Άδεια χρήσης

Το Wintermute Engine Development Kit προσφέρεται δωρεάν για ιδιωτική και εμπορική χρήση. Ωστόσο, αν το βρείτε χρήσιμο και θελήσετε να υποστηρίξετε την περαιτέρω ανάπτυξή του και/ή να εκφράσετε την εκτίμησή σας, σας παροτρύνουμε να προσφέρετε μία δωρεά.

Προς το παρόν δεν υπάρχει άδεια για την παροχή του κώδικα.


(Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί κατά προσέγγιση μετάφραση της άδειας χρήσης στα ελληνικά και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ο σκοπός της είναι να βοηθήσει τους μη γνώστες της Αγγλικής γλώσσας. Για κάθε ενδεχόμενο πρέπει να διαβάσετε την αγγλική άδεια χρήσης που επίσης παρατίθεται πιο κάτω.)

Συμφωνία Χρήσης του Wintermute Engine Development Kit

Αυτή η Συμφωνία είναι μία νομική συμφωνία μεταξύ εσάς, του τελικού χρήση, και του Jan Nedoma (ο "Δημιουργός").
Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους αυτή της συμφωνίας χρήσης κατά την εγκατάσταση, την αντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήσης του προϊόντος. Αν δεν συμφωνείτε, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Το συνημμένο λογισμικό που περιλαμβάνει το εκτελέσιμο της μηχανής (το "Εκτελέσιμο"), τα εργαλεία, τα πρότυπα, τα παιχνίδια παρουσίασης και το κείμενο βοηθείας (από εδώ και πέρα το "Λογισμικό") σας παρέχεται με άδεια χρήσης από τον Δημιουργό μόνο υπό τους όρους αυτής της άδειας. Σας ανήκουν τα μέσα στα οποία αποθηκεύετε και βρίσκεται το Λογισμικό, αλλά ο Δημιουργός διατηρεί την ιδιοκτησία του Λογισμικού.


1. ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

Ο Δημιουργός σας παρέχει αυτή την άδεια χρήσης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό σε οποιοδήποτε αριθμό υπολογιστών την ίδια χρονική στιγμή. Δεν απαιτείται να πληρώσετε δικαιώματα χρήσης για το Λογισμικό.


Κάτω από τους όρους αυτής της άδειας χρήσης μπορείτε:

* Να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για να δημιουργήσετε ένα αυτόνομο προϊόν (το "Προϊόν").
* Να συμπεριλάβετε το Εκτελέσιμο με το Προϊόν.
* Να χρησιμοποιήσετε και να τροποποιήσετε τα δεδομένα βοηθείας και τα πρότυπα στο Προϊόν.
* Να διανέμετε το Προϊόν, είτε δωρεάν είτε για εμπορικούς σκοπούς.


Δεν μπορείτε:

* Να διανέμετε ή να εκδώσετε οποιοδήποτε τμήμα του Λογισμικού (αυθεντικό ή με μετατροπή) εκτός από το Εκτελέσιμο, εκτός και αν έχετε λάβει γραπτή άδεια από τον Δημιουργό.
* Να δανείσετε, δώσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε, παραχωρήσετε την άδεια χρήσης και μεταφέρετε το Λογισμικό και τα περιεχόμενά του σε άλλους χωρίς την έγγραφη άδεια του Δημιουργού.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ - ΚΟΠΙΡΑΙΤ.

Το Λογισμικό Ανήκει στον Δημιουργό και προστατεύεται από διεθνείς νόμους και συμβάσεις για τα δικαιώματα των δημιουργών.


3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ.

Το Λογισμικό αυτό παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ". Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν σαν ικανοποιήσει το Λογισμικό, αφαιρέστε το από τον υπολογιστή σας και καταστρέψετε κάθε αντίγραφο αυτού. Αυτή η εγγύηση είναι στην ίδια θέση με οποιαδήποτε άλλη εγγύηση που έχει εκφραστεί ή υπονοηθεί, συμπεριλαμβανομένης και της εγγύησης εμπορευσιμότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση ο Δημιουργός δεν θα είναι υπόλογος σε εσάς και υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων και η απώλεια κερδών, απώλεια αποταμιευμένων χρημάτων, ή άλλες συμπτωματικές ή από ατύχημα ζημιές που προκύπτουν από την χρήση σας ή την αδυναμία χρήσης του Λογισμικού, ακόμα και αν ο Δημιουργός είναι ενήμερος για πιθανότητες τέτοιων ζημιών.

 


Wintermute Engine Development Kit License Agreement

This License Agreement is a legal agreement between you, the end-user, and Jan Nedoma (the "Author").
You agree to be bound by the terms of this license agreement by installing, copying, or otherwise using the product. If you do not agree, do not install or use the product.

The enclosed software that includes the engine runtime (the "Runtime"), supporting tools, templates, demonstrational data and documentation (hereinafter the "Software") is licensed to you by the Author only under the terms of this License. You own the media on which the Software is recorded or fixed, but the Author retains ownership of the Software itself.


1. LICENSE.

The Author grants to you the license that allows you to use the Software on any number of computers at any one time. You are not required to pay any royalty fees for the Software.


Under the terms of this license you may:

* Use the Software to create a standalone product (the "Product")
* Include the Runtime with the Product.
* Modify and use the sample data and templates in the Product.
* Distribute the Product, both for free and for commercial purposes.


You shall not:

* Distribute or publish any part of the Software (original or modified) other than the Runtime, unless you have received a written permission from the Author.
* You may not lend, give, rent, lease, sub-license and transfer the Software and related materials to other parties without the written permission of the Author.


2. COPYRIGHT.

The Software is owned by the Author and is protected by International copyright laws and treaty provisions.


3. LIMITED WARRANTY/LIMITATION OF LIABILITY.

This Software is licensed "AS IS". If for any reason you are dissatisfied with the Software, remove it from your computer system and destroy all copies of it. These warranties are in lieu of any other warranties, expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event will the Author be liable to you for damages, including any loss of profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of your use of or inability to use the Software, even if the Author has been advised of the possibility of such damages.