Αντικείμενο string

Με το αντικείμενο string μπορείτε να κάνετε ανεπτυγμένους χειρισμούς string. Η δημιουργία του γίνεται με τις παρακάτω συντάξεις:

var StrObject = new String("Αρχική τιμή");
var FixedString = new String(256); // δημιουργία άδειου string με μέγεθος 256 χαρακτήρων

Με τη δεύτερη παραλλαγή μπορείτε να δεσμεύσετε ένα συγκεκριμένο μέγεθος για το κείμενο, κάτι χρήσιμο όταν χρειάζεστε επικοινωνία με εξωτερικές βιβλιοθήκες DLL.


Δημιουργοί

String Δημιουργεί ένα άδειο αντικείμενο string.
String Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο string και του ορίζει τη δοσμένη τιμή.
String Δημιουργεί ένα νέο string buffer με το δοσμένο μέγεθος.

Μέθοδοι

Substring Εξάγει μια γραμμή, με βάση τα δοσμένα όρια, από το αρχικό string.
Substr Εξάγει μία γραμμή, με βάση τη δοσμένη αρχή και το μέγεθος, από το αρχικό string.
ToUpperCase Μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες της string σε κεφαλαία.
ToLowerCase Μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες της string σε πεζούς.
IndexOf Αναζητά στη string το δοσμένο κείμενο.
Split Χωρίζει τη string σε μία λίστα από τιμές.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "string".
Length (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει το μέγεθος της string σε χαρακτήρες.
Capacity Ορίζει το μέγεθος του αντικειμένου string και δεσμεύει τον απαραίτητο χώρο.

String()

Δημιουργεί ένα άδειο αντικείμενο string.


String(Τιμή)

Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο string και του ορίζει τη δοσμένη τιμή.

Παράμετροι

Τιμή
Η τιμή που θα οριστεί στο αντικείμενο string

String(Μέγεθος)

Δημιουργεί ένα νέο string buffer με το δοσμένο μέγεθος.

Παράμετροι

Μέγεθος
Το μέγεθος του string buffer που θα δεσμευτεί

Παρατηρήσεις

Τα αντικείμενα string που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο χρησιμεύουν για τη μεταφορά string buffer συγκεκριμένου μεγέθους σε βιβλιοθήκες DLL.


Substring(Αρχή, Τέλος)

Εξάγει μια γραμμή, με βάση τα δοσμένα όρια, από το αρχικό string.

Παράμετροι

Αρχή
Η αρχή της γραμμής που θα εξαχθεί
Τέλος
Το τέλος της γραμμής που θα εξαχθεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τη γραμμή που έχει εξάγει.


Substr(Αρχή, Μέγεθος)

Εξάγει μία γραμμή, με βάση τη δοσμένη αρχή και το μέγεθος, από το αρχικό string.

Παράμετροι

Αρχή
Η αρχή της γραμμής που θα εξαχθεί
Μέγεθος
Το μέγεθος της γραμμής που θα εξαχθεί (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο στο τέλος του string)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τη γραμμή που έχει εξάγει.


ToUpperCase()

Μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες της string σε κεφαλαία.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την καινούρια string.


ToLowerCase()

Μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες της string σε πεζούς.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την καινούρια string.


IndexOf(Κείμενο, Αρχή)

Αναζητά στη string το δοσμένο κείμενο.

Παράμετροι

Κείμενο
Το κείμενο που θα αναζητήσει
Αρχή
Η θέση από την οποία θα ξεκινήσει την αναζήτηση (προαιρετικό, είναι προκαθορισμένο στην αρχή του string)

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει τη θέση του κειμένου μέσα στην αρχική string ή -1 αν δεν βρει το κείμενο.


Split(Διαχωριστικά)

Χωρίζει τη string σε μία λίστα από τιμές.

Παράμετροι

Διαχωριστικά
Οι χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικά των τιμών (προαιρετικό, προκαθορισμένος χαρακτήρα;=",")

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει ένα αντικείμενο πίνακα που περιλαμβάνει τα διαχωρισμένα αντικείμενα του αρχικού string.