθεί
Y
Η συντεταγμένη Y της σκηνής που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τη τιμή της αναλογίας διάστασης στο δοσμένο σημείο σε ποσοστό επί τοις εκατό.


GetRotationAt(X, Y)

Ελέγχει τη τιμή περιστροφής στο δοσμένο σημείο της σκηνής.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη X της σκηνής που θα ελεγχθεί
Y
Η συντεταγμένη Y της σκηνής που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τη τιμή περιστροφής στο δοσμένο σημείο σε μοίρες.


IsPointInViewport(X, Y)

Ελέγχει αν το δοσμένο σημείο βρίσκεται μέσα στο τμήμα της σκηνής που φαίνεται στην οθόνη.

Παράμετροι

X
Η συντεταγμένη X της σκηνής που θα ελεγχθεί
Y
Η συντεταγμένη Y της σκηνής που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το δοσμένο σημείο βρίσκεται μέσα στο τμήμα της σκηνής που φαίνεται στην οθόνη επιστρέφει true.


FadeOut(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
FadeOutAsync(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)

Σβήνει τη σκηνή προς το δοσμένο χρώμα.

Παράμετροι

Διάρκεια
Ορίζει τη διάρκεια της διαδικασίας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=500)
Κόκκινο
Ορίζει το κόκκινο συστατικό του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Πράσινο
Ορίζει το πράσινο συστατικό του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Μπλε
Ορίζει το μπλε συστατικό του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Διαφάνεια
Ορίζει τη διαφάνεια του τελικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=255)

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος FadeOut διακόπτει την εκτέλεση του script εώς το τέλος της διαδικασίας, ενώ η μέθοδος FadeOutAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως.


FadeIn(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)
FadeInAsync(Διάρκεια, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Διαφάνεια)

Εμφανίζει τη σκηνή από το δοσμένο χρώμα.

Παράμετροι

Κόκκινο
Ορίζει το κόκκινο συστατικό του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Πράσινο
Ορίζει το πράσινο συστατικό του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Μπλε
Ορίζει το μπλε συστατικό του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=0)
Διαφάνεια
Ορίζει τη διαφάνεια του αρχικού χρώματος (προαιρετικό, προκαθορισμένη τιμή=255)

Παρατηρήσεις

Η μέθοδος FadeOut διακόπτει την εκτέλεση του script εώς το τέλος της διαδικασίας, ενώ η μέθοδος FadeOutAsync επιστρέφει τον έλεγχο στο script αμέσως.


GetFadeColor()

Διαβάζει το ορισμένο χρώμα διαβάθμισης των σκηνών.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το ορισμένο χρώμα διαβάθμισης των σκηνών.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους GetRValue(), GetGValue(), GetBValue() και GetAValue() για να διαβάσετε κάθε συστατικό του χρώματος ξεχωριστά.


CreateEntity(Όνομα)

Δημιουργεί ένα καινούριο αντικείμενο entity.

Παράμετροι

Όνομα
Το όνομα του αντικειμένου entity (προαιρετικό)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο entity.


DeleteEntity(Entity)

Διαγράφει το δοσμένο αντικείμενο entity.

Παράμετροι

Entity
Το αντικείμενο entity που θα διαγραφεί

AddLayer(ΌνομαΕπιπέδου)

Προσθέτει ένα καινούριο επίπεδο πάνω πάνω στη σκηνή.

Παράμετροι

ΌνομαΕπιπέδου
Το όνομα του καινούριου επιπέδου

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο επίπεδο.


InsertLayer(Θέση, ΌνομαΕπιπέδου)

Προσθέτει ένα καινούριο επίπεδο στη σκηνή.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση στη λίστα των επιπέδων που θα τοποθετηθεί το καινούριο επίπεδο.
ΌνομαΕπιπέδου
Το όνομα του καινούριου επιπέδου

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει αναφορά στο καινούριο αντικείμενο επίπεδο.


DeleteLayer(ΘέσηΕπιπέδου)
DeleteLayer(ΑντικείμενοΕπίπεδο)

Αφαιρεί μόνιμα το δοσμένο επίπεδο.

Παράμετροι

ΘέσηΕπιπέδου
Η θέση του επιπέδου που θα διαγραφεί
ΑντικείμενοΕπίπεδο
Το αντικείμενο επίπεδο που θα διαγραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το επίπεδο διαγραφεί επιτυχώς επιστρέφει true.


EnableNode3D(ΌνομαΚόμβου)

Ενεργοποιεί ένα πεδίο βαδίσματος στο 3D περιβάλλον ή ένα μπλοκαρισμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΚόμβου
Το όνομα του κόμβου που θα ενεργοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κόμβος ενεργοποιηθεί επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος πρέπει μία 3D γεωμετρία να είναι ορισμένη στη σκηνή.


DisableNode3D(ΌνομαΚόμβου)

Απενεργοποιεί ένα πεδίο βαδίσματος στο 3D περιβάλλον ή ένα μπλοκαρισμένο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΚόμβου
Το όνομα του κόμβου που θα απενεργοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν ο κόμβος απενεργοποιηθεί επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος πρέπει μία 3D γεωμετρία να είναι ορισμένη στη σκηνή.


EnableLight(ΌνομαΦωτός)

Ενεργοποιεί ένα φως 3D στη σκηνή.

Παράμετροι

ΌνομαΦωτός
Το όνομα του φωτός που θα ενεργοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το φως ενεργοποιηθεί επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος πρέπει μία 3D γεωμετρία να είναι ορισμένη στη σκηνή.


DisableLight(ΌνομαΦωτός)

Απενεργοποιεί ένα φως 3D στη σκηνή.

Παράμετροι

ΌνομαΦωτός
Το όνομα του φωτός που θα απενεργοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το φως απενεργοποιηθεί επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος πρέπει μία 3D γεωμετρία να είναι ορισμένη στη σκηνή.


SetLightColor(ΌνομαΦωτός, Χρώμα)

Αλλάζει το χρώμα στο δοσμένο 3D φως.

Παράμετροι

ΌνομαΦωτός
Το όνομα του φωτός που θα αλλάξει
Χρώμα
Το καινούριο χρώμα για το φως στο πρότυπο RGB

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το χρώμα αλλάξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος πρέπει μία 3D γεωμετρία να είναι ορισμένη στη σκηνή.


SetActiveCamera(ΌνομαΚάμερας)

Αλλάζει την κάμερα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των 3D αντικειμένων στη σκηνή.

Παράμετροι

ΌνομαΚάμερας
Το όνομα της κάμερας που θα χρησιμοποιηθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η κάμερα αλλάξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος πρέπει μία 3D γεωμετρία να είναι ορισμένη στη σκηνή.


SetViewport(X, Y, Μήκος, Ύψος)

Ορίζει την τοποθέτηση της σκηνής στην οθόνη.

Παράμετροι

X
Η τοποθέτηση της σκηνής, στην οθόνη, στον άξονα Χ
Y
Η τοποθέτηση της σκηνής, στην οθόνη, στον άξονα Υ
Μήκος
Το μήκος της νέας διάστασης της σκηνής
Ύψος
Το ύψος της νέας διάστασης της σκηνής

Παρατηρήσεις

Αυτή η μέθοδος επηρεάζει μόνο την συγκεκριμένη σκηνή (σε αντίθεση με την Game.SetSceneViewport). Για να ορίσετε την σκηνή σε πλήρη οθόνη, καλέστε αυτή την μέθοδο χωρίς καμία παράμετρο.