Συναρτήσεις και η εντολή return

Οι συναρτήσεις ενώνουν διάφορες γραμμές κώδικα κάτω από ένα όνομα ώστε να μπορείτε να τις καλείτε όλες μαζί και να τις τροφοδοτείτε ότι δεδομένα χρειάζεται. Για να περάσετε δεδομένα σε μία συνάρτηση, βάλτε τα μέσα στις παρενθέσεις που ακολουθούν το όνομά της. Τα τμήματα δεδομένων που δίνετε σε μία συνάρτηση ονομάζονται παράμετροι και είναι προαιρετικοί.

Μία συνάρτηση μπορεί να περιλαμβάνει από καμία εώς πολλές εντολές return. Η χρήση της είναι να επιστρέφει κάποια τιμή από την συνάρτηση στην εντολή που την κάλεσε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή return στο κεντρικό τμήμα του αρχείου script. Σε αυτή την περίπτωση ολόκληρο το script σταματάει.

Παράδειγμα:

var Number1 = 10;
var Number2 = 20;
 
Game.Msg("Το αποτέλεσμα είναι: " + MyFunction(Number1, Number2));
 
function MyFunction(Param1, Param2)
{
   var Result;
   Result = Param1 * Param2;
   return Result;
}