Εντολές αντιπαραβολής και σύμβολα μαθηματικών και λογικών συγκρίσεων

Η WME υποστηρίζει τις εντολές αντιπαραβολής if και if...else. Με την εντολή if μία υπόθεση ελέγχεται και αν είναι θετική ο σχετικός κώδικας εκτελείται. Στη περίπτωση της εντολής if...else, η λειτουργία της είναι ίδια με την εντολή if με τη διαφορά ότι αν η υπόθεση είναι αρνητική εκτελείται άλλο τμήμα κώδικα.

Τα σύμβολα συγκρίσεων που γίνονται δεκτά μέσα σε μία εντολή αντιπαραβολής είναι τα παρακάτω

== & ίσο

!= & διαφορετικό

< & μικρότερο από

<= & μικρότερο ή ίσο από

> & μεγαλύτερο από

>= & μεγαλύτερο ή ίσο από

Ο κώδικας μέσα σε μία εντολή αντιπαραβολής μπορεί να είναι μία γραμμή ή περισσότερες. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να κλείνονται μέσα σε αγκύλες {...}.

Παράδειγμα:

if(Scene.Name=="MyScene")
{
  actor.GoTo(100, 200);
  actor.TurnTo(DI_DOWN);
}
else
{
  actor.GoTo(500, 200);
  actor.TurnTo(DI_UPDOWN);
}