Αντικείμενο υποκαρέ

Το αντικείμενο υποκαρέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στις ιδιότητες των υποκαρέ των animations. Μπορούν να καλεστούν με τις μεθόδους Frame.GetSubframe και Frame.Addsubframe. Σημείωση: Αν υπάρχει μόνο ένα υποκαρέ τότε όλοι οι μέθοδοι και ιδιότητες αυτού εφαρμόζονται και στο αντικείμενο καρέ.


Μέθοδοι

Ενέργειες
GetSound Επιστρέφει τον ήχο που είναι ορισμένος στο καρέ.
SetSound Ορίζει έναν ήχο σε αυτό το καρέ.
GetSubframe Επιστρέφει ένα υποκαρέ του καρέ.
AddSubframe Προσθέτει ένα νέο υποκαρέ στο animation καρέ.
InsertSubframe Τοποθετεί ένα νέο υποκαρέ στο animation καρέ.
Deletesubframe Διαγράφει το δοσμένο υποκαρέ από το animation καρέ.
GetEvent Επιστρέφει ένα γεγονός που είναι ορισμένο στο καρέ.
AddEvent Προσθέτει το δοσμένο γεγονός στο καρέ.
DeleteEvent Αφαιρεί το δοσμένο γεγονός από το καρέ.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "subframe".
AlphaColor Ορίζει ένα χρώμα στο πρότυπο RGBA στο υποκαρέ.
TransparentColor (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τη διαφάνεια του υποκαρέ.
Is2DOnly Ορίζει αν το καρέ θα εμφανίζεται μόνο όταν το παιχνίδι δεν τρέχει με την επιτάχυνση υλικού.
Is3DOnly Ορίζει αν το καρέ θα εμφανίζεται μόνο όταν το παιχνίδι τρέχει με την επιτάχυνση υλικού.
Decoration Ορίζει αν το υποκαρέ είναι διακοσμητικό (που σημαίνει ότι δεν θα εμφανίζεται ενεργό στον κέρσορα του ποντικιού).
HotspotX Ορίζει το σημείο στον άξονα X που θα είναι η αρχή του sprite.
HotspotY Ορίζει το σημείο στον άξονα Υ που θα είναι η αρχή του sprite.

GetSound()

Επιστρέφει τον ήχο που είναι ορισμένος στο καρέ.

Επιστρεφόμενη τιμή

Το όνομα του αρχείου του ορισμένου ήχου ή null.


SetSound(ΌνομαΑρχείου)

Ορίζει έναν ήχο σε αυτό το καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου του ήχου που θα οριστεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει true.


GetSubframe(Θέση)

Επιστρέφει ένα υποκαρέ του καρέ.

Παράμετροι

Θέση
Η βασισμένη στο μηδέν αριθμητική θέση του υποκαρέ που θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει ένα αντικείμενο υποκαρέ.


AddSubframe(ΌνομαΑρχείου)

Προσθέτει ένα νέο υποκαρέ στο animation καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως υποκαρέ

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το καινούριο αντικείμενο υποκαρέ.


InsertSubframe(Θέση, ΌνομαΑρχείου)

Τοποθετεί ένα νέο υποκαρέ στο animation καρέ.

Παράμετροι

Θέση
Η θέση που θα τοποθετηθεί το νέο υποκαρέ
ΌνομαΑρχείου
Το όνομα του αρχείου της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως υποκαρέ

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το καινούριο αντικείμενο υποκαρέ.


Deletesubframe(Θέση)
Deletesubframe(Υποκαρέ)

Διαγράφει το δοσμένο υποκαρέ από το animation καρέ.

Παράμετροι

Θέση
Η βασισμένη στο μηδέν αριθμητική θέση του υποκαρέ που θα διαγραφεί
Υποκαρέ
Το αντικείμενο υποκαρέ που θα διαγραφεί

GetEvent(Θέση)

Επιστρέφει ένα γεγονός που είναι ορισμένο στο καρέ.

Παράμετροι

Θέση
Η βασισμένη στο μηδέν αριθμητική θέση του γεγονότος που θα επιστραφεί

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν η μέθοδος είναι επιτυχής επιστρέφει το όνομα του γεγονότος.


AddEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Προσθέτει το δοσμένο γεγονός στο καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα προστεθεί

DeleteEvent(ΌνομαΓεγονότος)

Αφαιρεί το δοσμένο γεγονός από το καρέ.

Παράμετροι

ΌνομαΓεγονότος
Το όνομα του γεγονότος που θα αφαιρεθεί