Αντικείμενο ομαδοποιημένα σημεία πορείας

Το αντικείμενο ομαδοποιημένα σημεία πορείας σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στις ιδιότητες των ομάδων σημείων πορείας της σκηνής σας. Τα ομαδοποιημένα σημεία μπορούν να καλεστούν με τις μεθόδους Scene.GetNode ή Scene.GetWaypointGroup.


Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "waypoint-group".
Name Το εσωτερικό όνομα της ομάδας με τα σημεία πορείας.
Active Ορίζει αν η ομάδα με τα σημεία πορείας είναι ενεργή.