Αρχεία script και include

Τα scripts της WME είναι απλά αρχεία κειμένου με την κατάληξη .script (η κατάληξη .dcs επίσης αναγνωρίζεται από τα εργαλεία). Μπορείτε να εισάγετε άλλα εξωτερικά αρχεία script στο script σας χρησιμοποιώντας την εντολή #include. Χρησιμεύει μόνο για την εισαγωγή μόνιμων ορισμών ή για μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε πολλά scripts. Δεν προτείνεται να εισάγετε μεγάλα τμήματα κώδικα καθώς αυτό θα κάνει τον κώδικα ποιο δυσκολονόητο και θα δυσκολέψει την εύρεση λαθών σε αυτόν. Τα αρχεία που εισάγετε πρέπει να έχουν την κατάληξη .inc (από τη λέξη include που σημαίνει, μεταξύ των άλλων, και εισαγωγή). Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή #include πρέπει να ορίζετε την ακριβή διαδρομή για το εισαγόμενο αρχείο (σχετικά πάντα με τον αρχικό φάκελο του πακέτου).

Παράδειγμα:

#include "scripts\base.inc"


Σημείωση

Ο μεταγλωττιστής για τα WME scripts διαχωρίζει τους κεφαλαίους από τους πεζούς χαρακτήρες που σημαίνει ότι τα ονόματα "MyVariable", "Myvariable", "myVariable" και "MyVaRiAbLe" ΔΕΝ είναι τα ίδια.