Σχόλια

Μπορείτε να ορίσετε ένα τμήμα κώδικα ως σχόλιο που θα αγνοηθεί από τον μεταγλωττιστή και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε κείμενο.

Η WME παρέχει δύο τύπους για σχόλια:

Σχόλιο μίας γραμμής

// σχόλιο

Σχόλιο πολλών γραμμών

/*
σχόλιο
σχόλιο
*/