Αντικείμενο sprite

Το αντικείμενο sprite σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τις ιδιότητες των animations. Τα αντικείμενα sprite μπορούν να καλεστούν με τις μεθόδους GetSpriteObject των διαφόρων αντικειμένων του παιχνιδιού σας και άλλες παραπλήσιες.


Μέθοδοι

Ενέργειες
GetFrame Επιστρέφει το δοσμένο καρέ από το animation.
AddFrame Προσθέτει ένα καινούριο καρέ στο animation.
InsertFrame Εισάγει ένα καινούριο καρέ στο animation σε στη δοσμένη θέση.
DeleteFrame Αφαιρεί το δοσμένο καρέ από το animation.
Reset Διαγράφει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο animation και το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.
Pause Παγώνει το animation.
Play Συνεχίζει το παγωμένο animation.
Συναρτήσεις για scripts
AttachScript Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.
DetachScript Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.
IsScriptRunning Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.
CanHandleMethod Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "sprite".
Name Το εσωτερικό όνομα του sprite.
Filename (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το όνομα του αρχείου του sprite.
NumFrames (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμό των καρέ του animation.
CurrentFrame Ορίζει την αριθμητική θέση του καρέ στο animation που παίζει αυτή τη στιγμή.
PixelPerfect Ορίζει αν το sprite θα χρησιμοποιήσει ακρίβεια εικονοστοιχείου για τον έλεγχο αν ο κέρσορας του ποντικιού βρίσκεται πάνω από αυτό.
Looping Ορίζει αν αυτό το animation είναι βρόχος.
Owner (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το αντικείμενο που είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του animation.
Finished (μόνο για ανάγνωση) Αν το animation έχει σταματήσει να παίζει επιστρέφει true.
Paused (μόνο για ανάγνωση) Αν το animation είναι παγωμένο επιστρέφει true.

Γεγονότα χαμηλού επιπέδου

FrameChanged Το sprite μόλις πήγε στο επόμενο καρέ.

GetFrame(Θέση)

Επιστρέφει το δοσμένο καρέ από το animation.

Παράμετροι

Θέση
Η αριθμητική θέση με βάση το μηδέν του καρέ που θα επιστρέψει.

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει ένα αντικείμενο καρέ.


AddFrame(ΌνομαΑρχείου)

Προσθέτει ένα καινούριο καρέ στο animation.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως καρέ

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το καινούριο καρέ.


InsertFrame(Θέση, ΌνομαΑρχείου)

Εισάγει ένα καινούριο καρέ στο animation σε στη δοσμένη θέση.

Παράμετροι

Θέση
Η αριθμητική θέση που θα εισαχθεί το καινούριο καρέ
ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως καρέ

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το καινούριο καρέ.


DeleteFrame(Θέση)
DeleteFrame(Καρέ)

Αφαιρεί το δοσμένο καρέ από το animation.

Παράμετροι

Θέση
Η αριθμητική θέση με βάση το μηδέν του καρέ που θα αφαιρεθεί
Καρέ
Το αντικείμενο καρέ που θα αφαιρεθεί

Reset()

Διαγράφει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο animation και το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.


Pause()

Παγώνει το animation.


Play()

Συνεχίζει το παγωμένο animation.


AttachScript(ΌνομαΑρχείου)

Τρέχει ένα script και το ορίζει στο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου script που θα τρέξει

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script τρέξει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Κάθε αντικείμενο της WME μπορεί να έχει ορισμένα πολλά scripts.


DetachScript(ΌνομαΑρχείου, ΤερματισμόςΔιεργασιών)

Σταματάει ένα συγκεκριμένο script και το χωρίζει από το αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script (που τρέχει αυτή τη στιγμή) που θα σταματήσει
ΤερματισμόςΔιεργασιών
Ορίζει αν θα τερματιστούν όλες οι διεργασίες του script (προαιρετικό, προεπιλογή=false)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script σταματήσει επιτυχώς επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Διεργασίες των scripts είναι οι χειριστές γεγονότων και οι μέθοδοι.


IsScriptRunning(ΌνομαΑρχείου)

Ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο script τρέχει αυτή τη στιγμή και αν είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του script που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το script είναι ορισμένο σε κάποιο αντικείμενο επιστρέφει true.


CanHandleMethod(ΌνομαΜεθόδου)

Ελέγχει αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο.

Παράμετροι

ΌνομαΜεθόδου
Το όνομα της μεθόδου που θα ελεγχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το αντικείμενο υποστηρίζει τη δοσμένη μέθοδο επιστρέφει true.